Prop. 62 S (2012–2013)

Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Jamaica av 30. september 1992, undertegnet i Brussel 4. desember 2012

Til innholdsfortegnelse

2 Generelle bemerkninger

I regi av Nordisk Ministerråd har de 7 nordiske land ført felles forhandlinger med en rekke jurisdiksjoner som har opprettholdt lovgivning som hindrer innsyn i inntekts-, formues- og eierskapsforhold knyttet til nordiske skattebetalere, med sikte på å få i stand avtaler om innsyn i og utveksling av opplysninger i skattesaker.

De jurisdiksjoner en forhandler med har tidligere gitt bindende erklæringer til OECD om at de vil implementere den standard for innsyn i og utveksling av opplysninger i skattesaker som er etablert i OECDs mønsteravtale artikkel 26.

Norge har en skatteavtale med Jamaica, undertegnet i London 3. september 1992, men artikkel 27 om utveksling av opplysninger i skattesaker tilsvarer ikke bestemmelsen (artikkel 26) i OECDs mønsteravtale av 2010. Det vil si at etter gjeldende avtale er Jamaica ikke forpliktet til å gi norske skattemyndigheter innsyn i kontoer og andre opplysninger som innehas av banker og finansinstitusjoner i Jamaica, om eierforhold til for eksempel selskaper og truster knyttet til norske skattytere, eller å gi opplysninger i saker der Jamaica ikke har egen skatteinteresse.

Av de øvrige nordiske land har Danmark og Sverige tilsvarende skatteavtaler som Norge. Finland, Færøyene, Island og Grønland har ikke alminnelige skatteavtaler med Jamaica og vil derfor inngå egne avtaler om utveksling av opplysninger i skattesaker.

Norge og Jamaica er enige om å oppdatere artikkel 27 om utveksling av opplysninger i gjeldende skatteavtale til den standard som framgår av artikkel 26 i OECDs mønsteravtale av 2010, og å oppdatere artikkel 29 om selskaper som er holdt utenfor ved begrensninger av fordeler. Danmark og Sverige vil ta inn tilsvarende regler.

Protokollen trer i kraft på den første dagen i den tredje måned som følger etter siste notifikasjon om at partene har gjennomført nødvendige interne prosedyrer for ikrafttredelse og får virkning på samme dag. Protokollens bestemmelser skal gis tilbakevirkende kraft slik at partene kan anmode om opplysninger som gjelder forutgående inntektsår.

Protokollen skal inngås på norsk og engelsk.