Prop. 1 S (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Utgiftskapittel: 1400–1482 Inntektskapittel: 4400–4481 og 5578

Til innhaldsliste

2 Standardiserte nøkkeltal for nettobudsjetterte verksemder under Klima- og miljødepartementet

Tabell 2.1 Meteorologisk institutt. Utgifter og inntekter etter art

Utgiftsart/inntektsart

Rekneskap

Budsjett

2016

2017

2018

2019

1. Utgifter

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

343 587

332 904

329 314

371 765

Varer og tenester

115 102

127 400

114 697

137 306

Sum driftsutgifter

458 689

460 304

444 011

509 071

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

36 970

19 961

28 208

44 205

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

36 970

19 961

28 208

44 205

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege reknekap

0

0

0

0

Utbetalingar til andre verksemder

121 356

142 270

148 560

172 556

Sum overføringar frå verksemda

121 356

142 270

148 560

172 556

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

294

463

318

0

Sum finansielle aktivitetar

294

463

318

0

Sum utgifter

617 309

622 998

621 097

725 832

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

110 375

107 803

120 305

100 572

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

Refusjonar

8 193

0

0

Andre driftsinntekter

0

0

0

Sum driftsinntekter

118 568

107 803

120 305

100 572

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

201

0

0

0

Sum investeringsinntekter

201

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

401 656

382 221

391 409

445 872

Andre innbetalingar

121 356

142 270

148 560

172 556

Sum overføringar til verksemda

523 012

524 491

539 969

618 428

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente)

874

757

256

0

Sum finansielle aktivitetar

874

757

256

0

Sum inntekter

642 655

633 051

660 530

719 000

Netto endring i kontantbehaldning

25 346

10 053

39 433

-6 832

Tabell 2.2 Meteorologisk institutt. Inntekter etter inntektskjelde

(i 1000 kroner)

Inntektstype

Rekneskap

Budsjett

2016

2017

2018

2019

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

311 171

296 766

302 389

313 882

Løyvingar frå andre departement

300

300

0

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

21 563

24 162

25 857

30 900

Løyvingar frå Noregs forskingsråd

29 769

30 323

41 939

45 863

Sum løyvingar til statsoppdraget

362 803

351 551

370 186

390 645

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

1 054

623

87

0

Bidrag frå private

30 057

25 506

23 097

11 424

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

7 742

4 541

26 485

24 621

Sum bidrag

38 853

30 670

49 670

36 045

Oppdragsinntekter m.v.

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

81 315

77 794

84 766

78 056

Andre inntekter og tidsavgrensingar

159 685

173 036

155 909

214 254

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

240 999

250 830

240 675

292 310

Sum inntekter

642 655

633 051

660 530

719 000

Tabell 2.3 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Meteorologisk institutt i perioden 2016–2018

Balanse 31. desember (beløp i 1000 kroner)

2015

2016

2017

2018

Endring 2017 til 2018

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

109 578

134 886

141 722

160 015

18 293

Behaldning på andre bankkonti

0

0

3 260

24 392

21 132

Andre kontantbehaldningar

41

79

36

45

9

Sum kontantar og kontantekvivalentar

109 619

134 965

145 018

184 451

39 433

Avsetninger til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår

Feriepengar m.v.

27 876

26 424

27 005

28 215

1 210

Skattetrekk og offentlege avgifter

23 949

23 008

23 468

26 588

3 120

Gjeld til leverandørar

24 116

30 064

21 124

40 022

18 898

Gjeld til oppdragsgivarar

-21 465

-23 110

-23 498

-23 819

-321

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

26 132

28 016

21 429

24 923

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

80 608

84 403

69 528

95 929

26 401

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

4 839

13 577

19 493

18 764

-729

Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

22 000

12 500

9 000

21 000

12 000

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

0

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål

0

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

6 672

9 097

12 093

13 820

1 727

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

33 511

35 175

40 585

53 584

12 999

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

-19 485

402

19 921

19 953

32

Fri verksemdskapital

14 985

14 985

14 985

14 985

0

Sum andre avsetningar

-4 500

15 387

34 906

34 938

32

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

109 619

134 965

145 019

184 451

39 432

Tabell 2.4 Norsk Kulurminnefond. Utgifter og inntekter etter art

Utgiftsart/inntektsart

Rekneskap

Budsjett

2016

2017

2018

2019

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

9 164

8 022

8 690

12 406

Varer og tenester

7 397

6 507

6 699

6 788

Sum driftsutgifter

16 550

14 529

15 389

19 194

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

1 306

345

4 598

2 105

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

1 306

345

4 598

2 105

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege reknekap

0

0

3 923

0

Utbetalingar til andre verksemder

61 272

62 461

76 870

0

Sum overføringar frå verksemda

61 272

62 461

80 793

0

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

3 307

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

3 307

0

0

Sum utgifter

79 139

80 642

100 780

21 299

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

0

0

0

0

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

0

0

0

0

Andre driftsinntekter

271

701

321

0

Sum driftsinntekter

271

701

321

0

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

4

0

0

0

Sum investeringsinntekter

4

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

30 903

103 898

112 170

116 320

Andre innbetalingar

56 191

389

197

0

Sum overføringar til verksemda

87 094

104 287

112 367

116 320

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente)

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum inntekter

87 370

104 988

112 688

116 320

Netto endring i kontantbehaldning

8 231

24 346

11 908

95 021

Tabell 2.5 Norsk Kulturminnefond. Inntekter etter inntektskjelde

(i 1000 kroner)

Inntektstype

Rekneskap

Budsjett

2016

2017

2018

2019

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

87 094

103 898

112 170

116 320

Løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

0

0

0

0

Løyvingar frå Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Sum løyvingar til statsoppdraget

87 094

103 898

112 170

116 320

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

0

0

0

0

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

0

0

0

0

Sum bidrag

0

0

0

0

Oppdragsinntekter m.v.

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

0

0

0

0

Andre inntekter og tidsavgrensingar

276

1 090

518

0

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

276

1 090

518

0

Sum inntekter

87 370

104 988

112 688

116 320

Tabell 2.6 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk Kulturminnefond i perioden 2016–2018

(i 1000 kroner)

Balanse 31. desember

2016

2017

2018

Endring 2017 til 2018

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

136 126

160 473

172 382

11 908

Behaldning på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

1

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

136 127

160 473

172 382

11 908

Avsetninger til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår

Feriepengar m.v.

917

944

1 062

118

Skattetrekk og offentlege avgifter

860

840

1 022

182

Gjeld til leverandørar

235

359

35

-324

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

1

1

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

1 553

1 337

2 658

1 321

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

3 565

3 479

4 778

1 298

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetningar til vedtekne, ikje igangsette formål

121 615

142 355

157 680

15 325

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

121 615

142 355

157 680

15 325

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål/ ikkje spesifiserte formål

10 948

14 640

9 924

-4 716

Fri verksemdskapital

0

0

0

0

Sum andre avsetningar

10 948

14 640

9 924

-4 716

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

136 127

160 473

172 382

11 908

Til forsida av dokumentet