Prop. 1 S (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Utgiftskapittel: 1400–1482 Inntektskapittel: 4400–4481 og 5578

Til innhaldsliste

Forslag

Under Klima- og miljødepartementet blir i Prop. 1 S (2019–2020) statsbudsjettet for budsjettåret 2020 dei forslag til vedtak som følgjer ført opp:

Kapitla 1400–1482, 4400–4481 og 5578

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Fellesoppgåver, forsking, internasjonalt arbeid m.m.

1400

Klima- og miljødepartementet

01

Driftsutgifter

293 006 000

21

Spesielle driftsutgifter

102 724 000

50

Heilskapleg profilering, grøne løysingar

10 514 000

51

Den naturlege skulesekken

10 169 000

70

Frivillige miljøorganisasjonar og allmennyttige miljøstiftelsar

52 541 000

71

Internasjonale organisasjonar

89 371 000

74

Tilskot til AMAP, kan overførast

5 002 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overførast

101 328 000

664 655 000

1410

Kunnskap om klima og miljø

21

Miljøovervaking

268 937 000

22

Miljøkartlegging

122 208 000

23

MAREANO, kan overførast

45 577 000

50

Basisløyvingar under Noregs forskningsråd til miljøforskingsinstitutta

200 961 000

51

Forskingsprogram under Noregs forskningsråd

334 753 000

53

Internasjonalt samarbeid om miljøforsking

7 083 000

70

Nasjonale oppgåver ved miljøforskingsinstitutta

38 007 000

72

Tilskot til GenØk – Senter for biotryggleik

5 145 000

1 022 671 000

1411

Artsdatabanken

01

Driftsutgifter

32 587 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 70

7 122 000

70

Tilskot til arter og naturtypar, kan overførast, kan nyttast under post 21

29 666 000

69 375 000

1412

Meteorologiformål

50

Meteorologisk institutt

339 635 000

70

Internasjonale samarbeidsprosjekt

146 127 000

485 762 000

Sum Fellesoppgåver, forsking, internasjonalt arbeid m.m.

2 242 463 000

Klima, naturmangfald og forureining

1420

Miljødirektoratet

01

Driftsutgifter

712 534 000

21

Spesielle driftsutgifter

306 097 000

22

Statlege vassmiljøtiltak

242 770 000

23

Oppdrags- og gebyrrelatert verksemd, kan overførast

149 260 000

30

Statlege tileigningar, bandlegging av friluftsområde, kan overførast

30 167 000

31

Tiltak i verneområde, kan overførast

89 419 000

34

Statlege tileigningar, nasjonalparkar, kan overførast

2 053 000

35

Statlege tileigningar, skogvern, kan overførast

454 612 000

36

Statlege tileigningar, marint vern, kan overførast

6 200 000

38

Restaurering av myr og anna våtmark, kan overførast

16 625 000

39

Oppryddingstiltak, kan overførast, kan nyttast under postane 69 og 79

12 483 000

61

Tilskot til klimatiltak og klimatilpassing, kan overførast

187 832 000

63

Returordning for kasserte fritidsbåtar

2 000 000

64

Skrantesjukeprøver frå fallvilt

1 200 000

65

Tiltak i kommunar med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold

20 560 000

69

Oppryddingstiltak, kan overførast, kan nyttast under postane 39 og 79

74 962 000

70

Tilskot til vassmiljøtiltak, kan overførast

40 792 000

71

Marin forsøpling, kan overførast

70 290 000

72

Erstatning for beitedyr tekne av rovvilt, overslagsløyving

141 361 000

73

Tilskot til rovvilttiltak, kan overførast

80 426 000

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien

1 472 500 000

75

Utbetaling for vrakpant og tilskot til kjøretøy og fritidsbåtar, overslagsløyving

586 176 000

76

Refusjonsordningar, overslagsløyving

170 659 000

77

Ymse organisasjonar og stiftelsar m.m.

