Prop. 1 S (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 — Utgiftskapittel: 1400–1482 Inntektskapittel: 4400–4471 og 5578

Til innhaldsliste

1 Standardiserte nøkkeltal for nettobudsjetterte verksemder under Klima- og miljødepartementet

Tabell 1.1 Meteorologisk institutt. Utgifter og inntekter etter art

(i 1 000 kroner)

Utgiftsart/Inntektsart

Rekneskap 31.12.2015

Rekneskap 31.12.2016

Rekneskap 31.12.2017

Budsjett 2018

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

353 042

343 587

332 904

343 451

Varer og tenester

115 397

115 102

127 400

130 005

Sum driftsutgifter

468 439

458 689

460 304

473 456

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

18 579

36 970

19 961

44 026

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

18 579

36 970

19 961

44 026

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

0

0

0

0

Utbetalingar til andre verksemder

97 504

121 356

142 270

166 297

Sum overføringar frå verksemda

97 504

121 356

142 270

166 297

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

174

294

463

0

Sum finansielle aktivitetar

174

294

463

0

Sum utgifter

584 696

617 309

622 998

683 779

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

101 195

110 375

107 803

109 298

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

10 098

8 193

0

0

Andre driftsinntekter

32 555

0

0

0

Sum driftsinntekter

143 848

118 568

107 803

109 298

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

201

0

0

Sum investeringsinntekter

0

201

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

346 689

401 656

382 221

397 219

Andre innbetalingar

97 505

121 356

142 270

166 297

Sum overføringar til verksemda

444 194

523 012

524 491

563 516

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente)

933

874

757

0

Sum finansielle aktivitetar

933

874

757

0

Sum inntekter

588 975

642 655

633 051

672 814

Netto endring i kontantbehaldning

4 279

25 346

10 053

-10 965

Tabell 1.2 Meteorologisk institutt. Inntekter etter inntektskjelde

(i 1 000 kroner)

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2015

Rekneskap 31.12.2016

Rekneskap 31.12.2017

Budsjett 2018

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

298 257

311 171

296 766

302 389

Løyvingar frå andre departement

150

300

300

1 570

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

26 147

21 563

24 162

25 879

Løyvingar frå Noregs forskingsråd

22 285

29 769

30 323

28 607

Sum løyvingar til statsoppdraget

346 839

362 803

351 551

358 445

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

854

1 054

623

650

Bidrag frå private

23 829

30 057

25 506

24 322

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

1 100

7 742

4 541

13 097

Sum bidrag

25 783

38 853

30 670

38 069

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

130

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

21 990

Oppdrag frå private

9 215

81 315

77 794

65 173

Andre inntekter og tidsavgrensingar

207 138

159 685

173 036

189 007

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

216 353

240 999

250 830

276 300

Sum inntekter

588 975

642 655

633 051

672 814

Tabell 1.3 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Meteorologisk institutt i perioden 2015–17

(i 1 000 kroner)

Balanse 31. desember

Rekneskap 31.12.2015

Rekneskap 31.12.2016

Rekneskap 31.12.2017

Endring frå 2016 til 2017

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

109 578

134 886

141 722

6 836

Behaldning på andre bankkonti

0

0

3 260

3 260

Andre kontantbehaldningar

41

79

36

-43

Sum kontantar og kontantekvivalentar

109 619

134 965

145 017

10 053

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår

Feriepengar m.m.

27 876

26 424

27 005

580

Skattetrekk og offentlege avgifter

23 949

23 008

23 468

460

Gjeld til leverandørar

24 116

30 064

21 124

-8 940

Gjeld til oppdragsgivarar

-21 465

-23 110

-23 498

-388

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

26 132

28 016

21 429

-6 588

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

80 608

84 403

69 527

-14 876

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

4 839

13 577

19 493

5 915

Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

22 000

12 500

9 000

-3 500

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

6 672

9 097

12 093

2 995

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

33 511

35 175

40 585

5 411

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

-19 485

402

19 921

19 518

Fri verksemdskapital

14 985

14 985

14 985

0

Sum andre avsetningar

-4 500

15 387

34 906

19 518

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

109 619

134 965

145 017

10 053

Tabell 1.4 Norsk Kulturminnefond. Utgifter og inntekter etter art

(i 1 000 kroner)

Utgiftsart/Inntektsart

Rekneskap 31.12.2015

Rekneskap 31.12.2016

Rekneskap 31.12.2017

Budsjett 2018

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

11 299

9 164

8 022

12 151

Varer og tenester

7 036

7397

6 507

8 622

Sum driftsutgifter

18 355

16 550

14 529

20 773

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

1 409

1 306

345

1 200

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

1 409

1 306

345

1 200

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

0

0

0

0

Utbetalingar til andre verksemder

51 154

61 272

62 461

71 203

Sum overføringar frå verksemda

51 154

61 272

62 461

71 203

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

3 307

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

3 307

0

Sum utgifter

70 898

79 139

80 642

93 176

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

0

1

0

0

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

0

0

0

0

Andre driftsinntekter

877

271

701

0

Sum driftsinntekter

902

272

701

0

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

4

0

0

Sum investeringsinntekter

0

4

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

17 403

30 903

103 898

112 170

Andre innbetalingar

58 942

56 191

389

0

Sum overføringar til verksemda

76 345

87 094

104 287

112 170

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente)

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum inntekter

76 345

87 370

104 988

112 170

Netto endring i kontantbehaldning

5 447

8 231

24 346

18 994

Tabell 1.5 Norsk Kulturminnefond. Inntekter etter inntektskjelde

(i 1 000 kroner)

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2015

Rekneskap 31.12.2016

Rekneskap 31.12.2017

Budsjett 2018

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

75 444

87 094

103 898

112 170

Løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

0

0

0

0

Løyvingar frå Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Sum løyvingar til statsoppdraget

75 444

87 094

103 898

112 170

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

0

0

0

0

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

0

0

0

0

Sum bidrag

0

0

0

0

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

0

0

0

0

Andre inntekter og tidsavgrensingar

901

276

1 090

0

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

901

276

1 090

0

Sum inntekter

76 345

87 370

104 988

112 170

Tabell 1.6 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk Kulturminnefond i perioden 2015–17

(i 1 000 kroner)

Balanse 31. desember

Rekneskap 31.12.2015

Rekneskap 31.12.2016

Rekneskap 31.12.2017

Endring frå 2016 til 2017

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

127 897

136 126

160 473

24 347

Behaldning på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

1

0

-1

Sum kontantar og kontantekvivalentar

127 897

136 127

160 473

24 346

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår

Feriepengar m.m.

769

917

944

27

Skattetrekk og offentlege avgifter

616

860

839

-21

Gjeld til leverandørar

500

235

359

124

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

0 0

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

1 065

1 553

1 337

-215

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

2 950

3 565

3 478

-85

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål

124 947

121 615

142 355

20 740

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

124 947

121 615

142 355

20 740

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

0

10 948

14 640

3 691

Fri verksemdskapital

0

0

0

0

Sum andre avsetningar

0

10 948

14 640

3 691

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

127 897

136 127

160 473

24 346

Til forsida av dokumentet