Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 — Utgiftskapitler: 1–2, 500–595, 2412, 2445 Inntektskapitler: 3500–3595, 5312, 5445–5446, 5615–5616

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Kommunal- og moderniseringsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2018–2019) statsbudsjettet for budsjettåret 2019 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 1–2, 500–595, 2412, 2445, 3500–3595, 5312, 5445–5446, 5615–5616

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Det kongelige hus

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

01

Apanasje

12 093 000

50

Det kongelige hoff

201 139 000

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

210 600 000

423 832 000

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

01

Apanasje

10 065 000

10 065 000

Sum Det kongelige hus

433 897 000

Administrasjon

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

01

Driftsutgifter

398 001 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

82 388 000

23

Husleie for fellesarealer m.m.

24 664 000

25

Nytt regjeringskvartal, kan overføres

3 980 000

27

Felles IKT-løsning, kan overføres

40 000 000

50

Forskningsprogrammer

94 000 000

70

Diverse formål, kan overføres, kan nyttes under post 21

3 000 000

646 033 000

502

Tariffavtalte avsetninger

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

1 000 000

70

Kompetanseutvikling mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

16 500 000

71

Opplæring og utvikling av tillitsvalgte

190 600 000

208 100 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

01

Driftsutgifter

625 417 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

59 559 000

22

Fellesutgifter

130 710 000

23

22. juli-senteret

12 260 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

49 869 000

46

Sikringsanlegg og sperresystemer, kan overføres

8 565 000

886 380 000

Sum Administrasjon

1 740 513 000

Fylkesmannsembetene

525

Fylkesmannsembetene

01

Driftsutgifter

1 888 042 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

167 804 000

2 055 846 000

Sum Fylkesmannsembetene

2 055 846 000

Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

83 172 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

1 780 400 000

34

Statens eiendom på Adamstuen, kan overføres

7 500 000

36

Kunstnerisk utsmykking, kan overføres

19 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

563 000 000

2 453 072 000

531

Eiendommer til kongelige formål

01

Driftsutgifter

26 765 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

94 683 000

121 448 000

532

Utvikling av Fornebuområdet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

97 000

30

Investeringer, kan overføres

6 000 000

6 097 000

533

Eiendommer utenfor husleieordningen

01

Driftsutgifter

20 686 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

27 000 000

47 686 000

Sum Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

2 628 303 000

Forvaltningsutvikling og IT- politikk

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

01

Driftsutgifter

291 044 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

24 436 000

22

Bruk av nasjonale felleskomponenter

73 700 000

23

Utvikling og forvaltning av nasjonale felleskomponenter, kan overføres

107 786 000

25

Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter, kan overføres

120 947 000

26

StimuLab, kan overføres

20 000 000

27

Opplæringskontoret OK stat

10 285 000

71

IT-standardisering

815 000

649 013 000

541

IT-politikk

22

Utvikling, gjennomføring og samordning av IT-politikken, kan overføres, kan nyttes under post 70

7 329 000

70

Forvaltningsutvikling og samordning av IT-politikken, kan nyttes under post 22

8 029 000

15 358 000

542

Internasjonalt IT-samarbeid

01

Driftsutgifter

4 795 000

70

Internasjonale program, kan overføres

46 408 000

51 203 000

Sum Forvaltningsutvikling og IT- politikk

715 574 000

Personvern

545

Datatilsynet

01

Driftsutgifter

57 672 000

57 672 000

546

Personvernnemnda

01

Driftsutgifter

2 325 000

2 325 000

Sum Personvern

59 997 000

Distrikts- og regionalpolitikk

550

Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene

62

Bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger i distriktene, kan nyttes under post 64

453 090 000

64

Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn, kan nyttes under post 62

50 000 000

70

Bedriftsrettede programmer i distriktene

119 016 000

73

Merkur-programmet, kan overføres

49 708 000

671 814 000

553

Omstillingsdyktige regioner

60

Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse, kan nyttes under post 63 og 65

47 000 000

63

Grenseregionale Interreg-program, kan nyttes under post 60 og 65

52 736 000

65

Omstillingsprogrammer ved akutte endringer i arbeidsmarkedet, kan nyttes under post 60 og 63

79 856 000

74

Nasjonale tiltak for klynger og innovasjonsmiljø

281 089 000

76

Nordisk og europeisk samarbeid, kan overføres

30 870 000

491 551 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

01

Driftsutgifter

32 753 000

32 753 000

Sum Distrikts- og regionalpolitikk

1 196 118 000

Samiske formål

560

Samiske formål

50

Samisk språk, kultur og samfunnsliv

497 069 000

51

Divvun

7 234 000

55

Samisk høgskole

5 223 000

509 526 000

563

Internasjonalt reindriftssenter

01

Driftsutgifter

6 393 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 717 000

9 110 000

Sum Samiske formål

518 636 000

Nasjonale minoriteter

567

Nasjonale minoriteter

25

Romanifolket/taterne, kan overføres, kan nyttes under post 75

1 015 000

60

Rom, kan overføres

3 505 000

70

Nasjonale minoriteter

7 293 000

72

Det Mosaiske Trossamfund

7 222 000

73

Kvensk språk og kultur

9 962 000

74

Kultur- og ressurssenter for norske rom

15 100 000

75

Romanifolket/taterne, kan overføres, kan nyttes under post 25

4 419 000

48 516 000

Sum Nasjonale minoriteter

48 516 000

Kommunesektoren mv.

571

Rammetilskudd til kommuner

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

33 639 000

60

Innbyggertilskudd

131 734 299 000

61

Distriktstilskudd Sør-Norge

860 407 000

62

Distriktstilskudd Nord-Norge

2 199 842 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64

1 237 000 000

65

Regionsentertilskudd

200 000 000

66

Veksttilskudd

231 934 000

67

Storbytilskudd

508 768 000

137 005 889 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

33 566 319 000

62

Nord-Norge-tilskudd

676 012 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64

382 000 000

34 624 331 000

573

Kommunereform

60

Kommunesammenslåing

50 000 000

50 000 000

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning

9 897 112 000

9 897 112 000

577

Tilskudd til de politiske partier

01

Driftsutgifter

8 468 000

70

Sentrale organisasjoner

314 082 000

71

Kommunale organisasjoner

33 761 000

73

Fylkesorganisasjoner

73 771 000

75

Fylkesungdomsorganisasjoner

21 913 000

76

Sentrale ungdomsorganisasjoner

8 256 000

460 251 000

578

Valgdirektoratet

01

Driftsutgifter

107 745 000

70

Informasjonstiltak

5 200 000

112 945 000

579

Valgutgifter

01

Driftsutgifter

11 469 000

11 469 000

Sum Kommunesektoren mv.

182 161 997 000

Bolig, bomiljø og bygg

581

Bolig- og bomiljøtiltak

70

Bostøtte, overslagsbevilgning

2 888 591 000

75

Etablering og tilpasning av bolig

481 574 000

76

Utleieboliger, kan overføres

831 464 000

78

Boligsosiale tiltak, kan overføres

15 587 000

79

Heis og tilstandsvurdering, kan overføres

40 000 000

4 257 216 000

585

Husleietvistutvalget

01

Driftsutgifter

29 874 000

29 874 000

587

Direktoratet for byggkvalitet

01

Driftsutgifter

105 974 000

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

49 750 000

155 724 000

Sum Bolig, bomiljø og bygg

4 442 814 000

Planlegging, byutvikling og geodata

590

Planlegging og byutvikling

61

Byvekstavtaler, kan overføres

20 686 000

65

Områdesatsing i byer, kan overføres

61 274 000

72

Bolig- og områdeutvikling i byer, kan overføres

14 162 000

81

Kompetansetiltak, kan overføres

6 725 000

102 847 000

595

Statens kartverk

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 og 45

899 021 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 01 og 45

217 920 000

30

Geodesiobservatoriet, kan overføres

22 600 000

1 139 541 000

Sum Planlegging, byutvikling og geodata

1 242 388 000

Statsbankene

2412

Husbanken

01

Driftsutgifter

352 910 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 532 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

38 844 000

71

Tap på lån

12 700 000

72

Rentestøtte

4 100 000

90

Nye lån, overslagsbevilgning

14 330 000 000

14 750 086 000

Sum Statsbankene

14 750 086 000

Statens forretningsdrift

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter

-5 177 400 000

2 Driftsutgifter

2 165 483 000

3 Avskrivninger

1 442 800 000

4 Renter av statens kapital

93 000 000

5 Til investeringsformål

1 242 976 000

6 Til reguleringsfondet

-113 000 000

-346 141 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

648 401 000

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

76 800 000

32

Prosjektering og igangsetting av brukerfinansierte byggeprosjekter, kan overføres

