Prop. 116 L (2014-2015)

Endringar i lov om lønnsplikt under permittering (arbeidsgivarperioden)

Proposisjonen inneheld forslag om å redusere arbeidsgivarperioden etter lov om lønnsplikt under permittering (permitteringslønnsloven) § 3 (1) første leddet tredje punktum, frå 20 til 10 dagar. Formålet er å gjere det enklare for verksemdene å halde på naudsynt kompetanse ved mellombels marknadssvikt, og dermed også å planleggje arbeidskraftbehovet betre, i ein situasjon med noko aukande arbeidsløyse.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget