Prop. 1 S (2016–2017)

FOR BUDSJETTÅRET 2017 — Utgiftskapittel: 20–51 og 1600–1670 Inntektskapittel: 3021–3051, 4600–4620, 5341, 5580, 5351, 5605 og 5692–5693

Til innhaldsliste

Forslag

Under Finansdepartementet vert i Prop. 1 S (2016–2017) statsbudsjettet for budsjettåret 2017 dei forslag til vedtak som følgjer førde opp:

Kapitla 20–51 og 1600–1670, 3021–3051, 4600–4620, 5341, 5580, 5351, 5605 og 5692–5693

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Regjeringa

20

Statsministerens kontor

01

Driftsutgifter

117 900 000

117 900 000

21

Statsrådet

01

Driftsutgifter

169 500 000

169 500 000

24

Regjeringsadvokaten

01

Driftsutgifter

95 000 000

21

Spesielle driftsutgifter

22 200 000

117 200 000

Sum Regjeringa

404 600 000

Stortinget og underliggjande institusjonar

41

Stortinget

01

Driftsutgifter

924 500 000

21

Spesielle driftsutgifter

15 000 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast

514 000 000

70

Tilskot til partigruppene

183 000 000

72

Tilskot til Det Norske Nobelinstituttets bibliotek

1 500 000

73

Kontingentar, internasjonale delegasjonar

15 500 000

74

Reisetilskot til skular

5 000 000

1 658 500 000

42

Ombodsmannsnemnda for Forsvaret

01

Driftsutgifter

7 100 000

7 100 000

43

Stortingets ombodsmann for forvaltninga

01

Driftsutgifter

76 300 000

76 300 000

44

Stortingets kontrollutval for etterretnings-, overvakings- og tryggingsteneste

01

Driftsutgifter

15 000 000

15 000 000

45

Noregs nasjonale institusjon for menneskerettar

01

Driftsutgifter

20 600 000

20 600 000

51

Riksrevisjonen

01

Driftsutgifter

468 200 000

75

Internasjonale organisasjonar og nettverk

25 000 000

493 200 000

Sum Stortinget og underliggjande institusjonar

2 270 700 000

Finansdepartementet

Finansadministrasjon

1600

Finansdepartementet

01

Driftsutgifter

368 200 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

58 800 000

70

Forsking på og allmennopplysning om finansmarknaden

13 800 000

440 800 000

1602

Finanstilsynet

01

Driftsutgifter

343 900 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast

19 000 000

362 900 000

1605

Direktoratet for økonomistyring

01

Driftsutgifter

379 100 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast

15 500 000

394 600 000

1608

Tiltak for å styrkje statleg økonomi- og prosjektstyring

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

16 000 000

16 000 000

Sum Finansdepartementet

Finansadministrasjon

1 214 300 000

Skatte- og avgiftsadministrasjon

1610

Tolletaten

01

Driftsutgifter

1 480 300 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast

118 400 000

1 598 700 000

1618

Skatteetaten

01

Driftsutgifter

5 671 800 000

21

Spesielle driftsutgifter

190 300 000

22

Større IT-prosjekt, kan overførast

358 700 000

23

Spesielle driftsutgifter, a-ordninga

85 000 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast

110 100 000

70

Tilskot

3 000 000

6 418 900 000

Sum Skatte- og avgiftsadministrasjon

8 017 600 000

Offisiell statistikk

1620

Statistisk sentralbyrå

01

Driftsutgifter

564 500 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

243 100 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast

44 300 000

851 900 000

Sum Offisiell statistikk

851 900 000

Andre føremål

1632

Kompensasjon for meirverdiavgift

61

Tilskot til kommunar og fylkeskommunar, overslagsløyving

21 200 000 000

72

Tilskot til private og ideelle verksemder, overslagsløyving

1 980 000 000

23 180 000 000

1633

Nettoordning, statleg betalt meirverdiavgift

01

Driftsutgifter, overslagsløyving

5 700 000 000

5 700 000 000

Sum Andre føremål

28 880 000 000

Statsgjeld, renter og avdrag m.m.

1650

Statsgjeld, renter m.m.

01

Driftsutgifter

42 600 000

89

Renter og provisjon m.m. på innanlandsk statsgjeld, overslagsløyving

11 619 300 000

11 661 900 000

1651

Statsgjeld, avdrag og innløysing

98

Avdrag på innanlandsk statsgjeld, overslagsløyving

63 207 000 000

63 207 000 000

Sum Statsgjeld, renter og avdrag m.m.

74 868 900 000

Statlege krav, avsetningar m.m.

