Prop. 15 L (2011–2012)

Midlertidig endring i pengespilloven (gave til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til lov om midlertidig endring i pengespilloven (gave til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité)

I

I lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. gjøres følgende endring:

§ 10 nytt fjerde ledd skal lyde:

I 2012 kan det gjennomføres en spilleomgang for tallspillet Lotto hvor overskuddet fra spilleomgangen fordeles med 50 % til Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og 50 % fordeles etter første ledd tredje punktum.

II

Loven trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2012.