Prop. 133 S (2011–2012)

Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 9/2012 av 10. februar 2012 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EF) nr. 282/2008 om materiale og gjenstandar av resirkulert plast som er meinte for å kome i kontakt med næringsmiddel

Til innhaldsliste

1 Avgjerd i EØS-komiteen nr. 9/2012 av 10. februar 2012 om endring av vedlegg II til EØS-avtala (Tekniske forskrifter, standardar, prøving og sertifisering)

EØS-KOMITEEN HAR –

med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, endra ved protokollen om justering av avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, heretter kalla ”avtala”, særleg artikkel 98, og

på følgjande bakgrunn:

 • 1) Vedlegg II til avtala vart endra ved avgjerd i EØS-komiteen nr. 129/2011 av 2. desember 20111.

 • 2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 282/2008 av 27. mars 2008 om materiale og gjenstandar av resirkulert plast som er meinte for å kome i kontakt med næringsmiddel, og om endring av forordning (EF) nr. 2023/20062 skal takast inn i avtala.

 • 3) Denne avgjerda gjeld føresegner om næringsmiddel. Føresegner om næringsmiddel skal ikkje gjelde for Liechtenstein så lenge avtala mellom Det europeiske fellesskapet og Det sveitsiske eidssambandet om handel med landbruksprodukt er utvida til å omfatte Liechtenstein, som nemnd i tilpassing etter sektor i vedlegg I. Denne avgjerda skal difor ikkje gjelde for Liechtenstein –

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

I vedlegg II kapittel XII til avtala vert det gjort følgjande endringar:

 • 1. I nr. 54zzzb (kommisjonsforordning (EF) nr. 2023/2006) vert følgjande lagt til:

  ”, som endret ved:

  • 32008R0282: (Kommisjonsforordning (EF) nr. 282/2008 av 27. mars 2008 (EUT L 86 av 28.3.2008, s. 9).”

 • 2. Etter nr. 55 Kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011 skal nytt nr. 56 lyde:

  • ”56. 32008R0282: Kommisjonsforordning (EF) nr. 282/2008 av 27. mars 2008 om materiale og gjenstandar av resirkulert plast som er meinte for å kome i kontakt med næringsmiddel, og om endring av forordning (EF) nr. 2023/2006 (EUT L 86 av 28.3.2008, s. 9).

   Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

   Avtalens protokoll 1 nr. 4 bokstav d) får ikke anvendelse for forordningens artikkel 6.”

Artikkel 2

Teksta til forordning (EF) nr. 282/2008 på islandsk og norsk, som vil verte kunngjord i EØS-tillegget til Tidend for Den europeiske unionen, skal verte gyldig.

Artikkel 3

Denne avgjerda tek til å gjelde 11. februar 2012, på det vilkåret at EØS-komiteen har motteke alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i avtala3.

Artikkel 4

Denne avgjerda skal kunngjerast i EØS-avdelinga av og EØS-tillegget til Tidend for Den europeiske unionen.

Utferda i Brussel, 10. februar 2012

For EØS-komiteen

Gianluca Grippa

Fungerande formann

Fotnotar

1.

TEU L 76 av 15.3.2012, s. 12, og EØS-tillegget til TEU nr. 15 av 15.3.2012, s. 14.

2.

TEU L 86 av 28.3.2008, s. 9.

3.

Forfatningsrettslege krav oppgjevne.