Prop. 109 L (2021–2022)

Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse)

Til innholdsfortegnelse

4 Høringen

Forslag om å forlenge de midlertidige reglene om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 ble sendt på høring 7. mars 2022. Høringsfristen var 28. mars 2022. Det ble satt en ekstraordinær kort frist fordi det haster å få fremmet et lovforslag om forlengelse før loven oppheves.

Høringen ble sendt til følgende instanser:

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Kompetanse Norge

 • Utdanningsdirektoratet

 • Statsforvalterne

 

 • Sametinget

 • Barneombudet

 • Foreldreutvalget for barnehager

 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen

 

 • Abelia

 • Elevorganisasjonen

 • Fagforbundet

 • Friskolenes kontaktforum

 • Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring

 • Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

 • KS – Kommunesektorens organisasjon

 • Norsk Lektorlag

 • Private Barnehagers Landsforbund

 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

 • Skolelederforbundet

 • Skolenes Landsforbund

 • Utdanningsforbundet

Høringen ble også lagt ut på regjeringen.no.

I høringen foreslo departementet å forlenge de midlertidige lovene fram til 31. desember 2022. Det ble også foreslått å forlenge enkelte regler som er knyttet til spesifikke skoleår. Dette gjelder unntak fra kommunens plikt til å tilby leirskole eller annen skoletur, som ble foreslått videreført til og med inneværende skoleår, det vil si for skoleåret 2021–2022.

Videre gjelder det to forskriftshjemler i loven til å kunne 1) gi forskriftsregler om at de som tas inn til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse ikke bruker av retten til videregående opplæring det aktuelle skoleåret, og 2) gi forskriftsregler om betinget inntak til Vg4 påbygging til generell studiekompetanse for de som skulle tatt fag- eller svenneprøven på våren, men som i stedet er eller vil bli oppmeldt på høsten. De to forskriftshjemlene ble foreslått videreført til og med høsten 2022. For øvrig ble det foreslått at loven videreføres uten innholdsmessige endringer.

Departementet mottok 969 høringsuttalelser. 926 høringsuttalelser var prinsipielt imot forslaget. 41 uttaler seg om forslaget, men tar ikke stilling til om de er for eller imot.

Utdanningsforbundet, Private Barnehagers Landsforbund og en privatperson støtter hovedintensjonen bak forslaget. Disse uttaler at de enige i at den uforutsigbare smittesituasjonen gjør det nødvendig å forlenge de midlertidige reglene til 31. desember 2022. Det understrekes at reglene i all hovedsak har fungert etter sin hensikt, og at behovet ikke nødvendigvis vil opphøre 30. juni 2022.

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehager mener at det ikke er behov for å forlenge lovene slik situasjonen er nå. SmartFri og flere privatpersoner er også negative til forslaget, men begrunnelsen er i liten grad knyttet til det konkrete forslaget. Begrunnelsen deres er i hovedsak knyttet til motstand mot vaksinering av barn og bruk av PCR-tester. Det er også noen instanser som har innspill til utvalgte bestemmelser i lovene som foreslås forlenget.

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehager støtter ikke forslaget og uttaler blant annet følgende:

«Tida nå er inne for å rette seg inn mot en «normal» kvardag i skular og barnehagar, og at ein ikkje utan vidare bør føre vidare ei «pakke» med høve til å gjere lempingar i dei rettane som barna og ungdommane våre har. […] Foreldreutvalet for barnehagar mener at det nå bør vere slik at reduksjon i åpningstid i barnehagar på grunn av smitteverntiltak må føre til redusert foreldrebetaling. Foreldreutvalet for grunnopplæringa meiner det samme i høve til skolefritidsordninga. FUG meiner òg at lempinga i kravet om å gje tilbod om leirskule ikkje lenger bør gjelde.»