350 000 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

2 237 450 000

34

Videreføring av brukerfinansierte byggeprosjekter, kan overføres

713 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

296 453 000

49

Kjøp av eiendommer, kan overføres

120 964 000

4 096 927 000

Sum Statens forretningsdrift

4 096 927 000

Sum departementets utgifter

216 091 612 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

3510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

02

Diverse inntekter

22 166 000

03

Brukerbetaling

67 540 000

89 706 000

3525

Fylkesmannsembetene

01

Inntekter ved oppdrag

167 804 000

167 804 000

3533

Eiendommer utenfor husleieordningen

02

Diverse inntekter

2 383 000

2 383 000

3540

Direktoratet for forvaltning og IKT

02

Opplæringskontoret OK stat

15 517 000

03

Diverse inntekter

435 000

04

Internasjonale oppdrag

716 000

05

Bruk av nasjonale felleskomponenter

73 700 000

06

Tilleggstjenester til nasjonale felleskomponenter

778 000

86

Tvangsmulkt

100 000

91 246 000

3563

Internasjonalt reindriftssenter

02

Diverse inntekter

2 717 000

03

Leieinntekter

271 000

2 988 000

3585

Husleietvistutvalget

01

Gebyrer

1 472 000

1 472 000

3587

Direktoratet for byggkvalitet

01

Diverse inntekter

106 000

04

Gebyrer

44 031 000

44 137 000

3595

Statens kartverk

01

Gebyrinntekter tinglysing

416 447 000

02

Salg og abonnement m.m.

134 668 000

03

Samfinansiering

203 966 000

755 081 000

Sum Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 154 817 000

Ymse inntekter

5312

Husbanken

01

Gebyrer m.m.

11 443 000

11

Diverse inntekter

61 940 000

90

Avdrag

12 350 000 000

12 423 383 000

Sum Ymse inntekter

12 423 383 000

Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forreningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

5445

Statsbygg

39

Avsetning til investeringsformål

1 242 976 000

1 242 976 000

5446

Salg av eiendom, Fornebu

40

Salgsinntekter

200 000

200 000

Sum Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forreningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

1 243 176 000

Renter og utbytte mv.

5615

Husbanken

80

Renter

3 309 000 000

3 309 000 000

5616

Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte

481 000 000

481 000 000

Sum Renter og utbytte mv.

3 790 000 000

Sum departementets inntekter

18 611 376 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 500 post 01

kap. 3500 post 01

kap. 510 post 01

kap. 3510 postene 02 og 03

kap. 525 post 21

kap. 3525 post 01

kap. 533 post 01

kap. 3533 post 02

kap. 540 post 01

kap. 3540 postene 03 og 04

kap. 540 post 21

kap. 3540 post 03

kap. 540 post 22

kap. 3540 post 05

kap. 540 post 23

kap. 3540 post 06

kap. 540 postene 01 og 27

kap. 3540 post 02

kap. 554 post 01

kap. 3554 post 01

kap. 563 post 01

kap. 3563 post 03

kap. 563 post 21

kap. 3563 post 02

kap. 585 post 01

kap. 3585 post 01

kap. 587 post 01

kap. 3587 post 04

kap. 595 post 01

kap. 3595 postene 02 og 03

kap. 595 post 21

kap. 3595 postene 02 og 03

kap. 595 post 45

kap. 3595 post 04

kap. 2412 post 01

kap. 5312 post 01

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III

Forskudd på rammetilskudd

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjettet for 2019 kan utgiftsføre uten bevilgning:

 1. inntil 350 mill. kroner på kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2020 til kommuner.

 2. inntil 150 mill. kroner på kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2020 til fylkeskommuner.

IV

Utsatt utgifts- og inntektsføring

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 kan gi Statens kartverk fullmakt til å plassere innbetalinger fra samfinansierte prosjekter på mellomværende med statskassen. Inntektene vil bli rapportert til statsregnskapet på det tidspunkt utgiftene i de samfinansierte prosjektene kommer til utbetaling og rapporteres til statsregnskapet.

V

Samfinansiering

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 kan gi Statens kartverk fullmakt til å sette i gang samfinansierte prosjekter før finansieringen i sin helhet er innbetalt til Statens kartverk, forutsatt at det er inngått en bindende avtale med betryggende sikkerhet om innbetaling mellom partene. Fullmakten begrenses oppad til 90 mill. kroner og gjelder utgifter ført på kap. 595 Statens kartverk, post 21 Spesielle driftsutgifter mot inntekter ført på kap. 3595 Statens kartverk, post 03 Samfinansiering.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

VI

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 kan gi Statens kartverk fullmakt til å foreta bestillinger av kartgrunnlag utover gitt bevilgning under kap. 595 Statens kartverk, post 21 Spesielle driftsutgifter, men slik at rammen for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger 120 mill. kroner.

VII

Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 525 Fylkesmannsembetene, post 21 Spesielle driftsutgifter, refusjoner av utgifter til fellestjenester der Fylkesmannen samordner utgiftene.

