Prop. 4 S (2011–2012)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/28/EF om å fremme bruken av energi fra fornybare kilder (fornybardirektivet)

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. […/…] av […] om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

 1. Avtalens vedlegg IV er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. […/…] av […]1.

 2. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruken av energi fra fornybare kilder, og om endring og senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF2 skal innlemmes i avtalen.

 3. Direktiv 2009/28/EF opphever europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/77/EF3, som er innlemmet i avtalen og som følgelig skal oppheves i avtalen.

 4. Norges oppfyllelse av målet for andel energi fra fornybare kilder i brutto sluttforbruk av energi i 2020 må ses i sammenheng med den opprinnelige høye andelen fornybar energi sammenlignet med medlemsstatene i EU, og den usikkerhet i tilbud og etterspørsel som kombinasjonen av et vannbasert energiproduksjonssystem og et kaldt klima medfører –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg IV gjøres følgende endringer:

 1. Nummer 19 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/77/EF) oppheves med virkning fra 1. januar 2012.

 2. Etter nr. 40 (kommisjonsforordning (EU) nr. 774/2010) skal nytt nr. 41 lyde:

  • «41. 32009 L 0028: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruken av energi fra fornybare kilder, og om endring og senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16).

   Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

   1. Dette direktiv får ikke anvendelse for Liechtenstein.

   2. Artikkel 3 nr. 1 annet punktum får ikke anvendelse for EFTA-statene.

   3. I artikkel 4 nr. 2 tilføyes følgende:

    «Norge og Island skal underrette EFTAs overvåkningsorgan om sine nasjonale handlingsplaner for fornybar energi innen seks måneder etter den dato EØS-komiteens beslutning nr. […], som innlemmer direktiv 2009/28/EF i avtalen, trer i kraft.»

   4. I artikkel 22 nr. 1 tilføyes følgende:

    «Norge og Island skal framlegge en rapport om framdriften i fremmingen og bruken av energi fra fornybare kilder innen 31. desember 2013, og deretter hvert annet år. Den femte rapporten, som skal framlegges innen 31. desember 2021, skal være den siste rapporten som kreves.»

   5. I vedlegg I bokstav A tilføyes følgende:

    Andel energi fra fornybare kilder i brutto sluttforbruk av energi, 2005 (S2005)

    Mål for andel energi fra fornybare kilder i brutto sluttforbruk av energi, 2020 (S2020)

    Island

    55,0 %

    64 %

    Norge

    58,2 %

    67,5 %

   »

Artikkel 2

Teksten til direktiv 2009/28/EF på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft […], forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 14.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, […].

For EØS-komiteen

Formann

[…]

EØS-komiteens sekretærer

[…]

[…]

Fotnoter

1.

Ennå ikke kunngjort.

2.

EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16.

3.

EFT L 283 av 27.10.2001, s. 33.

4.

[Ingen forfatningsrettslige krav angitt.] [Forfatningsrettslige krav angitt.]