Prop. 145 LS (2016–2017)

Endringer i vegtrafikkloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 316/2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/719

Proposisjonen inneholder forslag til lovvedtak om endringer i vegtrafikkloven § 36 a og samtykke til innlemmelse av endringsdirektiv til direktiv om fastsettelse av dimensjoner og vekt for visse veigående kjøretøy. Det foreslås å endre vegtrafikkloven § 36 a for å gjennomføre endringsdirektivets krav om å fastsette regler for dokumentasjon og ansvar for avsender og transportør for manglende eller feilaktig vektopplysninger for containere og vekselflak. Det innebærer at også avsender og transportør kan gjøres ansvarlig for overlastgebyret når kjøretøyet eller kjøretøykombinasjonen er overbelastet. Det foreslås også å endre § 36 a for å innføre en hjemmel til å ilegge gebyr for overtredelse av bestemmelser om tillatte dimensjoner for kjøretøy.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget