Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 145 LS (2016–2017)

Endringer i vegtrafikkloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 316/2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/719

Til innholdsfortegnelse

3 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning

3.1 Om Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/719

Endringsdirektivet skal legge til rette for mer miljøvennlig og trafikksikker transport. Direktivet skal også redusere hindringer for intermodal transport og sikre bedre etterlevelse av vekt- og dimensjonsdirektivet ved innføring av felles kontrollsystem og –rutiner.

Endringsdirektivets artikkel 1 punkt 8) introduserer nye bestemmelser i vekt- og dimensjonsdirektivet, blant annet ny artikkel 10e om at medlemsstatene skal fastsette regler om sanksjoner for overtredelse av vekt- og dimensjonsdirektivet og at medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene gjennomføres. Sanksjonene skal være virkningsfulle, ikke-diskriminerende, avskrekkende og stå i forhold til overtredelsen. Sanksjonene skal notifiseres til Kommisjonen og, for Norges del, til EFTAs overvåkingsorgan.

Bakgrunnen for endringen er at det gjennom vekt- og dimensjonsdirektivets levetid har utviklet seg ulik håndhevingspraksis. Kommisjonen mener dette har ført til at overlastovertredelser har økt, noe som gir negative konsekvenser for veginfrastrukturen, trafikksikkerheten og konkurransen.

Ny artikkel 10f krever Stortingets godkjenning av EØS-komiteens beslutning om å innlemme endringsdirektivet i EØS-avtalen. Artikkel 10f lyder:

  • «1. Ved transport av containere og vekselflak, skal medlemsstatene fastsette regler med krav om at

    • a) avsenderen skal utstede et dokument som angir en containers eller et vekselflaks vekt til den transportør som transporterer containeren eller vekselflaket, og

    • b) transportøren skal gi tilgang til all relevant dokumentasjon fra avsenderen

  • 2. Medlemsstatene skal fastsette regler om ansvar for både avsenderen og transportøren, alt etter hva som er relevant, i de tilfeller der opplysningene nevnt i nr. 1 mangler eller er feilaktige, og kjøretøyet eller kjøretøykombinasjonen er overbelastet.»

Endringsdirektivet inneholder videre bestemmelser om økt tillatt totalvekt og lengde for kjøretøy og vogntog. Økt totalvekt vil i hovedsak gjelde for motorvogner som benytter alternative drivstoff, slik at ikke batterier, gasstanker eller lignende reduserer nyttelasten. Økt tillatt lengde skal legge til rette for mer aerodynamisk utforming av kjøretøyene, uten at lasteflaten reduseres.

Endringsdirektivet inneholder også bestemmelser om et felles kontrollsystem, basert på to alternative løsninger: 1) Kontrollsystemer i bakken eller 2) online-løsninger mellom kjøretøyet og kontrollmyndighetene.

3.2 Om EØS-komiteens beslutning nr. 316/2015

EØS-komiteens beslutning nr. 316/2015 av 11. desember 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) inneholder en fortale og fire artikler. I fortalen vises det til EØS-avtalen, og særlig artikkel 98, som gjør det mulig å endre vedleggene til EØS-avtalen ved beslutning i EØS-komiteen.

Artikkel 1 fastsetter at endringsdirektivet skal innlemmes i EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 15a, mens artikkel 2 fastsetter at teksten i endringsdirektivet på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. Artikkel 3 fastsetter at beslutningen trer i kraft etter at EØS-komiteen har fått alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1, mens artikkel 4 presiserer at beslutningen skal kunngjøres i EØS-avdelingen og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

3.3 Om forholdet til norsk rett

Nasjonal gjennomføring av endringsdirektivet krever endringer i vegtrafikkloven. Dette for å kunne gjøre også avsender og transportør ansvarlig for overlast og for å kunne kreve at avsender utsteder et dokument som angir vekt på containeren og vekselflaket, inkludert at transportøren gir kontrollmyndighetene tilgang til relevant dokumentasjon fra avsenderen.

Endringsdirektivet vil også kreve endringer i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy og forskrift 17. desember 1971 nr. 1 om gebyr for overlasting.

Det er ikke ennå tatt stilling til hvilken kontrolløsning som anses mest hensiktsmessig nasjonalt. Valg av løsning vil bli vurdert i sammenheng med gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 165/2014, som vil introdusere en ny type fartsskriver, såkalt «smart fartsskriver».

Til toppen
Til dokumentets forside