Høring - strengere straffer for flere lovbrudd og endringer i utmålingen av oppreisningserstatning

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i straffeloven, straffeprosessloven og skadeserstatningsloven. Det foreslås strengere straffer i saker hvor gjerningspersonen har begått flere lovbrudd, samt å heve maksimalstraffen i slike saker. Videre foreslås at den som idømmes oppreisningsansvar overfor fornærmede, ved utmåling av erstatningen ikke skal gis noen fordel av å ha handlet i fellesskap med andre. Forslagene følger opp Sundvolden-plattformens målsetning om å heve straffenivået der gjerningspersonen har begått flere lovbrudd, og det overordnede målet om at hensynet til ofre og pårørende skal vektlegges i hele straffesakskjeden.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.03.2017