VIII

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

25

Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter

108,9 mill. kroner

567

Nasjonale minoriteter

74

Kultur- og ressurssenter for norske rom

4,1 mill. kroner

581

Bolig- og bomiljøtiltak

76

Utleieboliger

667,1 mill. kroner

79

Heis og tilstandsvurdering

45,0 mill. kroner

590

Planlegging og byutvikling

72

Bolig- og områdeutvikling i byer

22,3 mill. kroner

Andre fullmakter

IX

Husbankens låneramme

Stortinget samtykker i at Husbanken i 2019 kan gi tilsagn om lån for 16 mrd. kroner. Lånene vil bli utbetalt i 2019 og senere år.

X

Tilskudd uten krav om tilbakebetaling

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 kan:

 1. tildele midler til fylkeskommunene som tilskudd uten krav om tilbakebetaling under kap. 550 Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene, post 62 Bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger i distriktene og post 64 Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn, og under kap. 553 Omstillingsdyktige regioner, post 60 Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse, post 63 Grenseregionale Interreg-program og post 65 Omstillingsprogrammer ved akutte endringer i arbeidsmarkedet.

 2. tildele midler til Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet som tilskudd uten krav om tilbakebetaling under kap. 550 Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene, post 70 Bedriftsrettede programmer i distriktene og under kap. 553 Omstillingsdyktige regioner, post 74 Nasjonale tiltak for klynger og innovasjonsmiljø.

XI

Sikringsprosjekt på de kongelige eiendommer

Stortinget samtykker i at H.M. Kongen i 2019 kan pådra forpliktelser utover bevilgningen på kap. 1, post 51 for å gjennomføre sikringsprosjektet på de kongelige eiendommer. Kostnadsrammen er 602,9 mill. kroner i prisnivå per juli 2019.

Bygge- og eiendomsfullmakter

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

XII

Fullmakter til overskridelse

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 kan:

 1. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30–49, med inntil 250 mill. kroner, mot dekning i reguleringsfondet.

 2. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30–49, med beløp som tilsvarer netto gevinst fra salg av eiendommer.

XIII

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 kan omdisponere:

 1. under kap. 530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen, mellom postene 31 og 33 og mellom postene 30 og 34.

 2. under kap. 531 Eiendommer til kongelige formål, fra post 01 til 45.

 3. under kap. 533 Eiendommer utenfor husleieordningen, fra post 01 til 45.

 4. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 30, 31, 33, 45 og 49.

 5. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 32 og 34, samt post 49 i de tilfeller det er aktuelt å kjøpe en eiendom som ledd i gjennomføringen av brukerfinansierte byggeprosjekter.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

XIV

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre byggeprosjekter og andre investeringsprosjekter som er omtalt under kap. 530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen, kap. 531 Eiendommer til kongelige formål, kap. 532 Utvikling av Fornebuområdet, kap. 533 Eiendommer utenfor husleieordningen og kap. 2445 Statsbygg, innenfor de kostnadsrammene som er omtalt i Prop. 1 S (2018–2019) eller i tidligere proposisjoner til Stortinget.

XV

Fullmakter som gjelder brukerfinansierte byggeprosjekter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 kan:

 1. sette i gang byggeprosjekter under kap. 2445 Statsbygg, post 32 Prosjektering og igangsetting av brukerfinansierte byggeprosjekter, uten at disse er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget, når leietakeren har de husleiemidlene det er behov for innenfor gjeldende budsjettrammer.

 2. pådra staten forpliktelser utover budsjettåret, innenfor en samlet ramme på 1 500 mill. kroner for gamle og nye forpliktelser, ved gjennomføring av brukerfinansierte byggeprosjekter under kap. 2445 Statsbygg, post 32 Prosjektering og igangsetting av brukerfinansierte byggeprosjekter og post 34 Videreføring av brukerfinansierte byggeprosjekter.

Andre fullmakter

XVI

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 kan:

 1. godkjenne salg, makeskifte eller bortfeste av eiendom som forvaltes av Statsbygg eller av statlige virksomheter som ikke har egen salgsfullmakt, for inntil 750 mill. kroner.

 2. godkjenne kjøp av eiendom finansiert ved salgsinntekter, innsparte midler eller midler fra reguleringsfondet for inntil 800 mill. kroner totalt, utover bevilgningen på kap. 2445 Statsbygg, post 49.

 3. korrigere Statsbyggs balanse i de tilfellene hvor prosjekterings- og investeringsmidler ført på kap. 2445 Statsbygg blir overført til andre budsjettkapitler eller prosjektene ikke blir realisert.

Til dokumentets forside