Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 — Utgiftskapitler: 1–2, 500–595, 2412, 2445 Inntektskapitler: 3500–3595, 5312, 5445–5446, 5615–5616

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunnsmateriale for budsjettforslaget på programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk

1.1 Omtale av tiltak innenfor den brede distriktspolitikken

Omtalen skal vise statlig innsats og tiltak under andre departementers budsjetter som er viktige for å nå regional- og distriktspolitiske mål.

Mange landsdekkende ordninger er viktige for å nå de regional- og distriktspolitiske målene. Det gjelder eksempelvis veitiltak, høyere utdanning, forskning og utvikling, arbeidsmarkedstiltak og overføringer til kommunene. Disse er likevel ikke tatt med i oversikten, ettersom det er problematisk å skille ut regional- og distriktspolitiske deler fra helheten.

For 2019 foreslår regjeringen at det bevilges om lag 1,2 mrd. kroner over programkategori 13.50. Dette må ses i sammenheng med omfanget av den brede distriktspolitikken, som for 2019 beløper seg til om lag 42,7 mrd. kroner. Det er en økning på 4 pst. sammenliknet med tilsvarende tiltak for 2018.

Figur 1.1 Utvikling i den brede distriktspolitikken 2003–2019

Figur 1.1 Utvikling i den brede distriktspolitikken 2003–2019

De omtalte tiltakene er delt i to kategorier:

  • Kategori A: Tiltak og ordninger som har distriktspolitiske mål som begrunnelse, eller som favoriserer distriktsområder utover kompensasjon for å oppnå likeverdige tilbud.

  • Kategori B: Tiltak og ordninger med bevilgninger på over 10 mill. kroner som skal utjevne og kompensere mellom geografiske områder eller som er særlig viktige for verdiskaping, sysselsetting eller bosetting i distriktsområder.

Av målrettede distriktspolitiske tiltak (kategori A) utgjør økonomisk politikk om lag 88 pst. av innsatsen, totalt 21,4 mrd. kroner. Provenytapet av den differensierte arbeidsgiveravgiften er det største enkelttiltaket med 15,4 mrd. kroner. Regjeringens forslag innebærer at den største veksten i 2019 vil komme innenfor næringspolitikken med en økning på om lag 1,2 mrd. kroner.

Økonomisk politikk

Tabell 1.1 Differensiert arbeidsgiveravgift og kompenserende tiltak for økt arbeidsgiveravgift

(i 1 000 kr)

Tiltak/ordning

Dep.

Kat.

Kap./post

Regnskap 2017

Budsjett 2018

Forslag 2019

Differensiert arbeidsgiveravgift i privat sektor

FIN

A

inntektstap

8 600 000

9 000 000

9 400 000

Differensiert arbeidsgiveravgift i offentlig sektor

FIN

A

inntektstap

5 500 000

5 800 000

6 000 000

Næringsrettede midler til regional utvikling

KMD

A

551/61

50 000

0

0

Næringspolitikk

Størstedelen av tabell 1.2 viser tilskuddsordninger til landbruket. Viktige tiltak rettet mot fiskerinæringen er også tatt med.

Landbruk er tradisjonelt en av de viktigste næringene i distriktene. I de årlige jordbruksoppgjørene blir det forhandlet om størrelsen på tilskuddene til landbruket. En del tilskudd innenfor landbruket har distriktspolitisk begrunnelse, for eksempel pristilskuddene for melk og kjøtt og distriktstilskudd for frukt, bær, grønnsaker og poteter. Disse tilskuddene går derfor inn under kategori A.

Tabell 1.2 Næringspolitikk

(i 1 000 kr)

Tiltak/ordning

Dep.

Kat.

