Prop. 1 S (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 — Utgiftskapittel: 1400–1482 Inntektskapittel: 4400–4471 og 5578

Til innhaldsliste

Forslag

Under Klima- og miljødepartementet blir i Prop. 1 S (2018–2019) statsbudsjettet for budsjettåret 2019 dei forslag til vedtak som følgjer ført opp:

Kapitla 1400-1482, 4400–4471 og 5578

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Fellesoppgåver, forsking, internasjonalt arbeid m.m.

1400

Klima- og miljødepartementet

01

Driftsutgifter

288 584 000

21

Spesielle driftsutgifter

106 508 000

50

Heilskapleg profilering, grøne løysingar

10 239 000

51

Den naturlege skulesekken

7 904 000

70

Frivillige miljøorganisasjonar og allmennyttige miljøstiftelsar

52 541 000

71

Internasjonale organisasjonar

88 053 000

74

Tilskot til AMAP, kan overførast

4 871 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overførast

97 382 000

656 082 000

1410

Kunnskap om klima og miljø

21

Miljøovervaking

277 297 000

22

Miljøkartlegging

90 579 000

23

MAREANO, kan overførast

44 386 000

50

Basisløyvingar til miljøforskingsinstitutta

191 294 000

51

Forskingsprogram m.m.

293 105 000

53

Internasjonalt samarbeid om miljøforsking

6 897 000

70

Nasjonale oppgåver ved miljøforskingsinstitutta

38 007 000

72

Tilskot til GenØk – Senter for biotryggleik

5 145 000

946 710 000

1411

Artsdatabanken

01

Driftsutgifter

32 020 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 70

8 883 000

70

Tilskot til arter og naturtypar, kan overførast, kan nyttast under post 21

28 890 000

69 793 000

1412

Meteorologiformål

50

Meteorologisk institutt

313 882 000

70

Internasjonale samarbeidsprosjekt

172 566 000

486 448 000

Sum Fellesoppgåver, forsking, internasjonalt arbeid m.m.

2 159 033 000

Klima, naturmangfald og forureining

1420

Miljødirektoratet

01

Driftsutgifter

689 287 000

21

Spesielle driftsutgifter

263 078 000

22

Statlege vassmiljøtiltak

235 574 000

23

Oppdrags- og gebyrrelatert verksemd, kan overførast

135 608 000

30

Statlege tileigningar, bandlegging av friluftsområde, kan overførast

30 167 000

31

Tiltak i verneområde, kan overførast

81 419 000

32

Statlege tileigningar, fylkesvise verneplanar, kan overførast

1 450 000

33

Statlege tileigningar, nytt vern, kan overførast

6 200 000

34

Statlege tileigningar, nasjonalparkar, kan overførast

2 053 000

35

Statlege tileigningar, skogvern, kan overførast

444 612 000

38

Restaurering av myr og anna våtmark, kan overførast

23 625 000

39

Oppryddingstiltak, kan overførast, kan nyttast under postane 69 og 79

12 483 000

61

Tilskot til klimatiltak og klimatilpassing, kan overførast

158 230 000

63

Returordning for kasserte fritidsbåtar

20 000 000

64

Skrantesjukeprøver frå fallvilt

1 748 000

65

Tiltak i kommunar med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold

20 560 000

69

Oppryddingstiltak, kan overførast, kan nyttast under postane 39 og 79

50 962 000

70

Tilskot til vassmiljøtiltak, kan overførast

30 292 000

71

Marin forsøpling, kan overførast

65 290 000

72

Erstatning for beitedyr tekne av rovvilt, overslagsløyving

136 978 000

73

Tilskot til rovvilttiltak, kan overførast

80 426 000

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien

538 167 000

75

Utbetaling for vrakpant og tilskot til kjøretøy og fritidsbåtar, overslagsløyving

690 992 000

76

Refusjonsordningar, overslagsløyving

137 464 000

77

Ymse organisasjonar og stiftelsar m.m.

14 416 000

78

Friluftsformål, kan overførast

179 891 000

79

Oppryddingstiltak, kan overførast, kan nyttast under postane 39 og 69

450 000

81

Naturarv og kulturlandskap, kan overførast, kan nyttast under post 21

62 011 000

82

Tilskot til truga arter og naturtypar, kan overførast

45 355 000

84

Internasjonalt samarbeid

5 308 000

85

Naturinformasjonssenter, kan overførast

69 031 000

4 233 127 000

1422

Miljøvennleg skipsfart

21

Spesielle driftsutgifter

5 557 000

70

Tilskot til private, kan nyttast under post 21

7 000 000

12 557 000

1423

Radioaktiv forureining i det ytre miljø

01

Driftsutgifter

27 040 000

27 040 000

1425

Fisketiltak

21

Spesielle driftsutgifter

100 000

70

Tilskot til fiskeformål, kan overførast

16 696 000

16 796 000

1428

Reduserte klimagassutslepp, energiomlegging, energi- og klimateknologi

50

Overføring til Klima- og energifondet

3 064 450 000

3 064 450 000

Sum Klima, naturmangfald og forureining

7 353 970 000

Kulturminne og kulturmiljø

1429

Riksantikvaren

01

Driftsutgifter

148 540 000

21

Spesielle driftsutgifter

37 719 000

22

Bevaringsoppgåver, kan overførast

24 708 000

60

Kulturminnearbeid i kommunane

8 600 000

70

Tilskot til automatisk freda og andre arkeologiske kulturminne, kan overførast

52 164 000

71

Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap, kan overførast

159 015 000

72

Tilskot til tekniske og industrielle kulturminne, kan overførast

58 045 000

73

Tilskot til bygningar og anlegg frå mellomalderen og brannsikring, kan overførast

57 575 000

74

Tilskot til fartøyvern, kan overførast

63 226 000

75

Tilskot til fartøyvernsenter, kan overførast

16 214 000

77

Tilskot til verdiskapingsarbeid på kulturminneområde, kan overførast

8 232 000

79

Tilskot til verdsarven, kan overførast

58 690 000

692 728 000

1432

Norsk kulturminnefond

50

Til disposisjon for kulturminnetiltak

116 320 000

116 320 000

Sum Kulturminne og kulturmiljø

809 048 000

Nord- og polarområda

1471

Norsk Polarinstitutt

01

Driftsutgifter

242 376 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

77 243 000

50

Stipend

509 000

320 128 000

1472

Svalbards miljøvernfond

50

Overføringar til Svalbards miljøvernfond

19 658 000

19 658 000

1473

Kings Bay AS

70

Tilskot

30 270 000

30 270 000

1474

Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforsking

50

Tilskot til statlege mottakarar, kan overførast, kan nyttast under post 70

24 011 000

70

Tilskot til private mottakarar, kan overførast, kan nyttast under post 50

28 812 000

52 823 000

Sum Nord- og polarområda

422 879 000

Internasjonalt klimaarbeid

1481

Klimakvotar

01

Driftsutgifter, kan overførast

4 499 000

22

Kvotekjøp, generell ordning, kan overførast

200 000 000

23

Kvotekjøp, statstilsette sine flyreiser, kan overførast

310 000

204 809 000

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

01

Driftsutgifter

99 039 000

73

Klima- og skogsatsinga, kan overførast

3 081 543 000

3 180 582 000

Sum Internasjonalt klimaarbeid

3 385 391 000

Sum departementets utgifter

14 130 321 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Fellesoppgåver, forsking, internasjonalt arbeid m.m.

4400

Klima- og miljødepartementet

02

Ymse inntekter

441 000

03

Refusjon frå Utanriksdepartementet

1 817 000

2 258 000

4411

Artsdatabanken

02

Ymse inntekter

417 000

417 000

Sum Fellesoppgåver, forsking, internasjonalt arbeid m.m.

