Prop. 62 S (2012–2013)

Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Jamaica av 30. september 1992, undertegnet i Brussel 4. desember 2012

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Jamaica av 30. september 1992, undertegnet i Brussel 4. desember 2012.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Jamaica av 30. september 1992, undertegnet i Brussel 4. desember 2012, i samsvar med et vedlagt forslag.