Prop. 140 S (2018–2019)

Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Indonesia av 16. desember 2018

Til innholdsfortegnelse

7 Konklusjon og tilråding

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Indonesia vil bidra til økt handel og verdiskaping.

Frihandelsavtalen er forelagt samtlige departementer som alle anbefaler at ratifikasjon finner sted.

Nærings- og fiskeridepartementet tilrår at frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Indonesia ratifiseres. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Til dokumentets forside