Prop. 35 S (2012–2013)

Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kulturdepartementet

Til innholdsfortegnelse

2 Endringsforslag

Kap. 300 Kulturdepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Jf. omtale under kap. 314, postene 01 og 71 nedenfor.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2012 under kap. 300, post 01 Driftsutgifter reduseres med kr 270 000.

Kap. 314 Kultur og samfunn

Post 01 Driftsutgifter

I forbindelse med behandlingen av Innst. 375 S (2011-2012) bevilget Stortinget 18,5 mill. kroner under Kulturdepartementets budsjett til markeringen av ettårsdagen for 22. juli 2011, fordelt med 1 mill. kroner under kap. 300, post 01 Driftsutgifter og 17,5 mill. kroner under kap. 314, post 01 Driftsutgifter.

De samlede utgiftene knyttet til ovennevnte minnemarkering beløper seg til kr 18 530 000, fordelt med kr 230 000 under kap. 300, post 01 og kr 18 300 000 under kap. 314, post 01. Dette innebærer en mindreutgift på kr 770 000 under kap. 300, post 01 og en merutgift på kr 800 000 under kap. 314, post 01

Departementet foreslår at bevilgningen i 2012 under kap. 314, post 01 Driftsutgifter økes med kr 800 000.

Post 71 Kultur og næringsprosjekter

Kulturdepartementet arbeider med en handlingsplan for kulturnæringene i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Det er behov for kr 450 000 til dette arbeidet i 2012. Det er også behov for kr 50 000 til gjennomføring av samlinger i arbeidsgruppen til KreaNord, et nordisk samarbeid om kulturnæringene, der Norge har formannsskapet i 2012. Ovennevnte utgifter skal dekkes over kap. 300, post 01 Driftsutgifter.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2012 under kap. 314, post 71 Kultur og næringsprosjekter reduseres med 0,5 mill. kroner.

Kap. 315 Frivillighetsformål

Post 74 Frivillighetsregister, kan overføres

Bevilgningen skal dekke videreutvikling av Frivillighetsregisteret. Kulturdepartementet har igangsatt et treårig prosjekt bl.a. for å sikre at innrapportering av data skal være enklest mulig for organisasjonene. Det er etablert en referansegruppe med deltakelse fra Frivillighet Norge, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Kulturdepartementet vil stille midler til rådighet for disse organisasjonene til dette arbeidet.

Kap. 320 Allmenne kulturformål

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen under denne posten skal dekke lønns- og driftsutgifter for Norsk kulturråd, inkludert sekretariatsfunksjonene, samt en del kostnader knyttet til utredninger, kulturstatistikk og andre oppgaver i departementets regi. Det er i 2012 behov for å styrke bevilgningen med 1 mill. kroner. Merutgiften kan dekkes av tilsvarende reduksjon under kap. 321, post 01 Driftsutgifter som følge av at flere stipendiater er gått ut av ordningen (pensjon).

Norsk kulturråd skal i 2012 arrangere en konferanse om den nye generasjonen EØS-midler til kulturutveksling og kulturarv. Utgiftene til denne konferansen som utgjør 0,1 mill. kroner, er budsjettert under post 79. Beløpet skal dekkes under post 01.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2012 under kap. 320, post 01 Driftsutgifter økes med 1,1 mill. kroner.

Post 21 Forskning og utredning

Tilskudd under posten utbetales i samsvar med prosjektenes framdrift og likviditetsbehov. Enkelte prosjekter går over flere år og uforutsette forhold vil derfor kunne endre framdriften og likviditetsbehovet for enkelte prosjekters vedkommende. Det er derfor behov for å kunne overføre ubrukte midler til neste budsjettermin. Som følge av dette er det i forslaget til statsbudsjett for 2013 foreslått at posten gjøres overførbar.

Departementet foreslår at posten i 2012 gis stikkordet kan overføres, jf. forslag til vedtak II.

Post 79 Til disposisjon

Det vises til omtale under kap. 320, post 01 ovenfor.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2012 under kap. 320, post 79 Til disposisjon reduseres med 0,1 mill. kroner.

