Prop. 134 L (2011–2012)

Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service (vekterkonflikten) ved tariffoppgjøret 2012

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Arbeidsdepartementet legger med dette fram forslag om at arbeidstvisten mellom LO/ Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service i forbindelse med revisjonen av Vekteroverenskomsten i tariffoppgjøret for 2012 skal avgjøres av Rikslønnsnemnda. Departementet fremmer samtidig forslag om at det blir forbudt å iverksette eller opprettholde arbeidsstans for å løse tvisten.