Prop. 35 S (2012–2013)

Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kulturdepartementet

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2012 under Kulturdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2012 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

300

Kulturdepartementet

01

Driftsutgifter reduseres med

270 000

fra kr 117 001 000 til kr 116 731 000

314

Kultur og samfunn

01

Driftsutgifter økes med

800 000

fra kr 17 500 000 til kr 18 300 000

71

Kultur og næringsprosjekter reduseres med

500 000

fra kr 8 033 000 til kr 7 533 000

320

Allmenne kulturformål

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 77, økes med

1 100 000

fra kr 114 568 000 til kr 115 668 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 01, reduseres med

100 000

fra kr 3 933 000 til kr 3 833 000

321

Kunstnerformål

01

Driftsutgifter reduseres med

1 000 000

fra kr 15 224 000 til kr 14 224 000

323

Musikkformål

01

Driftsutgifter reduseres med

1 800 000

fra kr 162 192 000 til kr 160 392 000

324

Scenekunstformål

01

Driftsutgifter økes med

6 000 000

fra kr 64 581 000 til kr 70 581 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

8 000 000

fra kr 71 568 000 til kr 63 568 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 77, økes med

3 400 000

fra kr 505 548 000 til kr 508 948 000

78

Ymse faste tiltak reduseres med

2 000 000

fra kr 102 339 000 til kr 100 339 000

329

Arkivformål

01

Driftsutgifter økes med

3 100 000

fra kr 301 515 000 til kr 304 615 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

17 000 000

fra kr 17 334 000 til kr 34 334 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3323

Musikkformål

01

Ymse inntekter reduseres med

1 800 000

fra kr 29 312 000 til kr 27 512 000

3324

Scenekunstformål

02

Billett- og salgsinntekter m.m. reduseres med

2 000 000

fra kr 27 531 000 til kr 25 531 000

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

01

Ymse inntekter økes med

1 400 000

fra kr 8 354 000 til kr 9 754 000

3329

Arkivformål

01

Ymse inntekter økes med

3 100 000

fra kr 5 368 000 til kr 8 468 000

02

Inntekter ved oppdrag økes med

17 000 000

fra kr 17 334 000 til kr 34 334 000

II

Tilføyelse av stikkord

Stortinget samtykker i at stikkordet ”kan overføres” tilføyes bevilgningen under kap. 320 Allmenne kulturformål, post 21 Forskning og utredning, i statsbudsjettet for 2012.

III

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i forbindelse med Munch-jubileet i 2013 kan inngå avtaler om forsikringsansvar av kunstverk både i utenlandsk og norsk eie innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt ansvar som til enhver tid ikke må overstige 6 000 mill. kroner.

Til dokumentets forside