Kap. 321 Kunstnerformål

Post 01 Driftsutgifter

Det vises til omtale under kap. 320, post 01 ovenfor.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2012 under kap. 321, post 01 Driftsutgifter reduseres med 1 mill. kroner.

Kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

Ramme for inngåelse av avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med større utstillinger i Norge

Ordningen med inngåelse av avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med større utstillinger i Norge har tidligere bare omfattet større utenlandske utstillinger. Som følge av Munch-jubileet 2013, som strekker seg fra desember 2012 til februar 2014, vedtok Stortinget 15.06.12, jf. Innst. 375 S (2011-2012), en utvidet fullmakt som innebærer at det i 2012 kan inngås avtale om forsikringsansvar i forbindelse med større utstillinger i Norge av kunstverk både i utenlandsk og norsk eie. I Prop. 1 S (2012-2013) er det lagt fram forslag om tilsvarende fullmakt for 2013. Intensjonen med å utvide fullmakten til også å gjelde avtaler om forsikringsansvar ved lån mellom innenlandske institusjoner var å sikre lån av viktige Munch-verker mellom norske kunstinstitusjoner i forbindelse med det forestående jubileet.

I jubileumsåret vil det etter planen bli arrangert Munch-utstillinger ved flere visningssteder i Norge. Kunstverkene som skal lånes ut mellom institusjonene representerer store verdier. At ordningen dekker slike utlån legger til rette for gode rammebetingelser mellom institusjonene og eierne.

Søknader om statlig forsikring i forbindelse med Munch-jubileet vil innebære at de aktuelle søkerne vil følge de samme omfattende retningslinjer og prosedyrer som ellers bare gjelder ved innlån fra utlandet.

Ordningen med statlig forsikring for utenlandske utstillinger i Norge ble opprettet i 1985. Årlig innvilges ved kongelig resolusjon en rekke statlige garantier til utstillinger med høy forsikringsverdi. I de 27 år som ordningen har eksistert har det aldri oppstått tap eller skader som har utløst krav om forsikringsutbetalinger.

I forbindelse med Munch-jubileet i 2013 er det behov for en øvre ramme på 6 000 mill. kroner for inngåelse av avtaler om forsikringsansvar. Rammen kommer i tillegg til den rammen på 4 000 mill. kroner som det er fremmet forslag om i Prop. 1 S (2012-2013), og som også kan dekke forsikringsansvar knyttet til Munch-jubileet i tillegg til annen utstillingsaktivitet i 2013.

Departementet foreslår en øvre ramme på 6 000 mill. kroner for inngåelse av avtaler om forsikringsansvar i 2013 i forbindelse med Munch-jubileet, jf. forslag til vedtak III.

Kap. 323 Musikkformål

Post 01 Driftsutgifter

Jf. omtale under kap. 3323, post 01 nedenfor.

Det foreslås at bevilgningen i 2012 under kap. 323, post 01 Driftsutgifter reduseres med 1,8 mill. kroner.

Kap. 324 Scenekunstformål

Post 01 Driftsutgifter

Utgifter og inntekter knyttet til Riksteatrets turnevirksomhet er skilt ut fra post 01 og budsjettert under hhv. kap. 324, post 21 Spesielle driftsutgifter og kap. 3324, post 02 Billett- og salgsinntekter. Dette er gjort for å sikre teatret forutsigbarhet og større økonomisk handlefrihet i form av utvidet budsjettmessig fleksibilitet.

Riksteatrets utgifter i 2012 under post 01 vil bli høyere enn budsjettert. Samtidig vil utgiftene i 2012 under post 21 bli tilsvarende lavere enn budsjettert. Dette skyldes bl.a. at teatret har funnet det hensiktsmessig å føre lønnsutgiftene til teknisk personale og åremålsengasjement under post 01. Det er etter dette behov for å justere bevilgningene under hver av postene 01 og 21 med 6 mill. kroner.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2012 under kap. 324, post 01 Driftsutgifter økes med 6 mill. kroner.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Jf. omtale under kap. 324, post 01 ovenfor og kap. 3324, post 02 nedenfor.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2012 under kap. 324, post 21 Spesielle driftsutgifter reduseres med 8 mill. kroner.

Kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål

Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 77

Jf. omtale under kap. 326, post 78 og kap. 3326, post 01 nedenfor.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2012 under kap. 326, post 01 Driftsutgifter økes med 3,4 mill. kroner.

Post 78 Ymse faste tiltak

Under denne posten er det avsatt 2 mill. kroner til inkluderingstiltak på bibliotek- og litteraturfeltet til senere fordeling. Midlene skal benyttes til utvikling av litteraturformidlingen i bibliotekene i regi av Nasjonalbiblioteket under kap. 326, post 01.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2012 under kap. 326, post 78 Ymse faste tiltak reduseres med 2 mill. kroner.

Kap. 329 Arkivformål

Post 01 Driftsutgifter

Jf. omtale under kap. 3329, post 01 nedenfor.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2012 under kap. 329, post 01 Driftsutgifter økes med 3,1 mill. kroner.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Jf. omtale under kap. 3329, post 02 nedenfor.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2012 under kap. 329, post 21 Spesielle driftsutgifter økes med 17 mill. kroner.

Kap. 3323 Musikkformål

Post 01 Ymse inntekter

Posten gjelder Rikskonsertenes inntekter fra offentlige konserter, skolekonserter, barnehagekonserter og prosjektvirksomhet. Forventede inntekter i 2012 blir 1,8 mill. lavere enn budsjettert. Dette skyldes at egenandeler for kombinasjonskonserter ikke påløper før i 2013 og at Riksteatrets internasjonale oppgaver innen musikkfeltet får noe mindre omfang enn tidligere forutsatt. De reduserte inntektene innebærer at utgiftene under kap. 323, post 01 reduseres tilsvarende.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2012 under kap. 3323, post 01 Ymse inntekter reduseres med 1,8 mill. kroner.

Kap. 3324 Scenekunstformål

Post 02 Billett- og salgsinntekter m.m.

Posten gjelder Riksteatrets salg av billetter og program m.m. Riksteatrets forventede salgsinntekter blir 2 mill. kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes lavere publikumstilstrømning enn tidligere forutsatt. De reduserte inntektene innebærer at utgiftene under kap. 324, post 01 reduseres tilsvarende.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2012 under kap. 3324, post 02 Billett- og salgsinntekter m.m. reduseres med 2 mill. kroner.

Kap. 3326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål

Post 01 Ymse inntekter

Posten gjelder bl.a. inntekter fra ulike prosjekter og konsulenttjenester. De samlede inntektene i 2012 forventes å bli om lag 9,8 mill. kroner. Dette er 1,4 mill. kroner høyere enn budsjettert. De økte inntektene skal dekke tilsvarende økte utgifter under kap. 326, post 01 Driftsutgifter.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2012 under kap. 3326, post 01 Ymse inntekter økes med 1,4 mill. kroner.

Kap. 3329 Arkivformål

Post 01 Ymse inntekter

Posten gjelder i hovedsak salgs- og husleieinntekter og inntekter fra ulike prosjekter og konsulenttjenester. De samlede inntektene i 2012 forventes å bli om lag 8,5 mill. kroner. Dette er 3,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. De økte inntektene skal dekke tilsvarende økte utgifter under kap. 329, post 01 Driftsutgifter.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2012 under kap. 3329, post 01 Ymse inntekter økes med 3,1 mill. kroner.

Post 02 Inntekter ved oppdrag

Posten gjelder inntekter fra Arkivverkets oppdragsvirksomhet. De samlede inntektene i 2012 forventes å bli om lag 34,3 mill. kroner. Dette er 17 mill. kroner høyere enn budsjettert. Dette skyldes at oppdragsinntekter som var ført på interimskonto per 31.12.11 er inntektsført i statsregnskapet i 2012, jf. Prop. 1 S (2011-2012), forslag til vedtak II, nr. 2. De økte inntektene skal dekke tilsvarende økte utgifter under kap. 329, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Departementet foreslår at bevilgningen i 2012 under kap. 3329, post 02 Inntekter ved oppdrag økes med 17 mill. kroner.

Til dokumentets forside