Prop. 1 S (2017–2018)

FOR BUDSJETTÅRET 2018 — Utgiftskapitler: 600–667, 2470, 2541–2542, 2620–2686 Inntektskapitler: 3600–3642, 5470, 5571, 5607, 5701–5705

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Arbeids- og sosialdepartementet føres det i Prop. 1 S (2017–2018) statsbudsjettet for budsjettåret 2018 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 600–667, 2470, 2541–2542, 2620–2686, 3600–3642, 5470, 5571, 5607, 5701–5705

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Administrasjon

600

Arbeids- og sosialdepartementet

01

Driftsutgifter

220 020 000

220 020 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

21

Spesielle driftsutgifter

53 150 000

50

Norges forskningsråd

163 160 000

70

Tilskudd

34 530 000

72

Tilskudd til Senter for seniorpolitikk m.m.

16 280 000

267 120 000

Sum Administrasjon

487 140 000

Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45

70 515 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21

561 102 000

631 617 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

01

Driftsutgifter

11 510 515 000

21

Spesielle driftsutgifter

32 610 000

22

Forsknings- og utredningsaktiviteter

53 020 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

273 135 000

11 869 280 000

606

Trygderetten

01

Driftsutgifter

71 910 000

71 910 000

Sum Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

12 572 807 000

Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse

611

Pensjoner av statskassen

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

18 400 000

18 400 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

4 566 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

174 000 000

4 740 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

4 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

22 000 000

26 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

01

Driftsutgifter

26 000 000

70

Tap/avskrivninger

2 000 000

90

Utlån, overslagsbevilgning

3 400 000 000

3 428 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

85 000 000

85 000 000

616

Gruppelivsforsikring

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

200 000 000

200 000 000

Sum Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse

8 497 400 000

Tiltak for bedrede levekår mv.

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

21

Spesielle driftsutgifter

79 245 000

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres

141 410 000

70

Frivillig arbeid, kan overføres

95 700 000

74

Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner mv.

13 350 000

329 705 000

Sum Tiltak for bedrede levekår mv.

329 705 000

Arbeidsmarked

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres

7 568 135 000

77

Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres

1 370 460 000

78

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser

66 200 000

79

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

60 175 000

9 064 970 000

635

Ventelønn

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

19 000 000

19 000 000

Sum Arbeidsmarked

9 083 970 000

Arbeidsmiljø og sikkerhet

640

Arbeidstilsynet

01

Driftsutgifter

621 000 000

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud

11 600 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 840 000

637 440 000

642

Petroleumstilsynet

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

267 150 000

21

Spesielle driftsutgifter

28 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 600 000

297 550 000

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

50

Statstilskudd

122 060 000

122 060 000

646

Pionerdykkere i Nordsjøen

72

Tilskudd, kan overføres

3 540 000

3 540 000

648

Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.

01

Driftsutgifter

19 388 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 01

1 530 000

70

Tilskudd til faglig utvikling

2 000 000

22 918 000

649

Treparts bransjeprogrammer

21

Spesielle driftsutgifter – Treparts bransjeprogrammer

2 853 000

2 853 000

Sum Arbeidsmiljø og sikkerhet

1 086 361 000

Kontantytelser

660

Krigspensjon

70

Tilskudd, militære, overslagsbevilgning

70 000 000

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning

184 000 000

254 000 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd

47 000 000

47 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

2 200 000 000

2 200 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

330 000 000

330 000 000

Sum Kontantytelser

2 831 000 000

Statens forretningsdrift

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-664 825 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

