Prop. 140 S (2018–2019)

Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Indonesia av 16. desember 2018

Til innholdsfortegnelse

5 Gjennomføring i norsk rett

I Prop. 1 LS (2019–2020) Skatter, avgifter og toll 2020 gis Finansdepartementet fullmakt til å iverksette tollreduksjoner og andre tollmessige forhold som følger av frihandelsavtaler fremforhandlet med en annen stat for budsjettperioden 2020. Frihandelsavtalen med Indonesia vil bli gjennomført ved endring av tolltariffen.

Til dokumentets forside