15 416 000

78

Friluftsformål, kan overførast

183 891 000

79

Oppryddingstiltak, kan overførast, kan nyttast under postane 39 og 69

450 000

81

Naturarv og kulturlandskap, kan overførast, kan nyttast under post 21

66 311 000

82

Tilskot til truga arter og naturtypar, kan overførast

45 355 000

83

Tilskot til tiltak mot framande arter, kan overførast

4 000 000

84

Internasjonalt samarbeid

5 508 000

85

Naturinformasjonssenter, kan overførast

75 413 000

5 267 322 000

1422

Miljøvennleg skipsfart

21

Spesielle driftsutgifter

7 706 000

70

Tilskot til private, kan nyttast under post 21

26 188 000

33 894 000

1423

Radioaktiv forureining i det ytre miljø

01

Driftsutgifter

28 518 000

28 518 000

1425

Fisketiltak

21

Spesielle driftsutgifter

99 000

70

Tilskot til fiskeformål, kan overførast

17 145 000

17 244 000

1428

Enova SF

50

Overføring til Klima- og energifondet

3 184 450 000

3 184 450 000

Sum Klima, naturmangfald og forureining

8 531 428 000

Kulturminne og kulturmiljø

1429

Riksantikvaren

01

Driftsutgifter

149 268 000

21

Spesielle driftsutgifter

31 731 000

22

Fleirårige prosjekt kulturminneforvaltning, kan overførast

30 371 000

60

Kulturminnearbeid i kommunane

8 600 000

70

Tilskot til automatisk freda og andre arkeologiske kulturminne, kan overførast

33 164 000

71

Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap, kan overførast

159 015 000

72

Tilskot til tekniske og industrielle kulturminne, kan overførast

58 045 000

73

Tilskot til bygningar og anlegg frå mellomalderen og brannsikring, kan overførast

57 575 000

74

Tilskot til fartøyvern, kan overførast

63 926 000

75

Tilskot til fartøyvernsenter, kan overførast

15 949 000

77

Tilskot til verdiskapingsarbeid på kulturminneområde, kan overførast

8 232 000

79

Tilskot til verdsarven, kan overførast

63 690 000

679 566 000

1432

Norsk kulturminnefond

50

Til disposisjon for kulturminnetiltak

126 362 000

126 362 000

Sum Kulturminne og kulturmiljø

805 928 000

Nord- og polarområda

1471

Norsk Polarinstitutt

01

Driftsutgifter

244 359 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

83 238 000

50

Stipend

522 000

328 119 000

1472

Svalbards miljøvernfond

50

Overføringar til Svalbards miljøvernfond

20 658 000

20 658 000

1473

Kings Bay AS

70

Tilskot

34 893 000

34 893 000

1474

Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforsking

50

Tilskot til statlege mottakarar, kan overførast, kan nyttast under post 70

23 891 000

70

Tilskot til private mottakarar, kan overførast, kan nyttast under post 50

28 812 000

52 703 000

Sum Nord- og polarområda

436 373 000

Internasjonalt klimaarbeid

1481

Klimakvotar

01

Driftsutgifter, kan overførast

3 002 000

22

Kvotekjøp, generell ordning, kan overførast

290 000 000

23

Kvotekjøp, statstilsette sine flyreiser, kan overførast

310 000

293 312 000

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

01

Driftsutgifter

99 573 000

73

Klima- og skogsatsinga, kan overførast

3 081 543 000

3 181 116 000

Sum Internasjonalt klimaarbeid

3 474 428 000

Sum departementets utgifter

15 490 620 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Fellesoppgåver, forsking, internasjonalt arbeid m.m.

4400

Klima- og miljødepartementet

02

Ymse inntekter

455 000

03

Refusjon frå Utanriksdepartementet

30 565 000

31 020 000

4411

Artsdatabanken

02

Ymse inntekter

428 000

428 000

Sum Fellesoppgåver, forsking, internasjonalt arbeid m.m.

