Prop. 106 L (2017–2018)

Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Olje- og energidepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven) i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside