Prop. 122 L (2014–2015)

Endringer i straffeloven 2005 mv. (strafferettslige særreaksjoner m.m.)

Proposisjonen omhandler forslag om å utvide virkeområdet for de strafferettslige særreaksjonene slik at personer som er strafferettslig utilregnelige og som begår gjentatte lovbrudd av samfunnsskadelig eller særlig plagsom art, skal kunne idømmes slik reaksjon. Det foreslås at utvidelsen skal omfatte både dom på overføring til tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg. Særreaksjon idømt på grunnlag av slike lovbrudd skal ha en maksimal varighet på tre år. For øvrig foreslås det at en særreaksjon idømt på grunnlag av slike lovbrudd i all hovedsak skal gjennomføres etter dagens regelverk om gjennomføring av særreaksjoner. Proposisjonen omhandler dessuten et forslag til endring av reglene i straffeprosessloven § 188 om bruk av varetektssurrogat.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget