Prop. 66 L (2012–2013)

Tillegg til Prop. 141 L (2011–2012) Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste)

Til innholdsfortegnelse

2 Endringsforslag

2.1 Innledning

Forslagene i Prop. 141 L (2011-2012) innebærer blant annet endringer i kontrollbestemmelsene i ligningsloven kapittel 4 og 6 og merverdiavgiftsloven kapittel 15 og 16. Ligningslovens bestemmelser om tredjeparters opplysningsplikt, det vil si plikt til årlig å gi opplysninger til ligningsmyndighetene, foreslås samlet i kapittel 5 i loven. De aktuelle lovvedtakene med bakgrunn i Prop. 1 LS (2012-2013) medførte endringer i reglene om tredjeparters opplysningsplikt, reglene om stedlig kontroll hos tredjeparter og visse bestemmelser som gir hjemmel til å gi forskrifter.

2.2 Drosjesentralers opplysningsplikt

På bakgrunn av forslagene i Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 16 er det vedtatt en ordning hvor drosjesentraler blir pålagt årlig å innberette opplysninger om tilknyttede drosjeeieres omsetning mv. til skatte- og avgiftsmyndighetene. Ordningen er hjemlet i ligningsloven § 6-3 nytt nr. 8 og merverdiavgiftsloven ny § 16-8, som har trådt i kraft. Opplysningspliktens omfang mv. skal fastsettes i forskrift som gis med hjemmel i ligningsloven § 6-16 bokstav b.

I Prop. 141 L (2011-2012) foreslås dagjeldende ligningsloven § 6-3 nr. 5, 6, 7 og 9 flyttet til ny § 5-5 nr. 4, 5, 6 og 7. Bestemmelsen i dagjeldende ligningsloven § 6-3 nr. 8 foreslås ikke videreført. Ligningsloven § 6-16 om forskrifter mv. foreslås erstattet av en generell forskriftshjemmel i ny § 5-12.

Den nye bestemmelsen om drosjesentralenes opplysningsplikt i ligningsloven § 6-3 nr. 8 bør inntas i samme bestemmelse som foreslås å videreføre gjeldende ligningslov § 6-3 nr. 5, 6, 7 og 10. Departementet foreslår derfor at forslaget i Prop. 141 L (2011-2012) og de aktuelle lovvedtakene med bakgrunn i Prop. 1 LS (2012-2013) på dette punktet samordnes ved at bestemmelsen i ligningsloven § 6-3 nr. 8 tas inn i forslaget til ligningsloven § 5-5 nr. 7. Det opprinnelige forslaget til ligningsloven § 5-5 nr. 7 blir forslag til § 5-5 nytt nr. 8. Forskriftsbestemmelser om omfanget mv. av drosjesentralers opplysningsplikt kan gis med hjemmel i forslaget til ligningsloven ny § 5-12. Det er derfor ikke nødvendig med egen forskriftshjemmel for drosjesentralers opplysningsplikt.

Når det gjelder merverdiavgiftsloven, er situasjonen etter departementets syn annerledes. Etter forslagene i Prop. 141 L (2011-2012) gis skatte- og avgiftsmyndighetene utvidede kontrollmuligheter, og blant annet foreslås det utvidelser av tredjeparters plikt til å gi kontrollopplysninger. Avgiftsmyndighetene vil kunne få opplysninger som er innberettet fra drosjesentraler av skattemyndighetene uten hinder av taushetsplikt, jf. ligningsloven § 3-13 nr. 2 bokstav a. Dersom de ønsker flere opplysninger om et forhold, vil avgiftsmyndighetene etter forslaget til merverdiavgiftsloven §§ 16-2 og 16-6 i Prop. 141 L (2011-2012) i tillegg kunne innhente opplysninger fra drosjesentraler etter reglene om kontrollopplysninger fra tredjeparter.

På denne bakgrunn anser departementet det ikke nødvendig at merverdiavgiftsloven inneholder noen bestemmelse om drosjesentralers opplysningsplikt. Departementet foreslår derfor at gjeldende § 16-8 i merverdiavgiftsloven oppheves. Siden Prop. 141 L (2011-2012) inneholder forslag til en ny § 16-8 i merverdiavgiftsloven med annet innhold enn den nylig vedtatte bestemmelsen, vil gjeldende § 16-8 oppheves dersom forslagene i denne proposisjonen vedtas.

Departementet viser til forslag til ligningsloven § 5-5.

2.3 Kontroll hos tredjepart

På bakgrunn av forslagene i Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 14 er det vedtatt presiseringer i ligningsloven § 6-15 om kontroll av tredjeparter. Det fremgår nå blant annet uttrykkelig av ligningsloven § 6-15 at det ved kontroll er adgang til å kopiere virksomheters elektroniske arkiver for senere gjennomgang hos tredjepart eller hos ligningsmyndighetene, slik det fremgår av ligningsloven § 4-10 for kontroll av skattyter selv. Presiseringen innebærer at det ved kontroll av tredjeparter er adgang til å benytte alle eksisterende metoder for kopiering for å sikre tilgang til elektronisk lagrede opplysninger under kontrollen.