484 922 000

3 Avskrivninger

135 451 000

4 Renter av statens kapital

1 249 000

5 Til investeringsformål

25 000 000

-18 203 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

40 741 000

22 538 000

Sum Statens forretningsdrift

22 538 000

Arbeidsliv

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning

13 043 000 000

13 043 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning

795 000 000

795 000 000

Sum Arbeidsliv

13 838 000 000

Sosiale formål

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning

2 170 000 000

72

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning

169 000 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning

91 275 000

76

Bidragsforskott

670 000 000

3 100 275 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning

37 490 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning

1 490 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning

1 210 000 000

73

Tilskudd til tilretteleggingstiltak mv., kan overføres

330 400 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning

2 070 000 000

42 590 400 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning

34 812 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning

267 260 000

72

Legeerklæringer

415 000 000

35 494 260 000

2655

Uførhet

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning

86 330 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning

83 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning

43 000 000

86 456 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

70

Grunnstønad, overslagsbevilgning

1 900 870 000

71

Hjelpestønad, overslagsbevilgning

1 549 375 000

72

Stønad til servicehund

5 000 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning

128 000 000

74

Tilskudd til biler

809 875 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

3 211 180 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester

301 600 000

77

Ortopediske hjelpemidler

1 533 025 000

78

Høreapparater

711 975 000

79

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

49 030 000

10 199 930 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

73 430 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

142 030 000 000

72

Inntektspensjon, overslagsbevilgning

1 520 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning

6 080 000 000

223 060 000 000

2680

Etterlatte

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

1 110 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

820 000 000

72

Særtillegg, overslagsbevilgning

81 000 000

74

Utdanningsstønad

300 000

75

Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning

4 900 000

2 016 200 000

2686

Stønad ved gravferd

70

Stønad ved gravferd, overslagsbevilgning

190 110 000

190 110 000

Sum Sosiale formål

403 107 175 000

Sum departementets utgifter

451 856 096 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Arbeids- og sosialdepartementet

3605

Arbeids- og velferdsetaten

01

Administrasjonsvederlag

14 830 000

04

Tolketjenester

2 580 000

05

Oppdragsinntekter mv.

26 390 000

06

Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag

27 720 000

71 520 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

01

Gebyrinntekter, lån

22 000 000

90

Tilbakebetaling av lån

13 600 000 000

13 622 000 000

3615

Yrkesskadeforsikring

01

Premieinntekter

122 000 000

122 000 000

3616

Gruppelivsforsikring

01

Premieinntekter

118 000 000

118 000 000

3634

Arbeidsmarkedstiltak

85

Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak

200 000

200 000

3635

Ventelønn mv.

01

Refusjon statlig virksomhet mv.

13 000 000

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn

400 000

13 400 000

3640

Arbeidstilsynet

04

Kjemikaliekontroll, gebyrer

6 809 000

05

Tvangsmulkt

2 465 000

07

Byggesaksbehandling, gebyrer

22 085 000

08

Refusjon utgifter regionale verneombud

12 720 000

44 079 000

3642

Petroleumstilsynet

02

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

7 315 000

03

Gebyr tilsyn

69 165 000

76 480 000

Sum Arbeids- og sosialdepartementet

14 067 679 000

Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

5470

Statens pensjonskasse

30

Avsetning til investeringsformål

25 000 000

25 000 000

Sum Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

25 000 000

Skatter og avgifter

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift

106 640 000

106 640 000

Sum Skatter og avgifter

106 640 000

Renter og utbytte mv.

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80

Renter

825 000 000

825 000 000

Sum Renter og utbytte mv.

825 000 000

Folketrygden

5701

Diverse inntekter

71

Refusjon ved yrkesskade

1 076 827 000

73

Refusjon fra bidragspliktige

200 000 000

80

Renter

1 700 000

86

Innkreving feilutbetalinger

718 000 000

87

Diverse inntekter

34 600 000

88

Hjelpemiddelsentraler m.m.

61 000 000

2 092 127 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70

Dividende

200 000 000

200 000 000

5705

Refusjon av dagpenger

70

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs

23 000 000

71

Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge

800 000

23 800 000

Sum Folketrygden

2 315 927 000

Sum departementets inntekter

17 340 246 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 600 post 01

kap. 3600 post 02

kap. 601 post 21

kap. 3601 post 02

kap. 605 post 01

kap. 3605 postene 01, 04, 05

kap. 605 post 21

kap. 3605 post 02

kap. 621 post 21

kap. 3621 post 02

kap. 640 post 01

kap. 3640 post 06 og 07

kap. 640 post 21

kap. 3640 post 08

kap. 642 post 01

kap. 3642 postene 06 og 07

kap. 642 post 21

kap. 3642 post 02

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste budsjettår.

