Prop. 11 S (2016–2017)

Varig flomvern i Opovassdraget mv.

Proposisjonen omhandler forslag om at Stortinget åpner for konsesjonsbehandling av planer om kombinert utbygging av flomtunnel og vannkraftverk i nedre del av Opovassdraget i Odda kommune i Hordaland. Vassdraget er vernet i Verneplan I for vassdrag (1973). Proposisjonen inneholder videre forslag om at Stortinget slutter seg til departementets konsesjonsvedtak for tre omsøkte konkurrerende vannkraftprosjekter i Åmli og Froland kommuner i Aust-Agder. Departementets vedtak er krevd forelagt for Stortinget i medhold av vassdragsreguleringsloven § 8.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget