Prop. 137 L (2016–2017)

Endringer i straffeloven m.m. (skjerpet straff ved flere grove integritetskrenkelser og styrket oppreisningsvern ved krenkelser begått av flere i fellesskap)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen å skjerpe straffenivået i saker som gjelder flere grove integritetskrenkelser og å styrke oppreisningsvernet for den som blir utsatt for integritetskrenkelser av flere gjerningspersoner.

Dersom en gjerningsperson har begått flere lovbrudd som har en strafferamme på fengsel inntil 15 år eller mer, kan det etter forslaget her idømmes fengsel inntil 26 år. Tidsrammen for forvaringsstraff i slike saker foreslås utvidet tilsvarende.

I skadeserstatningsloven foreslås det en endring som åpner for at det kan fastsettes separate oppreisningskrav for den enkelte ansvarlige ved skade, krenkelse eller mislig atferd begått av flere i fellesskap. Dette vil særlig være aktuelt ved grove integritetskrenkelser. Formålet med forslaget er særlig å motvirke at gjerningspersoner blir ansvarlig for et lavere oppreisningsbeløp ved å handle sammen med andre. Det foreslås også endringer i reglene for utmåling av voldsoffererstatning.

Forslagene følger opp justispolitiske målsetninger i regjeringens politiske grunnlag, Sundvolden-plattformen.

Til dokumentets forside