Prop. 109 L (2021–2022)

Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse)

Til innholdsfortegnelse

5 Departementets vurderinger og forslag

5.1 Videreføring av lovens generelle bestemmelser

Slik smittesituasjonen er nå, kan barnehager og skoler ha åpent og drive normalt. De fleste regler og råd om testing, karantene og isolasjon er opphevet. Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehager støtter ikke forslaget om å forlenge de midlertidige reglene, og mener det ikke er behov for å forlenge lovene slik situasjonen er nå. Også SmartFri stiller spørsmål ved behovet for å forlenge reglene.

Departementet er enig i at behovet for de midlertidige reglene sannsynligvis vil avta framover. Departementet vil imidlertid vise til at det er usikkert hvordan situasjonen vil utvikle seg, og at det framover, både nasjonalt og lokalt, kan oppstå situasjoner som kan påvirke skole- og barnehagedriften. Det kan ikke utelukkes at det også etter 30. juni vil være situasjoner der det kan bli nødvendig med vedtak om lokale eller nasjonale smitteverntiltak som påvirker skole- og barnehagedriften.

I slike situasjoner vil det være behov for regler som bidrar til at barn, unge og voksne får ivaretatt sine rettigheter, for eksempel rett til hjemmeopplæring. Dersom loven ikke forlenges, vil det være uklart hvilke regler som gjelder dersom det fattes vedtak som begrenser aktiviteter eller tilstedeværelse i skoler eller barnehager. Det vil for eksempel ikke være regler som sikrer elever hjemmeopplæring.

Departementet mener at det må tas høyde for at det også etter 30. juni kan være behov for å ha regler som bidrar til at barn, unge og voksne i størst mulig grad skal få ivaretatt sine rettigheter etter barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven, samtidig som det gis rom for nødvendige tilpasninger til en situasjon med inngripende smitteverntiltak.

Departementet viser for øvrig til regjeringens strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien fra 5. april 2022.

Noen høringsinstanser viser til høringer av tilsvarende forslag i tidligere runder. Departementet viser til departementets vurderinger i forbindelse med opprinnelig vedtakelse og senere forlengelse av lovene. Se Prop. 102 L (2019–2020), Prop. 8 L (2020–2021), Prop. 137 L (2020–2021) og Prop. 9 L (2021–2022) for kommentarer til høringsinnspillene.

Kunnskapsdepartementet foreslår på denne bakgrunnen å forlenge den midlertidige loven om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven, hovedsakelig uten innholdsmessige endringer, men med enkelte endringer omtalt i punkt 5.2 under.

Departementet vil understreke at reglene i den midlertidige loven i seg selv ikke innebærer innskrenkinger i rettigheter etter barnehage-, opplærings- og friskoleloven. Reglene i loven kommer bare til anvendelse dersom det fattes vedtak etter smittevernloven som påvirker skole- og barnehagedriften.

Når det gjelder varighet, foreslår departementet at loven forlenges fram til 31. desember 2022. Dette vil gi barnehagene og skolene nødvendig forutsigbarhet ved oppstart etter sommerferien, samtidig som det tas hensyn til at det kan bli behov for tilsvarende regler ut året. Departementet vurderer at en slik varighet er forsvarlig i lys av at de midlertidige lovene kun åpner for tilpasninger som er nødvendige på grunn av smitteverntiltak.

5.2 Videreføring av regler som er knyttet til konkrete skoleår

5.2.1 Innledning

Enkelte regler i den midlertidige loven gjelder kun for nærmere spesifiserte skoleår. Dette er tilfelle for reglene i § 8 første ledd bokstav g om unntak fra kommunens plikt til å tilby leirskole eller annen skoletur. Videre gjelder dette for forskriftshjemlene i siste ledd i henholdsvis §§ 10 og 11.

5.2.2 Unntak for kravet om å tilby leirskole

I lovens § 8 første ledd bokstav g framgår det at kravet i opplæringslova om å tilby leirskole, ikke gjelder overfor enkelte avgangselever.

Unntaket i § 8 første ledd bokstav g gjelder kun for periodene som er presisert i loven, nemlig våren 2020 og skoleåret 2020–2021. Reglene gjelder foreløpig ikke for skoleåret 2021–2022. Departementet mener at det ikke er nødvendig at reglene gjøres gjeldende for planlagte skoleturer for 10. trinn for skoleåret 2021–2022. Det er ikke kommet høringsinnspill om at det har vært planlagt leirskole dette skoleåret som på grunn av en kombinasjon av smitteverntiltak og kapasitetsutfordringer ikke kan gjennomføres. Utdanningsdirektoratet har heller ikke fått henvendelser om dette.

5.2.3 Forskriftshjemlene knyttet til påbygg

I den midlertidige loven § 10 første ledd fremgår det at ungdom som tas inn til Vg3 påbygging skoleåret 2020–2021, ikke bruker av retten til videregående opplæring dette skoleåret. Det samme gjelder for skoleåret 2021–2022, men dette er regulert i forskrift (midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19 § 13), med hjemmel i lovens § 10 andre ledd.

Departementet foreslår at forskriftshjemmelen i lovens § 10 andre ledd videreføres til skoleåret 2022–2023. Dette er hensiktsmessig for det tilfelle at det er nødvendig å videreføre de materielle reglene i forskriftens § 13. Departementet vurderer per nå at slike forskriftsregler ikke er nødvendig, men kommer eventuelt tilbake til dette dersom situasjonen endrer seg.

På tilsvarende måte som for lovens § 10 andre ledd, foreslår departementet at forskriftshjemmelen i § 11 tredje ledd videreføres til skoleåret 2022–2023. Bestemmelsen i § 11 omhandler betinget inntak til Vg4 påbygging til generell studiekompetanse. De materielle reglene for skoleåret 2021–2022 fremgår av forskriftens § 14, jf. lovens § 11 tredje ledd. Departementet vurderer per nå at slike forskriftsregler ikke er nødvendig, men kommer eventuelt tilbake til dette dersom situasjonen endrer seg.