Prop. 137 L (2016–2017)

Endringer i straffeloven m.m. (skjerpet straff ved flere grove integritetskrenkelser og styrket oppreisningsvern ved krenkelser begått av flere i fellesskap)

Proposisjonen inneholder forslag om å skjerpe straffenivået og maksimumstraffen i saker som gjelder flere grove integritetskrenkelser. Det foreslås også en endring i skadeserstatningsloven som åpner for at det kan fastsettes separate oppreisningskrav for den enkelte ansvarlige ved krenkelser begått av flere i fellesskap. Forslagene følger opp justispolitiske målsetninger i regjeringens politiske grunnlag, Sundvolden-plattformen.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget