Prop. 112 L (2017–2018)

Endringar i stiftelseslova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret)

Proposisjonen gjeld forslag til endringar i stiftelseslova. Lova vert føreslått endra slik at Stiftelsestilsynet får heimel i lov til framleis å kunne hente opplysningar frå Folkeregisteret utan hinder av teieplikt når det er naudsynt for utøving av oppgåver etter stiftelseslova, arvelova og dekningslova, jf. folkeregisterlova § 10-2.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget