Prop. 66 L (2012–2013)

Tillegg til Prop. 141 L (2011–2012) Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste)

Til innholdsfortegnelse

3 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget til endringer av forslag til lovvedtak i Prop. 141 L (2011-2012) vil etter departementets oppfatning ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.