Kap./post

Regnskap 2017

Budsjett 2018

Forslag 2019

Pristilskudd melk

LMD

A

1150/73

596 776

619 800

666 000

Distriktstilskudd for frukt, bær, grønnsaker og potet

LMD

A

1150/73

95 804

103 800

123 500

Pristilskudd kjøtt

LMD

A

1150/73

1 511 761

1 474 400

1 452 260

Distriktstilskudd egg

LMD

A

1150/73

3 670

3 508

3 335

Driftstilskudd melkeproduksjon og kjøttfeproduksjon

LMD

B

1150/74

1 374 664

1 569 200

1 601 600

Tilskudd til husdyr

LMD

B

1150/74

2 193 714

2 279 010

2 442 800

Tilskudd til norsk ull

LMD

B

1150/73

132 488

140 000

134 000

Tilskudd til areal og kulturlandskap

LMD

B

1150/74

3 008 784

3 047 400

3 447 500

Frakttilskudd

LMD

B

1150/73

362 643

362 096

361 450

Fradrag i positiv næringsinntekt for jordbruk

FIN

B

inntektstap

755 000

725 000

725 000

Reindriftsavtalen

LMD

B

1151

116 785

118 600

123 100

Fradrag i positiv næringsinntekt for reindrift

FIN

B

inntektstap

8 000

8 000

8 000

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

LMD

B

1150/50

95 000

95 000

115 000

Drenering

LMD

B

1150/50

58 000

58 000

58 000

Tilskudd til dyreavl m.m.

LMD

B

1150/77

80 344

82 300

88 700

Regionale miljøprogram

LMD

B

1150/74

419 716

435 537

493 159

Bedriftsretta midlar til investering og utvikling

LMD

B

1150/50

574 500

634 500

634 500

Utgreiings- og tilretteleggingsmidler

LMD

B

1150/50

48 000

48 000

48 000

Skattefritak for distriktsrettet investeringsstøtte

FIN

A

inntektstap

20 000

20 000

20 000

Forhøyet avskrivningssats for husdyrbygg

FIN

B

inntektstap

40 000

40 000

40 000

Skogfondsordningen

FIN

B

inntektstap

120 000

125 000

130 000

Direkte utgiftsføring av skogsveiinvesteringer

FIN

B

inntektstap

35 000

35 000

35 000

Lav skogfaktor i formuesskatten

FIN

B

inntektstap

5 000

5 000

5 000

Rentestøtte

LMD

B

1150/50

27 889

38 000

40 000

Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket

LMD

B

1150/50

67 000

67 000

77 000

Skogbruk

LMD

B

1150/50

28 450

224 000

242 000

Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond

NFD

B

2421/78

4 400

3 400

3 399

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner1

NFD

B

919/60

146 024

0

519 000

Tilskudd til nærigstiltak i fiskeriene2

NFD

A

919/75

48 564

29 300

16 800

Visit Svalbard AS

NFD

A

900/74

2 200

2 250

2 315

Tilskudd til Visit Svalbard

UD

A

118/70

3 082

2 600

1 318

Tilskudd til regional næringsutvikling3

KUD

A

315/86

15 400

15 000

15 000

Særfradrag for fiskere

FIN

B

inntektstap

250 000

240 000

235 000

1 Kommunenes og fylkeskommunes andel av vederlag for tildelte oppdrettstillatelser. Det er også bevilget 2.366,4 mill. kr på posten ved revidering av av budsjett for 2018 som følge av samme kapasitetsøkning.

2 Fordeling på føringstilskudd, garantilodd og tilskudd til selfangst ikke fastsatt for 2019

3 Tidligere Artic Race. Overført fra NFD kap. 900, post 60 til KUD kap. 315, post 86 i 2019

Infrastruktur

Tabell 1.3 viser flere tiltak som skal medvirke til å redusere ekstrakostnader som følge av avstandsulemper. I tillegg til tiltakene omtalt i tabellen er samferdselsbudsjettet generelt, særlig riksveibevilgningene, et vesentlig virkemiddel for å redusere distriktenes avstandsulemper.

Tabell 1.3 Infrastruktur

(i 1 000 kr)

Tiltak/ordning

Dep.

Kat.