I merverdiavgiftsloven § 15-11 er det bestemmelser om kontrollopplysninger fra og stedlig kontroll hos avgiftssubjektet mv. Etter merverdiavgiftsloven § 15-11 annet ledd kan avgiftsmyndighetene ved kontroll hos avgiftssubjektet foreta kopiering til datalagringsmedium av elektroniske arkiver for senere gjennomgang. Merverdiavgiftsloven § 16-1 gir adgang til å innhente kontrollopplysninger fra visse tredjeparter. Etter merverdiavgiftsloven § 16-1 fjerde ledd gjelder § 15-11 tilsvarende for tredjeparter som omfattes av § 16-1. Det er derfor allerede adgang til kopiering av elektroniske arkiver ved kontroll hos tredjeparter som er pålagt å gi opplysninger etter § 16-1 første, annet og tredje ledd.

I Prop. 141 L (2011-2012) er forslag til hjemmel for kopiering av elektroniske arkiver kun uttrykkelig tatt inn for så vidt gjelder kontroll av den skatte- og avgiftspliktige selv. Departementet foreslår at forslagene i Prop. 141 L (2011-2012) og de vedtatte endringene med bakgrunn i Prop. 1 LS (2012-2013) på dette punktet samordnes ved at ordlyden i forslaget til ligningsloven ny § 6-5 nr. 2 og merverdiavgiftsloven ny § 16-6 annet ledd i Prop. 141 L (2011-2012) endres slik at adgang til kopiering av elektroniske arkiver gjelder også ved kontroll hos tredjeparter.

Forslaget til samordning medfører at adgangen til kopiering av elektroniske arkiver vil gjelde overfor samme krets av tredjeparter som det er adgang til å innhente kontrollopplysninger fra og foreta stedlige kontroller hos etter øvrige forslag i Prop. 141 L (2011-2012). Siden forslagene i Prop. 141 L (2011-2012) innebærer en utvidelse av hvilke tredjeparter det kan innhentes kontrollopplysninger fra og foretas kontroller hos etter ligningsloven og merverdiavgiftsloven, medfører samordningen også en utvidelse av anvendelsesområdet for adgangen til elektronisk kopiering. Dette er en nødvendig konsekvens av forslagene i Prop. 141 L (2011-2012) og samordningen med regelendringer med bakgrunn i Prop. 1 LS (2012-2013).

Departementet viser til forslag til ligningsloven § 6-5 og merverdiavgiftsloven § 16-6.

2.4 Forskriftsbestemmelse i merverdiavgiftsloven

På bakgrunn av forslag i Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 14 er det vedtatt en bestemmelse i merverdiavgiftsloven § 15-11 femte ledd som gir departementet hjemmel til å gi forskrift om gjennomføringen av kontroll av avgiftssubjekter.

I Prop. 141 L (2011-2012) foreslås det tatt inn en hjemmel i ligningsloven ny § 6-10 for departementet til å gi bestemmelser om utfylling og gjennomføring av lovens nye kapittel 6 om kontroll, herunder om hvordan opplysninger skal gis. Det ble ikke foreslått inntatt noen tilsvarende bestemmelse i merverdiavgiftsloven, men etter en fornyet vurdering er det etter departementets syn likevel behov for en tilsvarende bestemmelse her. For å samordne forslagene i Prop. 141 L (2011-2012) og de vedtatte endringene med bakgrunn i Prop. 1 LS (2012-2013), foreslår departementet at det i forslaget til lovvedtak i Prop. 141 L (2011-2012) inntas en bestemmelse i merverdiavgiftsloven kapittel 16 om at departementet kan gi bestemmelser om utfylling og gjennomføring av lovens nye kapittel 16 om kontroll, herunder gi bestemmelser om hvordan opplysninger skal gis. Denne bestemmelsen vil omfatte en slik forskrift om saksbehandlingsregler for skatte- og avgiftskontroll som er omtalt i Prop. 1 LS (2012-2013). På bakgrunn av merverdiavgiftslovens virkeområde og oppbygning bør denne forskriftsbestemmelsen gjelde også for innførselsmerverdiavgift, og departementet foreslår derfor endringer i merverdiavgiftsloven § 13-3 annet ledd.

Departementet viser til forslag til merverdiavgiftsloven ny § 16-11 og forslag til endringer i merverdiavgiftsloven § 13-3.

2.5 Andre endringer

I Prop. 141 L (2011-2012) skulle gjeldende ligningslov § 6-10 A til § 6-17 vært foreslått opphevet, men ved en inkurie har dette falt ut av forslaget til vedtak. Departementet foreslår at dette tas inn i lovforslaget.