Prop. 66 L (2012–2013)

Tillegg til Prop. 141 L (2011–2012) Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I Prop. 141 L (2011-2012) Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste) kapittel 2 fremmet Finansdepartementet i juni 2012 forslag om endringer i ligningslovens og merverdiavgiftslovens kontrollbestemmelser. I Prop. 1 LS (2012-2013) Skatter, avgifter og toll 2013, som ble fremmet i september 2012, ble det foreslått endringer i noen av de samme bestemmelsene i ligningsloven og merverdiavgiftsloven som i Prop. 141 L (2011-2012). De aktuelle forslagene i Prop. 1 LS (2012-2013) ble vedtatt av Stortinget 4. desember 2012, og reglene har trådt i kraft. Siden Prop. 141 L (2011-2012) ble fremmet før Prop. 1 LS (2012-2013), er ikke endringene som følge av forslagene i Prop. 1 LS (2012-2013) innarbeidet i forslagene i Prop. 141 L (2011-2012). Det er derfor behov for samordning av forslagene i Prop. 141 L (2011-2012) og de vedtatte endringene med bakgrunn i Prop. 1 LS (2012-2013). I denne proposisjonen fremmer departementet forslag for å sikre slik samordning. I forslag til ny lovtekst er forslaget til endringslov tatt inn i sin helhet. Tillegg og endringer i lovteksten sammenlignet med det opprinnelige forslaget i Prop. 141 L (2011-2012) er markert med kursiv.