III

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 kan:

  1. omdisponere inntil 200 mill. kroner fra kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 01 Driftsutgifter.

  2. omdisponere inntil 11 mill. kroner fra kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 77 Varig tilrettelagt arbeid i forbindelse med forsøket med VTA i kommunal regi.

  3. omdisponere inntil 10 prosent av bevilgningen under kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 77 Varig tilrettelagt arbeid til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere.

  4. omdisponere fra kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 634, post 79 Funksjonsassistanse i arbeidslivet inntil 10 pst. av bevilgningen under kap. 634, post 79.

  5. omdisponere mellom bevilgningene under kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen, post 21 Spesielle driftsutgifter og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 01 Driftsutgifter.

  6. omdisponere mellom bevilgningene under kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

IV

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 kan overskride bevilgningen under kap. 2470 Statens pensjonskasse, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, med inntil 50 mill. kroner mot dekning i reguleringsfondet.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

V

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

2 966,7 mill. kroner

77

Varig tilrettelagt arbeid

793,4 mill. kroner

VI

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for gjennomføring av forsøk med velferdsobligasjoner

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 kan gi tilsagn som pådrar staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre forsøk med velferdsobligasjoner innenfor en ramme på inntil 10 mill. kroner på kap. 621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering, post 63 Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte.

Andre fullmakter

VII

Fullmakt til å ettergi rente- og avdragsfrie lån

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 kan ettergi rente- og avdragsfrie lån til arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne der dette blir vurdert som nødvendig for å sikre den videre driften.

VIII

Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, postene 01, 21 og 45, refusjoner av kommunenes andel av utgifter til opprettelse og drift av NAV-kontorer.

IX

Folketrygdens avkortingsregler ved sluttvederlag

Stortinget samtykker i at det ikke gjøres endringer i folketrygdens avkortingsregler knyttet til mottatt sluttvederlag.

Folketrygden

Andre fullmakter

II

Stortinget samtykker i at med virkning fra 1. januar 2018 skal følgende ytelser i folketrygden gis etter disse satsene1:

kroner

1a.

Grunnstønad for ekstrautgifter ved uførhet etter lovens § 6-3 (laveste sats)

8 136

1b.

Ved ekstrautgifter utover laveste sats, kan grunnstønaden forhøyes til

12 420

1c.

eller til

16 284

1d.

eller til

23 988

1e.

eller til

32 508

1f.

eller til

40 596

2a-1.

Hjelpestønad til uføre som må ha hjelp i huset2 3

13 560

2a-2.

Hjelpestønad etter lovens § 6-4 til uføre som må ha tilsyn og pleie4

14 580

2b.

Forhøyet hjelpestønad etter lovens § 6-5 til uføre under 18 år som må ha særskilt tilsyn og pleie4

29 160

2c.

eller til

58 320

2d.

eller til

87 480

3.

Behovsprøvet gravferdsstønad opptil

23 337

4.

Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-10 og 17-9 første ledd bokstav a)5

for første barn

46 656

for to barn

60 888

for tre og flere barn

68 988

1 Satsene under 1, 2 og 4 er årsbeløp for ytelsene.

2 Stønad til hjelp i huset gjelder tilfeller før 1. januar 1992. Ordningen foreslås avviklet fra 1. juli 2018.

3 Fra 1. januar 1997 skilles det mellom stønad til hjelp i huset og stønad til særskilt tilsyn og pleie.

4 Gjelder også ved uførhet som skyldes yrkesskade, jf. lovens § 12-18.

5 Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-10 og 17-9 første ledd bokstav a) gjelder fra 1.1.2016 stønad til barnetilsyn for enslige forsørgere og etterlatte som er i arbeid. Stønaden dekker 64 pst. av dokumenterte utgifter til barnetilsyn. Beløpene i tabellen er maksimale refusjonssatser. Stønaden er inntektsprøvet.

Til dokumentets forside