Historisk arkiv

Skjerpede regler om oppreisningserstatning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i skadeserstatningsloven som vil heve oppreisningserstatningen til fornærmede som er krenket av flere gjerningspersoner.

– I saker med flere gjerningspersoner vil domstolene ofte fastsette et samlet oppreisningsansvar overfor fornærmede, for eksempel i saker om gjengvoldtekt. Dette kan føre til at den enkelte gjerningsperson blir ansvarlig for et lavere beløp enn om vedkommende hadde begått en tilsvarende krenkelse alene, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

 Departementet foreslår derfor at oppreisning skal utmåles individuelt for hver enkelt gjerningsperson, i saker hvor en straffbar handling er begått av flere i fellesskap. For eksempel gruppevoldtekter og vold utøvd av flere gjerningspersoner.

– Det skal ikke lønne seg å begå grove integritetskrenkelser i fellesskap med andre. Slike resultater er støtende. Forslaget vil sikre at domstolene utmåler et oppreisningsansvar individuelt for den enkelte gjerningsperson, som i hvert fall ikke er lavere enn det den enkelte ville blitt idømt om vedkommende hadde handlet alene, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.