Historisk arkiv

Regjeringen vil redusere «kvantumsrabatten» i straffesaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet vil heve straffenivået der gjerningspersonen har begått flere lovbrudd. Forslagene om endringer i straffeloven og straffeprosessloven sendes på høring og er en oppfølging av Sundvolden-plattformen.

– Jeg mener at «kvantumsrabatten» i mange straffesaker er urimelig stor. Straffene i slike saker må stå bedre i forhold til det antallet lovbrudd den domfelte har begått, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

–      Selv om det fortsatt skal være domstolene som har ansvar for å fastsette straff i det enkelte tilfellet, er det et politisk ansvar å fastlegge hvilket straffenivå som skal legges til grunn, sier Anundsen videre.

Ved pådømmelse av flere lovbrudd utmåler retten en felles straff for alle lovbruddene innenfor en økt strafferamme.  Straffen vil normalt være lavere enn summen av straffene for hvert av lovbruddene ville kvalifisert til hver for seg.

–      Forslaget vil gi domstolene et klart signal om at straffenivået må skjerpes i saker hvor gjerningspersonen har begått flere alvorlige lovbrudd. Det foreslås også å heve maksimalstraffen i slike saker til fengsel inntil 30 år, sier Anundsen.

For de aller mest alvorlige lovbruddene, som i dag kan straffes med fengsel inntil 30 år, foreslås en heving av maksimalstraffen til fengsel inntil 40 år i saker med flere lovbrudd.