Prop. 109 L (2021–2022)

Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse)

Til innholdsfortegnelse

7 Merknader til de enkelte lovbestemmelsene

Til § 10 andre ledd

Endringen innebærer at forskriftshjemmelen utvides slik at departementet også kan gi forskriftsregler for skoleåret 2022–2023.

Til § 11 tredje ledd

Endringen innebærer at forskriftshjemmelen utvides slik at departementet også kan gi forskriftsregler for skoleåret 2022–2023.

Til § 13

Endringen i andre ledd innebærer at lovens virketid forlenges. Loven oppheves 31. desember 2022 i stedet for 30. juni 2022.