2 675 000

Klima, naturmangfald og forureining

4420

Miljødirektoratet

01

Oppdrag og andre ymse inntekter

7 373 000

04

Gebyr, forureiningsområdet

41 141 000

06

Gebyr, fylkesmannsembeta sine miljøvernavdelingar

35 869 000

07

Gebyr, kvotesystemet

8 270 000

08

Gebyr, naturforvaltningsområde

638 000

09

Internasjonale oppdrag

43 816 000

137 107 000

Sum Klima, naturmangfald og forureining

137 107 000

Kulturminne og kulturmiljø

4429

Riksantikvaren

02

Refusjonar og ymse inntekter

2 637 000

09

Internasjonale oppdrag

3 314 000

5 951 000

Sum Kulturminne og kulturmiljø

5 951 000

Nord- og polarområda

4471

Norsk Polarinstitutt

01

Sals- og utleigeinntekter

11 272 000

03

Inntekter frå ymse tenesteyting

62 123 000

21

Inntekter, Antarktis

13 877 000

87 272 000

Sum Nord- og polarområda

87 272 000

Skattar og avgifter

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

70

Sektoravgifter under Svalbards miljøvernfond

19 670 000

72

Fiskaravgifter

19 000 000

73

Påslag på nettariffen til Klima- og energifondet

670 000 000

708 670 000

Sum Skattar og avgifter

708 670 000

Klimakvotar

4481

Sal av klimakvotar

01

Salsinntekter

6 743 022 000

6 743 022 000

Sum Klimakvotar

6 743 022 000

Sum departementets inntekter

7 684 697 000

Fullmakt til å overskride gitte løyvingar

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2019 kan:

overskride løyvinga under

mot tilsvarande meirinntekter under

kap. 1400 post 01

kap. 4400 post 02

kap. 1411 post 21

kap. 4411 post 02

kap. 1420 post 01

Kap. 4420 post 01

kap. 1420 post 23

kap. 4420 postane 04, 06, 08 og 09

kap. 1429 post 01

kap. 4429 postane 02 og 09

kap. 1471 post 01

kap. 4471 postane 01 og 03

kap. 1471 post 21

kap. 4471 post 21

kap. 1472 post 50

kap. 5578 post 70

Meirinntekt som gir grunnlag for overskriding skal også dekkje meirverdiavgift knytt til overskridinga, og påverkar derfor også kap. 1633, post 01 for dei statlege forvaltingsorgana som inngår i nettoordninga for meirverdiavgift. Meirinntekter og eventuelle mindreinntekter blir tekne med i berekninga av overføring av ubrukt løyving til neste år.

III

Fullmakt til overskridingar

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2019 kan:

  • 1. overskride løyvinga på kap. 1481 Klimakvotar, post 01 Driftsutgifter, til dekning av honorar, transaksjonskostnader og utgifter til fagleg bistand i samband med sal av klimakvotar.

  • 2. overskride løyvinga på kap. 1481 Klimakvotar, post 22 Kvotekjøp, generell ordning, med eit beløp som svarer til inntekter frå sal av klimakvotar under statens kvotekjøpsprogram som er rekneskapsført på kap. 4481 Sal av klimakvotar, post 01 Salsinntekter.

Fullmakt til å pådra staten forpliktingar utover løyvingar som er gitt

IV

Kjøp av klimakvotar

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2019 kan inngå avtaler om kjøp av klimakvotar innanfor ei samla ramme på 1 700 mill. kroner for gamle og nye forpliktingar under kap. 1481 Klimakvotar, post 22 Kvotekjøp, generell ordning.