31 448 000

Klima, naturmangfald og forureining

4420

Miljødirektoratet

01

Oppdrag og andre ymse inntekter

7 571 000

04

Gebyr, forureiningsområdet

52 045 000

06

Gebyr, fylkesmannsembeta sine miljøvernavdelingar

36 832 000

07

Gebyr, kvotesystemet

8 492 000

08

Gebyr, naturforvaltningsområde

655 000

09

Internasjonale oppdrag

45 218 000

150 813 000

4423

Radioaktiv forureining i det ytre miljø

01

Gebyr, radioaktiv forureining

1 000 000

1 000 000

Sum Klima, naturmangfald og forureining

151 813 000

Kulturminne og kulturmiljø

4429

Riksantikvaren

02

Refusjonar og ymse inntekter

2 721 000

09

Internasjonale oppdrag

3 420 000

6 141 000

Sum Kulturminne og kulturmiljø

6 141 000

Nord- og polarområda

4471

Norsk Polarinstitutt

01

Sals- og utleigeinntekter

11 575 000

03

Inntekter frå ymse tenesteyting

63 790 000

21

Inntekter, Antarktis

14 250 000

89 615 000

Sum Nord- og polarområda

89 615 000

Klimakvotar

4481

Sal av klimakvotar

01

Salsinntekter

8 288 459 000

8 288 459 000

Sum Klimakvotar

8 288 459 000

Skattar og avgifter

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

70

Sektoravgifter under Svalbards miljøvernfond

20 670 000

72

Fiskaravgifter

19 460 000

73

Påslag på nettariffen til Klima- og energifondet

690 000 000

730 130 000

Sum Skattar og avgifter

730 130 000

Sum departementets inntekter

9 297 606 000

Fullmakter til å overskride gitte løyvingar

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2020 kan:

overskride løyvinga under

mot tilsvarande meirinntekter under

kap. 1400 post 01

kap. 4400 post 02

kap. 1411 post 21

kap. 4411 post 02

kap. 1420 post 01

Kap. 4420 post 01

kap. 1420 post 23

kap. 4420 postane 04, 06, 08 og 09

kap. 1423 post 01

kap. 4423 post 01

kap. 1429 post 01

kap. 4429 postane 02 og 09

kap. 1471 post 01

kap. 4471 postane 01 og 03

kap. 1471 post 21

kap. 4471 post 21

kap. 1472 post 50

kap. 5578 post 70

Meirinntekt som gir grunnlag for overskriding, skal også dekkje meirverdiavgift knytt til overskridinga, og påverkar derfor også kap. 1633, post 01 for dei statlege forvaltingsorgana som inngår i nettoordninga for meirverdiavgift. Meirinntekter og eventuelle mindreinntekter blir tekne med i berekninga av overføring av ubrukt løyving til neste år.

III

Fullmakt til overskridingar

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2020 kan:

  • 1. overskride løyvinga på kap. 1481 Klimakvotar, post 01 Driftsutgifter, til dekning av honorar, transaksjonskostnader og utgifter til fagleg bistand i samband med sal av klimakvotar.

  • 2. overskride løyvinga på kap. 1481 Klimakvotar, post 22 Kvotekjøp, generell ordning, med eit beløp som svarer til inntekter frå sal av klimakvotar under statens kvotekjøpsprogram som er rekneskapsført på kap. 4481 Sal av klimakvotar, post 01 Salsinntekter.

Fullmakt til å pådra staten forpliktingar utover løyvingar som er gitt

IV

Kjøp av klimakvotar

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2020 kan inngå avtaler om kjøp av klimakvotar innanfor ei samla ramme på 1 200 mill. kroner for gamle og nye forpliktingar under kap. 1481 Klimakvotar, post 22 Kvotekjøp, generell ordning.

V

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2020 kan gjere bestillingar utover gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye bestillingar og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme

1411

Artsdatabanken

21

Spesielle driftsutgifter

8,7 mill. kroner

1420

Miljødirektoratet

31

Tiltak i verneområde

5 mill. kroner

32

Statlege tileigningar, fylkesvise verneplaner

1,3 mill. kroner

33

Statlege tileigningar, nytt landbasert vern

1,2 mill. kroner

34

Statlege tileigningar, nasjonalparkar

16,6 mill. kroner

35

Statlege tileigningar, skogvern

351,3 mill. kroner

36

Statlege tileigningar, marint vern

2,8 mill. kroner

38

Restaurering av myr og anna våtmark

3,1 mill. kroner

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

73

Klima- og skogsatsinga

450 mill. kroner

VI

Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2020 kan gi tilsegn om tilskot utover løyvingar som er gitt, men slik at samla ramme for nye tilsegner og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme

