Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 — Utgiftskapitler: 61, 400–491 Inntektskapitler: 3400–3490

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Justis- og beredskapsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2015–2016) statsbudsjettet for budsjettåret 2016 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 61, 400–491, 3400–3490

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon

400

Justis- og beredskapsdepartementet

01

Driftsutgifter

335 511 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

5 000 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres

24 384 000

50

Norges forskningsråd

22 385 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

13 162 000

400 442 000

Sum Administrasjon

400 442 000

Rettsvesen

61

Høyesterett

01

Driftsutgifter

95 181 000

95 181 000

410

Domstolene

01

Driftsutgifter

2 061 241 000

21

Spesielle driftsutgifter

67 723 000

22

Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overføres

7 860 000

2 136 824 000

411

Domstoladministrasjonen

01

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 01

75 173 000

75 173 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

01

Driftsutgifter

186 062 000

21

Spesielle driftsutgifter

36 593 000

222 655 000

Sum Rettsvesen

2 529 833 000

Kriminalomsorg

430

Kriminalomsorgen

01

Driftsutgifter

4 099 724 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 01

88 486 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

60 872 000

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres

90 195 000

70

Tilskudd

22 472 000

4 361 749 000

432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

01

Driftsutgifter

186 619 000

186 619 000

Sum Kriminalomsorg

4 548 368 000

Politi og påtalemyndighet

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

01

Driftsutgifter

14 205 143 000

21

Spesielle driftsutgifter

331 086 000

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres

10 511 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

26 467 000

60

Tilskudd til kommunene

10 000 000

70

Tilskudd

66 333 000

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum

4 839 000

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond

172 000 000

14 826 379 000

442

Politihøgskolen

01

Driftsutgifter

575 628 000

575 628 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

01

Driftsutgifter

773 310 000

773 310 000

445

Den høyere påtalemyndighet

01

Driftsutgifter

211 361 000

211 361 000

446

Den militære påtalemyndighet

01

Driftsutgifter

7 837 000

7 837 000

448

Grensekommissæren

01

Driftsutgifter

6 268 000

6 268 000

Sum Politi og påtalemyndighet

16 400 783 000

Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

01

Driftsutgifter

648 764 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 963 000

70

Overføringer til private

13 665 000

669 392 000

452

Sentral krisehåndtering

01

Driftsutgifter

27 890 000

27 890 000

454

Redningshelikoptertjenesten

01

Driftsutgifter

714 178 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

999 034 000

1 713 212 000

455

Redningstjenesten

01

Driftsutgifter

114 113 000

21

Spesielle driftsutgifter

26 523 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

12 045 000

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

45 135 000

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

103 751 000

301 567 000

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

01

Driftsutgifter

572 671 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

549 588 000

1 122 259 000

Sum Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

3 834 320 000

Andre virksomheter

460

Spesialenheten for politisaker

01

Driftsutgifter

40 178 000

40 178 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

01

Driftsutgifter

959 212 000

959 212 000

467

Norsk Lovtidend

01

Driftsutgifter

4 157 000

4 157 000

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

01

Driftsutgifter

15 152 000

15 152 000

469

Vergemålsordningen

01

Driftsutgifter

182 965 000

21

Spesielle driftsutgifter

141 569 000

324 534 000

Sum Andre virksomheter

1 343 233 000

Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

470

Fri rettshjelp

01

Driftsutgifter

695 621 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

36 029 000

731 650 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning

70 916 000

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning

22 502 000

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

63 777 000

157 195 000

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

01

Driftsutgifter

20 440 000

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning

331 229 000

351 669 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

01

Driftsutgifter

40 144 000

40 144 000

474

Konfliktråd

01

Driftsutgifter

103 180 000

60

Tilskudd til kommuner til SLT-tiltak, kan overføres

5 661 000

108 841 000

475

Bobehandling

01

Driftsutgifter

75 364 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

7 169 000

82 533 000

Sum Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

1 472 032 000

Svalbardbudsjettet

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd

302 881 000

302 881 000

Sum Svalbardbudsjettet

302 881 000

Beskyttelse og innvandring

490

Utlendingsdirektoratet

01

Driftsutgifter

889 453 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

1 523 077 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

49 401 000

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling , kan overføres

4 253 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

275 711 000

70

Stønader til beboere i asylmottak

384 133 000

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak

23 119 000

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres

102 254 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60

20 425 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

19 139 000

3 290 965 000

491

Utlendingsnemnda

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

270 626 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1

8 599 000

279 225 000

Sum Beskyttelse og innvandring

3 570 190 000

Sum departementets utgifter

34 402 082 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Departementets inntekter

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

01

Diverse inntekter

2 625 000

02

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

1 195 000

03

Refusjon av utgifter knyttet til Styrkebrønnsarbeidet

5 000 000

8 820 000

3410

Domstolene

01

Rettsgebyr

336 393 000

02

Saks- og gebyrinntekter jordskiftedomstolene

20 460 000

03

Diverse refusjoner

1 747 000

04

Vernesaker jordskiftedomstolene

7 952 000

366 552 000

3430

Kriminalomsorgen

02

Arbeidsdriftens inntekter

90 051 000

03

Andre inntekter

20 895 000

04

Tilskudd

2 249 000

113 195 000

3432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

03

Andre inntekter

995 000

995 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

01

Gebyr – pass og våpen

262 230 000

02

Refusjoner mv.

418 000 000

03

Salgsinntekter

190 000 000

04

Gebyr – vaktselskap

1 781 000

05

Personalbarnehage

5 504 000

06

Gebyr – utlendingssaker

198 578 000

07

Gebyr – sivile gjøremål

767 186 000

08

Refusjoner fra EUs grense- og visumfond

17 800 000

1 861 079 000

3442

Politihøgskolen

02

Diverse inntekter

15 659 000

03

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

17 410 000

33 069 000

3444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

02

Refusjoner

12 351 000

12 351 000

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

01

Gebyr

141 573 000

03

Diverse inntekter

25 168 000

06

Refusjoner

2 058 000

168 799 000

3454

Redningshelikoptertjenesten

01

Refusjoner

24 511 000

24 511 000

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon

01

Brukerbetaling

312 201 000

02

Variable refusjoner

11 562 000

03

Faste refusjoner

29 936 000

353 699 000

3469

Vergemålsordningen

01

Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter

9 357 000

9 357 000

3470

Fri rettshjelp

01

Tilkjente saksomkostninger m.m.

3 777 000

3 777 000

3473

Statens sivilrettsforvaltning

01

Diverse inntekter

5 000

5 000

3474

Konfliktråd

02

Refusjoner

645 000

645 000

3490

Utlendingsdirektoratet

01

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, ODA-godkjente utgifter

111 189 000

03

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

21 202 000

04

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter

1 075 555 000

05

Refusjonsinntekter

11 579 000

06

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter

20 236 000

1 239 761 000

Sum departementets inntekter

4 196 615 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 kan:

 1. overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  Kap. 61 post 01

  Kap. 3061 post 03

  Kap. 400 post 01

  Kap. 3400 post 01

  Kap. 400 post 21

  Kap. 3400 post 03

  Kap. 410 post 01

  Kap. 3410 postene 02 og 03

  Kap. 410 post 22

  Kap. 3410 post 04

  Kap. 411 post 01

  Kap. 3411 post 03

  Kap. 430 post 01

  Kap. 3430 postene 03 og 04

  Kap. 430 post 21

  Kap. 3430 post 02

  Kap. 432 post 01

  Kap. 3432 post 03

  Kap. 440 post 01

  Kap. 3440 postene 02, 03, 04 og 05

  Kap. 442 post 01

  Kap. 3442 post 02 og 03

  Kap. 444 post 01

  Kap. 3444 post 02

  Kap. 451 post 01

  Kap. 3451 post 03 og 06

  Kap. 454 post 01

  Kap. 3454 post 01

  Kap. 455 post 01

  Kap. 3455 post 01

  Kap. 456 post 01

  Kap. 3456 post 02

  Kap. 456 post 45

  Kap. 3456 post 02

  Kap. 473 post 01

  Kap. 3473 post 01

  Kap. 474 post 01

  Kap. 3474 post 02

  Kap. 490 post 01

  Kap. 3490 post 05

  Kap. 491 post 01

  Kap. 3491 post 01

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift. Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 2. Overskride bevilgningen under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 01 Driftsutgifter med inntil 75 pst. av inntekter ved salg av sivilforsvarsanlegg og fast eiendom. Inntekter inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 kan bestille varer utover den gitte bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

440

Politidirektoratet − politi- og lensmannsetaten

01

Driftsutgifter

100 mill. kroner

454

Redningshelikoptertjenesten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

328 mill. kroner

IV

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 kan gi tilsagn om støtte utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

490

Utlendingsdirektoratet

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres

50 mill. kroner

V

Videreføring av bobehandling

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 kan bestemme at det under ordningen med utgifter til fortsatt bobehandling pådras forpliktelser utover gitt bevilgning under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 10 mill. kroner, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 33 mill. kroner.

VI

Nettobudsjetteringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 kan:

 1. trekke politiets direkte utgifter til oppbevaring, tilsyn og salg av beslag fra salgsinntekten, før det overskytende inntektsføres under kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse.

 2. trekke salgsomkostninger ved salg av faste eiendommer fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

 3. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 473 Statens sivilrettsforvaltning, post 01 Driftsutgifter, inntektene ved avholdelse av kurs og konferanser i regi av Konkursrådet, samt inntekter fra rådets øvrige virksomhet

 4. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, tilbakebetalte inntekter under ordningen med utgifter til bobehandling

VII

Stortingets rettferdsvederlagsordning

Stortingets utvalg for rettferdsvederlag får fullmakt til å tilstå rettferdsvederlag av statskassen med inntil 250 000 kroner for hver enkelt søknad, men slik at grensen er 500 000 kroner for HIV-ofre og 300 000 kroner for tidligere barn i barnehjem, offentlige fosterhjem og spesialskoler. Søknader der utvalget anbefaler å innvilge erstatning som er høyere enn nevnte beløp, fremmes for Stortinget til avgjørelse. Det samme gjelder søknader som etter utvalgets vurdering reiser spørsmål av særlig prinsipiell art.

VIII

Avhending av sivilforsvarsanlegg

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 kan overdra sivilforsvarsanlegg til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

IX

Midlertidig drift av asylmottak

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 kan inngå avtaler om midlertidig drift av asylmottak med varighet utover 2016. Dersom behovet for mottaksplasser for asylsøkere og flyktninger blir større enn antatt i statsbudsjettet for 2016, samtykker Stortinget i at Justis- og beredskapsdepartementet kan øke antall plasser i mottak innenfor gjeldende rammer for etablering og drift av asylmottak, selv om det medfører et bevilgningsmessig merbehov over kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak, post 60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller post 70 Stønader til beboere i asylmottak.

Til forsiden