V

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2019 kan gjere bestillingar av materiell o.l. utover gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye bestillingar og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme

1420

Miljødirektoratet

22

Statlege vassmiljøtiltak

9,1 mill. kroner

31

Tiltak i verneområde

3 mill. kroner

32

Statlege tileigningar, fylkesvise verneplanar

6,7 mill. kroner

33

Statlege tileigningar, nytt vern

7,7 mill. kroner

35

Statlege tileigningar, skogvern

351,3 mill. kroner

38

Restaurering av myr og anna våtmark

9,5 mill. kroner

VI

Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2019 kan gi tilsegn om tilskot utover løyvingar som er gitt, men slik at samla ramme for nye tilsegner og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme

1411

Artsdatabanken

70

Tilskot til arter og naturtypar

27 mill. kroner

1420

Miljødirektoratet

30

Statlege tileigningar, bandlegging av friluftsområde

55 mill. kroner

61

Tilskot til klimatiltak og klimatilpassing

176,7 mill. kroner

71

Marin forsøpling

15 mill. kroner

78

Friluftsformål

3 mill. kroner

1428

Reduserte klimagassutslepp, energiomlegging, energi- og klimateknologi

50

Overføring til Klima- og energifondet

400 mill. kroner

1429

Riksantikvaren

70

Tilskot til automatisk freda og andre arkeologiske

kulturminne

61 mill. kroner

71

Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap

40 mill. kroner

72

Tilskot til tekniske og industrielle kulturminne

10 mill. kroner

73

Tilskot til bygningar og anlegg frå mellomalderen og brannsikring

10 mill. kroner

74

Tilskot til fartøyvern

15 mill. kroner

75

Tilskot til fartøyvernsenter

1,5 mill. kroner

79

Tilskot til verdsarven

15 mill. kroner

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

73

Klima- og skogsatsinga

2 052 mill. kroner

VII

Fullmakt til å inngå forpliktingar

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2019 kan pådra forpliktingar for framtidige år til å kjøpe inn materiell og til å gi tilsegn om tilskot ut over gitte løyvingar under kap. 1420 Miljødirektoratet, postane 39, 69 og 79 Oppryddingstiltak, men slik at samla ramme for nye forpliktingar og gammalt ansvar ikkje overstig 76,3 mill. kroner.

Andre fullmakter

VIII

Utbetaling av tilskot

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2019 får unntak frå føresegnene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetalingar av gitte løyvingar på følgjande måte:

  • 1. Utbetalingar av tilskot til utviklingsformål kan gjerast éin gong i året for FNs klima- og skogprogram, Verdsbankens Forest Carbon Partnership Facility, Forest Investment Program og Bio-Carbon Fund plus.

  • 2. Utbetalingar av kjernebidrag til Global Green Growth Institute kan gjerast i medhald av organisasjonens regelverk.

  • 3. Utbetalingar av tilskot til fond forvalta av FNs Multi Partner Trust Fund og Inter-American Development Bank (IDB) kan skje i medhald av regelverket for det enkelte fondet.

IX

Utbetaling til Verdsbankens karbonfond

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2019 får unntak frå føresetnadene i Stortingets vedtak av 8. november 1984 om utbetalingar av gitte løyvingar gjennom at tilskot til Verdsbankens Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund kan utbetalast med det føremål å betale for framtidige verifiserte utsleppsreduksjonar.

X

Utbetaling av tilskot til offentleg-privat samarbeid

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2019 får unntak frå føresetnadene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om at utbetaling av gitte løyvingar berre skal skje ved behov, slik at det kan utbetalast tilskot til risikoreduksjon for investeringar i avskogingsfri og berekraftig råvareproduksjon i tråd med kriteria for kap. 1482 Internasjonale klima- og utviklingstiltak, post 73 Klima- og skogsatsinga.

XI

Utbetaling av renter på tilskot

Stortinget samtykkjer i at opptente renter på tilskot som er utbetalte frå Noreg under Klima- og skogsatsinga på kap. 1482, post 73 kan nyttast til tiltak etter avtale mellom Klima- og miljødepartementet og den enkelte mottakaren.

XII

Omgjering av lån på vilkår til tilskot

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2019 kan gi Enova SF fullmakt til å omgjere lån på vilkår frå Klima- og energifondet til tilskot etter førehandsdefinerte og føreseielege kriterium.

Til forsida av dokumentet