1411

Artsdatabanken

70

Tilskot til arter og naturtypar

13,5 mill. kroner

1420

Miljødirektoratet

30

Statlege tileigningar, bandlegging av friluftsområde

55 mill. kroner

61

Tilskot til klimatiltak og klimatilpassing

424,6 mill. kroner

71

Marin forsøpling

15 mill. kroner

78

Friluftsformål

3 mill. kroner

1428

Enova SF

50

Overføring til Klima- og energifondet

400 mill. kroner

1429

Riksantikvaren

70

Tilskot til automatisk freda og andre arkeologiske kulturminne

61 mill. kroner

71

Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap

60 mill. kroner

72

Tilskot til tekniske og industrielle kulturminne

10 mill. kroner

73

Tilskot til bygningar og anlegg frå mellomalderen og brannsikring

10 mill. kroner

74

Tilskot til fartøyvern

15 mill. kroner

75

Tilskot til fartøyvernsenter

1,5 mill. kroner

79

Tilskot til verdsarven

21 mill. kroner

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

73

Klima- og skogsatsinga

1650 mill. kroner

VII

Fullmakt til å inngå forpliktingar

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2020 kan pådra forpliktingar for framtidige år til å kjøpe inn materiell og til å gi tilsegn om tilskot ut over gitte løyvingar under kap. 1420 Miljødirektoratet, postane 39, 69 og 79 Oppryddingstiltak, men slik at samla ramme for nye forpliktingar og gammalt ansvar ikkje overstig 31 mill. kroner.

Andre fullmakter

VIII

Utbetaling av tilskot

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2020 får unntak frå føresegnene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetalingar av gitte løyvingar på følgjande måte:

  • 1. Utbetalingar av tilskot til utviklingsformål kan gjerast éin gong i året for FNs klima- og skogprogram, FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC), Verdsbankens Forest Carbon Partnership Facility, Forest Investment Program og BioCarbon Fund plus.

  • 2. Utbetalingar av kjernebidrag til Global Green Growth Institute kan gjerast i medhald av organisasjonens regelverk.

  • 3. Utbetalingar av tilskot til Det grøne klimafondet (GCF) og til fond forvalta av FNs Multi Partner Trust Fund og Inter-American Development Bank (IDB) kan skje i medhald av regelverket for det enkelte fondet.

IX

Utbetaling til Verdsbankens karbonfond

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2020 får unntak frå føresetnadene i Stortingets vedtak av 8. november 1984 om utbetalingar av gitte løyvingar gjennom at tilskot til Verdsbankens Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund kan utbetalast med det føremål å betale for framtidige verifiserte utsleppsreduksjonar.

X

Utbetaling av tilskot til offentleg-privat samarbeid

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2020 får unntak frå føresetnadene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om at utbetaling av gitte løyvingar berre skal skje ved behov, slik at det kan utbetalast tilskot til risikoreduksjon for investeringar i avskogingsfri og berekraftig råvareproduksjon i tråd med kriteria for kap. 1482 Internasjonale klima- og utviklingstiltak, post 73 Klima- og skogsatsinga.

XI

Utbetaling av renter på tilskot

Stortinget samtykkjer i at opptente renter på tilskot som er utbetalte frå Noreg under Klima- og skogsatsinga på kap. 1482, post 73 kan nyttast til tiltak etter avtale mellom Klima- og miljødepartementet og den enkelte mottakaren.

XII

Omgjering av lån på vilkår til tilskot

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2020 kan gi Enova SF fullmakt til å omgjere lån på vilkår frå Klima- og energifondet til tilskot etter førehandsdefinerte og føreseielege kriterium.

Andre vedtak

XIII

Oppheving av oppmodningsvedtak

Vedtak nr. 753, 2. juni 2017 oppheves.

Til forsida av dokumentet