Prop. 106 L (2017–2018)

Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven)

Til innholdsfortegnelse

6 Høringen

6.1 Gjennomføringen av høringen

Olje- og energidepartementet sendte 10. mai 2017 forslag til ny lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen på høring med høringsfrist 10. august 2017. Enkelte høringsinstanser ba om og ble innvilget forlenget frist. Høringsdokumentet ble lagt ut på departementets hjemmeside med invitasjon også for andre enn de som sto på høringslisten til å komme med uttalelser. Høringsforslaget ble sendt til følgende institusjoner og organisasjoner:

 • Departementene

 • Arbeidstilsynet

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • Direktoratet for mineralforvaltning

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Fiskeridirektoratet

 • Justervesenet

 • Kartverket

 • Konkurransetilsynet

 • Kystverket

 • Miljødirektoratet

 • Meteorologisk institutt

 • Norges geologiske undersøkelse

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Norsk Polarinstitutt

 • Oljedirektoratet

 • Petroleumstilsynet

 • Regelrådet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksantikvaren

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Skattedirektoratet

 • Statens strålevern

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Forsvarsbygg

 • Sametinget / Sámediggi

 • Fylkeskommunene

 • Havforskningsinstituttet

 • Innovasjon Norge

 • Gassco AS

 • Gassnova SF

 • Norges forskningsråd

 • Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet – NTNU

 • Norges Handelshøyskole

 • Universitetet for miljø og biovitenskap

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Nordland

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Oslo v/Nordisk Institutt for Sjørett

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Tromsø

 • BI – Handelshøyskolen BI

 • Byggenæringens Landsforening

 • Christian Michelsen Research – CMR Success

 • Cicero

 • Den norske Advokatforening

 • Eyde Cluster

 • Fagforbundet

 • Fellesforbundet

 • Fiskebåt

 • Fremtiden i våre hender

 • Greenpeace Norge

 • Industri Energi

 • Institutt for Energiteknikk

 • International Research Institute of Stavanger AS – IRIS

 • KS

 • Landsorganisasjonen i Norge – LO

 • Miljøstiftelsen Bellona

 • Mineralklynge Norge

 • Natur og Ungdom

 • Naturvernforbundet

 • Norges Fiskarlag

 • Norges geotekniske institutt

 • Norges kystfiskarlag

 • Norges Miljøvernforbund

 • Norges Rederiforbund

 • Norsk Bergindustri

 • Norsk Industri

 • Norsk institutt for luftforskning

 • Norsk institutt for vannforskning – NIVA

 • Norsk olje og gass

 • Norsk ornitologisk forening

 • Norskehavsrådet

 • Norwea

 • Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO

 • Petoro AS

 • Petro Arctic

 • SABIMA – Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

 • SAFE – Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren

 • SINTEF

 • Statistisk Sentralbyrå

 • Statnett SF

 • Stiftelsen Norsk Institutt for Naturforskning

 • Subsea Valley

 • Sør-Norges Trålerlag

 • Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

 • WWF-Norge

 • Zero Emission Resource Organisation

Følgende ti høringsinstanser hadde ikke merknader:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Brønnøysundregistrene

 • Forsvarsbygg

 • Justervesenet

 • Kartverket

 • Statistisk Sentralbyrå

 • Skattedirektoratet

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

Følgende 36 høringsinstanser har uttalt seg om realiteten i høringsutkastet:

 • Forsvarsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Direktoratet for mineralforvaltning

 • Miljødirektoratet

 • Norges geologiske undersøkelse – NGU

 • Kystverket

 • Oljedirektoratetet

 • Petroleumstilsynet

 • Regelrådet

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Hordaland fylkeskommune

 • Kristiansund kommune

 • Nordland fylkeskommune

 • Havforskningsinstituttet

 • Norges Forskningsråd

 • Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet NTNU

 • Advokatforeningen

 • Forum for Utvikling og Miljø

 • Industri Energi

 • Landsorganisasjonen i Norge – LO

 • Natur og Ungdom

 • Naturvernforbundet, Sabima og Greenpeace

 • Nordic Mining ASA

 • Norges Fiskarlag

 • Norges Rederiforbund

 • Norsk Bergindustri

 • Norsk Industri

 • Norsk olje og gass

 • Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO

 • Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

6.2 Hovedinntrykk fra høringen

Høringsinstansenes merknader knyttet til konkrete punkter i lovforslaget vil bli behandlet under kapittel 7 i proposisjonen.

Mange av høringsinstansene uttrykker at de er positive til regulering av mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen gjennom en egen lov. Flere av høringsinstansene peker på mulighetene mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen kan gi, men også at slik virksomhet kan ligge et stykke frem i tid. Det pekes bl.a. på behovet for industriutvikling og sysselsetting lokalt, regionalt og nasjonalt. Noen av høringsinstansene er skeptiske til å åpne for mineralvirksomhet på havbunnen ut fra miljøhensyn.

NHO mener Norge bør kartlegge og utvinne mer av sine mineralressurser. Mineraler er nødvendig for det grønne skiftet, og bra for norsk verdiskaping og arbeidsplasser. NHO er glad for at regjeringen ønsker å være i forkant av utviklingen og deler oppfatningen om at det er behov for et regelverk som legger til rette for miljø- og sikkerhetsmessig forsvarlig ressursforvaltning, og som ivaretar hensynet til samvirke med andre aktiviteter. Også Rederiforbundet mener det bør legges til rette for at våre mineralressurser kartlegges og utvinnes på en bærekraftig måte. Disse ressursene er nødvendige i omstilling til fornybarsamfunnet, blant annet i solceller, vindmøller, batteripakker for elbiler og for fremdrift om bord i skip, i tillegg til å være bra for verdiskaping og sysselsetting. Landsorganisasjonen i Norge (LO) støtter en ny lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen. LO mener at god forvaltning av mineralressursene på kontinentalsokkelen kan bidra økonomisk til felleskapet og fremme utvikling av nye arbeidsplasser. LO deler departementets syn om at dette ligger frem i tid og at det vil være behov for utfyllende regelverk.

Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Sabima, Greenpeace og Forum for Utvikling og Miljø er enige i at det er viktig med oppdatert regelverk, men mener at lovforslaget ikke er tilstrekkelig til å hindre alvorlige miljøødeleggelser. Disse organisasjonene går inn for et moratorium inntil det er gjort grundige kartlegginger av økosystemene som vil bli berørt, inntil en har fått bukt med miljøutfordringene knyttet til landbasert gruvedrift og inntil det er blitt gjennomført en skikkelig vurdering av det reelle samfunnsmessige behovet for å åpne opp havbunnen for mineralutvinning.

Det er ulike syn blant høringsinstansene på om forvaltningen og tillatelsesregime i loven bør utformes etter samme linjer som petroleumsloven og havenergilova som foreslått i høringsnotatet, eller om det bør legges opp mer i tråd med mineralloven på land.

Norsk Bergindustri er skeptisk til et skarpt skille mellom forvaltning av mineraler på land og på havbunnen og mener et regime tilsvarende petroleumsindustrien vil virke avskrekkende for mineralindustrien. Særlig mener de det er problematisk at det ikke foreslås at undersøkelsestillatelse gir enerett eller fortrinnsrett til senere utvinningstillatelse. NHO viser til høringsuttalelsen fra Norsk Bergindustri, og mener departementet bør vurdere nøye de problemstillingene som bergindustrien peker på. Direktoratet for mineralforvaltning mener regelverk for forvaltning av mineralske ressurser bør ha et helhetlig perspektiv og at det er hensiktsmessig å legge minerallovens overordnede prinsipper til grunn også for mineralvirksomhet til havs. Det pekes på at variasjonen knyttet til mineraler er større enn for olje og gass, både når det gjelder egenskaper samt hvor og hvordan forekomstene opptrer og at lønnsomhetspotensialet spenner vidt, men generelt er lavere enn ved petroleumsutvinning. Videre at teknologien for utvinning av mineralforekomster på havbunnen er på forsøksstadiet og økonomisk gjennomførbarhet er usikker. Miljødirektoratet mener at tilsvarende forvaltningsmodell for å beslutte undersøkelser og utvinning av mineraler på land, bør gjelde på sokkelen. Miljødirektoratets utgangspunkt er at sårbare naturverdier bør vernes, og utover dette må undersøkelse og utvinning vurderes konkret i forbindelse med den enkelte søknad. En slik løsning ville etter Miljødirektoratets syn kunne løst utfordringen knyttet til når områder bør kartlegges, og hvordan stille fornuftige rammer uten tilstrekkelig kunnskap.

Norges fiskarlag mener det er svært viktig at det i forkant gjennomføres grundig og næringsnøytral konsekvensutredning som gjør at en kan ta nødvendige hensyn til fiskeriene, viktige gyte- og oppvekstområder og sjømattrygghet og at det offentlige fremskaffer god og nøytral bakgrunnskunnskap som grunnlag for slike konsekvensutredninger. Norges geologiske undersøkelse støtter i hovedsak det forvaltningsregimet som beskrives, men savner en bedre vurdering av konsekvenser ved å innføre undersøkelsesrettigheter uten eksklusivitet. LO viser til at lovforslaget bygger på de velkjente prinsippene som er nedfelt i petroleumsloven og derved legger til rette for en god nasjonal styring og kontroll med en eventuell utvinning av mineraler. Norsk olje og gass uttrykker tilfredshet med at utkastet til ny lov om mineralutvinning er bygget etter samme mønster som petroleumsloven og påpeker at i så måte følger departementet opp utviklingen av annen lovgivning som for eksempel havenergilova. Forskningsrådet påpeker at petroleumsloven har fungert meget godt for utviklingen av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og anser det fornuftig at lovgivning for undersøkelse og utvinning av mineralressurser på sokkelen følger samme prinsipp for statlig kontroll. Advokatforeningen peker på at lovutkastet i stor grad er inspirert av reguleringen av petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen og stiller seg i stor grad bak forslaget. Oljedirektoratet støtter forslaget. Hordaland fylkeskommune er positiv til forslaget om å videreføre fylkeskommunens fullmakt til å gi tillatelse til utvinning av skjellsand, sand og grus i de kystnære områdene, mens Nordland fylkeskommune mener det er dårlig bruk av ressurser da myndigheten brukes sjelden og dersom den skal videreføres, bør den også omfatte tilsvarende ressurser på land.

Flere av høringsinstansene peker på at det også vil være behov for å avklare skattereglene for virksomheten.

Regelrådets vurdering er at forslaget er tilstrekkelig utredet.

Til forsiden