Høring - strengere straffer for flere lovbrudd og endringer i utmålingen av oppreisningserstatning

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i straffeloven, straffeprosessloven og skadeserstatningsloven. Det foreslås strengere straffer i saker hvor gjerningspersonen har begått flere lovbrudd, samt å heve maksimalstraffen i slike saker. Videre foreslås at den som idømmes oppreisningsansvar overfor fornærmede, ved utmåling av erstatningen ikke skal gis noen fordel av å ha handlet i fellesskap med andre. Forslagene følger opp Sundvolden-plattformens målsetning om å heve straffenivået der gjerningspersonen har begått flere lovbrudd, og det overordnede målet om at hensynet til ofre og pårørende skal vektlegges i hele straffesakskjeden.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.03.2017

Vår ref.: 16/7844

Høring - strengere straffer for flere lovbrudd og endringer i utmålingen av oppreisningserstatning

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i straffeloven, straffeprosessloven og skadeserstatningsloven. Det foreslås strengere straffer i saker hvor gjerningspersonen har begått flere lovbrudd. Videre foreslås at den som idømmes oppreisningsansvar overfor fornærmede i en straffesak, ved utmålingen av erstatning ikke skal gis noen fordel av å ha handlet i fellesskap med andre.

Forslagene følger opp Sundvolden-plattformens målsetninger om å heve straffenivået der gjerningspersonen har begått flere lovbrudd, og det overordnede målet om at hensynet til ofre og pårørende skal vektlegges i hele straffesakskjeden.

Frist for å sende inn høringssvar er 20. mars 2017.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Justis- og beredskapsdepartementet, fortrinnsvis per e-post, til: lovavdelingen@jd.dep.no. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

 

Med vennlig hilsen


Fredrik Bøckman Finstad e.f.
avdelingsdirektør

Sigurd Aaserudhagen
fung. lovrådgiver

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Generaladvokaten
Krigsadvokatene for Nord-Norge
Krigsadvokatene for Sør-Norge

Politidirektoratet
Politidistriktene
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)
Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og
    miljøkriminalitet (ØKOKRIM)

Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den rettsmedisinske kommisjon
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Erstatningsnemda for voldsofre
Fylkesmennene
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
Kontoret for voldsoffererstatning
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
Kriminalomsorgsdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Miljødirektoratet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norges Bank
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Norsk pasientskadeerstatning
Pasientskadenemnda
Regjeringsadvokaten
Riksarkivet
Sametinget
Statens barnehus
Statens pensjonskasse
Statens sivilrettsforvaltning
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester
    (EOS-utvalget)
Stortingets ombudsmann for Forsvaret
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
Stortingets utvalg for rettferdsvederlag
Tolldirektoratet
Trygderetten

Advokatforeningen
Akademikerne
Alternativ til Vold
Amnesty International Norge
Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene
Den norske Dommerforeningen
Den norske Helsingforskomité
Den norske Revisorforening
DIXI Landsforeningen for voldtatte
Fellesskap mot seksuelle overgrep
Finans Norge     
Finansforbundet
Finansklagenemnda
Finanstilsynet
Fritt ord
Gatejuristen
Hovedorganisasjonen Virke
IKT-Norge
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Krisesentersekretariatet
Kvinnefronten i Norge
Kvinnegruppa Ottar
Landsforeningen for voldsofre
Landsforeningen mot seksuelle overgrep
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
MiRA-senteret
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Offisersforbund
Norges Politilederlag
Norges Røde Kors
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk forening for kriminalreform – KROM
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Psykologforening
Norsk Rettsmedisinsk Forening
Norsk rikskringkasting
Norsk senter for menneskerettigheter
Norske kvinnelige juristers forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Politiets fellesforbund
Politijuristene
PRO-senteret
Prostituertes interesseorganisasjon i Norge
Redd Barna
Rettspolitisk forening
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
Senter for seksuelt misbrukte menn
Senter mot incest og seksuelle overgrep Hordaland
Statsadvokatenes forening
Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stine Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep
Støttesenter mot incest Oslo
Støttesenteret for fornærmede i straffesaker
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Voksne for barn
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets høgskole
Handelshøyskolen BI
Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo
Politihøgskolen