Prop. 19 S (2009-2010)

Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker med tilhørende protokoll mellom Norge og Bermuda, undertegnet i Washington 16. april 2009, med tilleggsoverenskomster

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 16. april 2009 ble det i Washington undertegnet en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker og en tilhørende protokoll mellom Norge og Bermuda. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon av 20. mars 2009. Overenskomsten ble på vegne av Norge undertegnet av ambassadør Wegger Chr. Strømmen og på vegne av Bermuda av finansminister Paula Cox. Det ble også undertegnet overenskomster om skattlegging av fysiske personers inntekter, om foretaks inntekter fra internasjonal skips- og luftfart og om prosedyrer for gjensidig overenskomst om internprising mellom selskaper med interessefellesskap.

Informasjonsutvekslingsavtalen trer i kraft på den trettiende dag etter at begge stater har gitt hverandre beskjed om at de nødvendige konstitusjonelle skritt er gjennomført for at avtalen kan settes i kraft. Denne avtalen vil deretter få virkning for straffbare skattesaker fra denne dato og for andre saker fra og med det skatteår som begynner på eller etter 1. januar i det kalenderår som følger etter det året da avtalen trer i kraft. Tilleggsoverenskomstene får virkning fra sistnevnte dato. Tilleggsoverenskomstene forutsetter at informasjonsutvekslingsavtalen er i kraft og vil automatisk bortfalle dersom denne opphører

Til dokumentets forside