Kap./post

Regnskap 2017

Budsjett 2018

Forslag 2019

Kjøp av innenlandske flyruter

SD

B

1310/70

702 308

729 100

717 400

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

SD

B

1320/61

170 700

272 500

264 500

Skredsikring fylkesveger

SD

B

1320/62

743 800

758 700

776 900

Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen–Kirkenes (sikrer daglig helårig transporttilbud)

SD

B

1330/70

654 706

700 800

725 100

Kjøp av post- og banktjenester

SD

B

1370/70

272 200

603 700

617 400

Tilskudd til bredbåndsutbygging

SD

B

1380/71

138 700

69 700

99 800

Fiskerihavner og farleier mv.

SD

B

1360/30

445 783

415 400

358 500

Tilskudd til fiskerihavneanlegg

SD

B

1360/60

44 606

31 100

42 000

Tilskudd til havnesamarbeid

SD

B

1360/71

4 891

10 600

10 900

Flom- og skredforebygging

OED

B

1820/22

308 460

261 454

257 000

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

OED

B

1820/45

14 653

17 000

20 000

Tilskudd til flom- og skredforebygging

OED

B

1820/60

45 918

67 000

66 000

Tilskudd til flom- og skredforebygging

OED

B

1820/72

5 268

5 000

6 000

Tilskudd til skoginfrastruktur

LMD

B

1149/71

70 520

92 300

92 300

Velferd, oppvekst og miljø

For helse er det overordnede målet at helsetjenestetilbudet skal være likeverdig uavhengig av bosted, alder, kjønn og sosial status. Dette blir sikret gjennom midler til spesialisthelsetjenesten og gjennom rammeoverføringer til kommunesektoren.

Viktige tiltak er tilskudd som skal medvirke til å styrke stabiliteten og rekrutteringen til allmennlegetjenesten og andre helsetjenester i distriktene. I tillegg blir det gitt egne tilskudd til apotek i utkantkommuner for å sikre tilgang på medisiner.

For kultur viser tabell 1.4 ordninger som i hovedsak er knyttet til tilbudet i distriktene og i landsdeler utenfor det sentrale Østlandet.

Generelle landsdekkende velferdsordninger, som arbeidsmarkedstiltak, er ikke tatt med i denne oversikten.

Tabell 1.4 Velferd, oppvekst og miljø

(i 1 000 kr)

Tiltak/ordning

Dep.

Kat.

Kap./post

Regnskap 2017

Budsjett 2018

Forslag 2019

Tilskudd til apotek1

HOD

B

0751/70

3 492

4 024

Rekruttering og faglig utvikling i allmennlegetjenesten

HOD

B

0762/70

6 250

6 250

6 250

Forsøks- og utviklingstiltak innen tannhelsetjenesten

HOD

B

0770/70

95 000

110 000

115 000

Fraktrefusjonsordning for legemiddel1

HOD

B

0751/70

3 400

2 000

Sykestuefinansiering, Finnmark

HOD

A

0732/70

9 500

9 700

0

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

KUD

A

323/60

20 690

21 120

21 620

Region- og distriktsopera

KUD

B

323/73

58 470

59 760

61 685

Det nasjonale museumsnettverket2

KUD

B

328/70

1 163 790

1 190 700

1 225 830

Riksteateret

KUD

B

323/01

79 575

82 935

84 890

Riksteateret – turnevirksomhet

KUD

B

323/21

60 947

59 458

63 350

Kulturtanken (tidl. Rikskonsertene)

KUD

B

325/01

106 523

88 095

68 535

Region-/landsdelsinstitusjoner (musikk og scenekunst)

