Prop. 147 L (2010–2011)

Endringer i svalbardmiljøloven

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Miljøverndepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard. Svalbardmiljøloven regulerer områdevern, naturinngrep og ferdsel, vern av kulturminner, arealplanlegging i bosettingene, lokal forurensning og avfall, samt jakt og fiske på Svalbard.

Miljøverndepartementet har i lengre tid arbeidet med å kartlegge behovet for å endre svalbardmiljøloven med forskrifter. Erfaringene med svalbardmiljøloven viser at den i hovedsak ivaretar behovet for en helhetlig og langsiktig forvaltning av øygruppen på en god måte. Det er likevel funnet behov for å gjøre noen endringer og justeringer i loven og deler av forskriftverket. Endringer i forskriftsverket vil bli sendt på en egen høring, og det tas sikte på at forskriftsendringene er fastsatt og får samme ikrafttredelse som lovendringene.

Lovforslaget inneholder en rekke justeringer av lovteksten for å presisere gjeldende rett. Det er imidlertid enkelte forslag som innebærer endring av gjeldende rett, bl.a. foreslår departementet å innføre en forskriftshjemmel i svalbardmiljøloven til å fastsette forbud mot bruk og transport av tungolje i territorialfarvannene rundt Svalbard.

Videre foreslår departementet at man må ha tillatelse etter svalbardmiljøloven for kultiveringstiltak på akvatiske og terrestre arter. Myndighet til å fastsette enkelte forskrifter om motorferdsel foreslås lagt til departementet. En annen endring er at det lovfestes krav til sikkerhet i forbindelse med isbjørn og at det innføres et overtredelsesgebyr for visse brudd på svalbardmiljøloven.

Det har vært en del uklarheter knyttet til tolkningen av bestemmelsene om arealplanlegging og kulturminner, og forholdet mellom disse bestemmelsene. I forslaget til lovendringer har det blitt gjort en del presiseringer i kulturminnebestemmelsene, og foretatt en samordning med begrepsbruken på fastlandet for å klargjøre gjeldende rett. Når det gjelder bestemmelsene om arealplanlegging, er det kun foreslått mindre endringer og tilpasninger til dagens praksis.

Til dokumentets forside