1670

Avsetningar til Den nordiske investeringsbanken

50

Tapsfond for miljølåneordninga

20 000 000

90

Innbetalt grunnkapital

119 800 000

139 800 000

Sum Statlege krav, avsetningar m.m.

139 800 000

Sum departementets utgifter

116 647 800 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Regjeringa

3021

Statsrådet

02

Diverse refusjonar

100 000

100 000

3024

Regjeringsadvokaten

01

Vederlag for utgifter i rettssaker

18 000 000

18 000 000

Sum Regjeringa

18 100 000

Stortinget og underliggjande institusjonar

3041

Stortinget

01

Salsinntekter

7 500 000

03

Leigeinntekter

200 000

7 700 000

3051

Riksrevisjonen

01

Refusjon innland

1 800 000

02

Refusjon utland

300 000

2 100 000

Sum Stortinget og underliggjande institusjonar

9 800 000

Finansdepartementet

4600

Finansdepartementet

02

Diverse refusjonar

400 000

400 000

4602

Finanstilsynet

03

Prospektkontrollgebyr

10 400 000

86

Vinningsavståing og gebyr for regelbrot m.m.

500 000

10 900 000

4605

Direktoratet for økonomistyring

01

Økonomitenester

49 600 000

49 600 000

4610

Tolletaten

01

Særskilt vederlag for tolltenester

6 700 000

02

Andre inntekter

1 700 000

04

Diverse refusjonar

1 100 000

05

Refusjon frå Avinor AS

25 300 000

85

Gebyr for regelbrot – valutadeklarering

7 000 000

41 800 000

4618

Skatteetaten

01

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

59 000 000

02

Andre refusjonar

44 300 000

03

Andre inntekter

36 400 000

05

Gebyr for utleggsforretningar

49 000 000

07

Gebyr for bindande førehandsfråsegner

2 400 000

11

Gebyr på kredittdeklarasjonar

18 800 000

85

Misleghaldne lån i Statens lånekasse for utdanning

240 000 000

86

Bøter, inndragingar m.m.

1 471 800 000

87

Trafikantsanksjonar

70 000 000

88

Forseinkingsgebyr, Rekneskapsregisteret

248 000 000

89

Gebyr for regelbrot

13 000 000

2 252 700 000

4620

Statistisk sentralbyrå

02

Oppdragsinntekter

227 600 000

85

Tvangsmulkt

17 900 000

245 500 000

Sum Finansdepartementet

2 600 900 000

Ymse inntekter

5341

Avdrag på uteståande fordringar

95

Avdrag på lån til andre statar

300 000

98

Avdrag på eigenbehaldning statsobligasjonar

8 000 000 000

8 000 300 000

Sum Ymse inntekter

8 000 300 000

Skatter og avgifter

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

70

Finanstilsynet, bidrag frå tilsynseiningane

357 500 000

357 500 000

Sum Skatter og avgifter

357 500 000

Renter og utbyte m.m.

5351

Overføring frå Noregs Bank

85

Overføring

17 700 000 000

17 700 000 000

5605

Renter av kontantar i statskassa og av andre fordringar

80

Av statskassas foliokonto i Noregs Bank

62 900 000

81

Av verdipapir og bankinnskot i utanlandsk valuta

200 000

82

Av innanlandske verdipapir

1 467 000 000

83

Av alminnelege fordringar

25 000 000

84

Av driftskreditt til statsverksemder

136 100 000

86

Renter av lån til andre statar

100 000

1 691 300 000

5692

Utbyte av statens kapital i Den nordiske investeringsbanken

85

Utbyte

110 100 000

110 100 000

5693

Utbyte av aksjar i ymse selskap m.m.

85

Utbyte frå Folketrygdfondet

700 000

700 000

Sum Renter og utbyte m.m.

19 502 100 000

Sum departementets inntekter

30 488 700 000

Fullmakt til å overskride gjevne løyvingar

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2017 kan:

 1. overskride løyvinga under

  mot tilsvarande meirinntekter under

  kap. 21 post 01

  kap. 3021 post 02

  kap. 1600 post 21

  kap. 4600 post 02

  kap. 1605 post 01

  kap. 4605 post 01

  kap. 1610 post 01

  kap. 4610 postane 01, 04 og 05

  kap. 1618 post 01

  kap. 4618 post 02

  kap. 1618 post 01

  kap. 4618 post 03

  Meirinntekt som gjev grunnlag for overskriding, skal òg dekkje meirverdiavgift som er knytt til overskridinga, og kjem difor òg ved kap. 1633, post 01, for dei statlege forvaltningsorgana som kjem inn under nettoordninga for meirverdiavgift.

  Meirinntekter og eventuelle mindreinntekter skal reknast med ved berekninga av overføring av unytta løyving til neste år.

 2. overskride løyvinga til oppdragsverksemd på kap. 1620 Statistisk sentralbyrå, post 21 Spesielle driftsutgifter, med eit beløp som svarer til alle meirinntektene på kap. 4620 Statistisk sentralbyrå, post 02 Oppdragsinntekter.

  Unytta meirinntekter og eventuelle mindreinntekter skal reknast med ved utrekning av overførbart beløp på posten.

  Meirinntekt som gjev grunnlag for overskriding, skal òg dekkje meirverdiavgift som er knytt til overskridinga, og kjem difor òg ved kap. 1633, post 01, for dei statlege forvaltningsorgana som kjem inn under nettoordninga for meirverdiavgift.

III

Fullmakt til overskriding

Stortinget samtykkjer i at Statsministerens kontor i 2017 kan overskride løyvinga på kap. 21 Statsrådet, post 01 Driftsutgifter, for å setje i verk naudsynte tryggingstiltak for regjeringa.

Fullmakter til å pådra staten skyldnader utover løyvingane

IV

Tingingsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2017 kan gjere tingingar utover det som er løyvt, men slik at den samla ramma for nye tingingar og gammalt ansvar ikkje overstig desse summane:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme

1602

Finanstilsynet

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald

10 mill. kroner

1610

Tolletaten

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald

40 mill. kroner

1618

Skatteetaten

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald

35 mill. kroner

V

Fullmakt til å gjere avtalar om investeringsprosjekt

Stortinget samtykkjer i at:

 1. ein i 2017 kan inngå avtaler for oppgåver som vert avslutta i 2017 og seinare under kap. 41 Stortinget, post 45 Større utstyrskjøp og vedlikehald, innanfor den kostnadsramma som er nemnd i Prop. 1 S (2016–2017).

 2. Finansdepartementet i 2017 kan inngå avtaler om gjennomføring av dei investeringsprosjekta som er omtalte i Prop. 1 S (2016–2017) under kap. 1618 Skatteetaten, post 22 Større IT-prosjekt, innanfor dei kostnadsrammene som er gjevne der.

VI

Garantifullmakter

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2017 kan gje garantiar for:

 1. grunnkapitalen til Den nordiske investeringsbanken innanfor ei samla ramme for nye tilsegner og gammalt ansvar på 1 243 659 651 euro.

 2. lån frå Den nordiske investeringsbanken som gjeld ordninga med prosjektinvesteringslån innanfor ei samla ramme for nye tilsegner og gammalt garantiansvar på 387 086 761 euro.

 3. miljølån gjennom Den nordiske investeringsbanken innanfor ei samla ramme for nye tilsegner og gammalt garantiansvar på 57 603 389 euro.

VII

Fullmakt til å dekkje utgifter til vidare bubehandling

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet for 2017 under ordninga med oppfølging av staten sine krav i konkursbu kan pådra staten skyldnader utover løyvingane, men slik at den samla ramma for nye tilsegner og gammalt ansvar ikkje overstig 24 mill. kroner. Utbetalingar vert dekte av løyvingane under kap. 1618 Skatteetaten, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Andre fullmakter

VIII

Fullmakt til å rette opp uoppklåra differansar og feilposteringar i statsrekneskapar for tidlegare år

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2017 i einskildsaker kan rette opp uoppklåra differansar i rekneskapane og feilposteringar i statsrekneskapen som gjeld rekneskapar for tidlegare år. Dette må gjerast ved å postere over kontoen for forskuvingar i balansen i statsrekneskapen i rekneskapen for det inneverande året. Fullmakta gjeld opp til 1 mill. kroner.

IX

Nettobudsjetteringsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2017 kan:

 1. trekkje direkte utgifter i samband med auksjonssal frå salsinntektene før det overskytande vert ført som inntekter under kap. 4610 Tolletaten, post 02 Andre inntekter.

 2. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1610 Tolletaten, post 01 Driftsutgifter, refusjonar av fellesutgifter og liknande der Tolletaten framleiger lokale.

 3. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1618 Skatteetaten, post 01 Driftsutgifter, refusjonar av fellesutgifter og liknande der Skatteetaten framleiger lokale.

 4. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1618 Skatteetaten, post 45 Større utstyrskjøp og vedlikehald, refusjonar frå andre offentlege institusjonar for investeringar Skatteetaten gjer i samarbeid med desse.

Til forsida av dokumentet