KUD

B

323/71

757 980

774 210

793 055

Regional filmsatsing

KUD

A

334/73

76 719

84 350

90 855

Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt

KLD

B

1420/72

113 948

140 892

136 978

Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen

KLD

B

1420/73

85 988

70 051

70 051

Tilskudd til kalking og lokale fiskeformål

KLD

B

1420/22

297 183

279 369

235 574

Tilskudd til kalking og lokale fiskeformål

KLD

B

1420/70

58 972

42 755

30 292

Verdiskaping på kulturminneområdet

KLD

B

1429/77

8 000

8 000

8 232

Skogplanting

KLD

B

1420/37

4 040

10 375

0

Restaurering av myr

KLD

B

1420/38

5 393

23 625

23 625

Tilskudd til klimatiltak- og klimatilpasning i kommunene

KLD

B

1420/61

156 920

153 920

158 230

Tiltak i kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold

KLD

B

1420/65

0

20 000

20 560

1 Beløpene for 2019 avklares i tildelingsbrev

2 Inkluderer ikke Nasjonalmuseumet

Spesielle tiltak for Finnmark og Nord-Troms

Tabell 1.5 viser en oversikt over viktige ordninger i tiltakssonen som kun gjelder for Finnmark og Nord-Troms. De viktigste ordningene er innenfor skatte- og avgiftspolitikken. Den mest omfattende ordningen er likevel fritaket for arbeidsgiveravgift, som kommer inn under den samlede summen for differensiert arbeidsgiveravgift i tabell 1.1.

Tabell 1.5 Særskilte tiltak for Finnmark og Nord-Troms

(i 1 000 kr)

Politikkområde

Tiltak/ordning

Dep.

Kat.

Kap./post

Regnskap 2017

Budsjett 2018

Forslag 2019

Økonomisk politikk

Lavere skatt på alminnelig inntekt1

FIN

A

inntektstap

610 000

630 000

650 000

Særskilt fradrag i alminnelig inntekt1

FIN

A

inntektstap

200 000

190 000

200 000

Lavere sats trinn 3 i trinnskatt1

FIN

A

inntektstap

40 000

50 000

50 000

Lav sats og fritak for el-avgift i tiltakssonen

FIN

A

Inntektstap

290 000

300 000

290 000

Fradrag i positiv næringsinntekt for skiferdrivere i Finnmark og Nord-Troms

FIN

A

Inntektstap

2 000

2 000

2 000

Nærings- politikk

Omstillingstiltak i indre Finnmark

LMD

B

1142/71

3 935

4 460

4 524

Utdanning

og forskning

Ettergivelse av utdanningslån

KD

A

2410/73

102 931

115 600

107 954

Ettergivelse av utdanningslån for kvalifiserte grunnskolelærere i Finnmark og Nord-Troms

KD

A

2410/73

0

8 000

8 000

Levekår, miljøvern og offentlige tjenester

Distribusjonstilskudd til aviser i Finnmark

KUD

A

335/77

2 090

2 135

2 190

1 På grunn av samspillsvirkninger er inntektstapet høyere av disse skattetiltakene sett under ett enn hver for seg. For de tre tiltakene er samlet inntektstap anslått til henholdsvis 890, 910 og 940 mill. kr for 2017, 2018 og 2019.

På flere politikkområder er det etablert særordninger og prioritet i virkemiddelbruken for Nord-Norge, i tillegg til ordningene for tiltakssonen. Tabell 1.6 viser fordelen av fritak for merverdiavgift på strøm, kompensasjonsordninger for økt arbeidsgiveravgift i samferdselssektoren og rammetilskudd i kommuneøkonomien. Postene under kap. 571 Rammetilskudd til kommuner og kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner er nærmere omtalt under programkategori 13.70.

Tabell 1.6 Tiltak som prioriterer Nord-Norge og rammetilskudd til kommunene

(i 1 000 kr)

Tiltak/ordning

Dep.

Kat.

Kap./post

Regnskap 2017

Budsjett 2018

Forslag 2019

0-sats for merverdiavgift ved forbruk av elektrisk kraft og energi fra andre fornybare energikilder i Nord-Norge

FIN

A

Inntektstap

900 000

1 000 000

1 000 000

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

SD

A

1320/34

350 794

272 500

18 300

SD

A

1352/75

114 400

0

0

SD

A

1360/34

5 406

39 300

40 200

Rammetilskudd til kommunene, Distriktstilskudd Sør-Norge

KMD

A

571/61

845 390

831 273

860 407

Rammetilskudd til kommunene, Distriktstilskudd Nord-Norge

KMD

A

571/62

2 129 275

2 139 662

2 199 842

Rammetilskudd til fylkeskommunene, Nord-Norge-tilskudd

KMD

A

572/62

652 285

655 923

676 012

Til dokumentets forside