Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 145 LS (2016–2017)

Endringer i vegtrafikkloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 316/2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/719

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for forslaget

EØS-komiteen besluttet 11. desember 2015 å ta inn Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/719 (heretter «endringsdirektivet») i EØS-avtalen. Beslutningen ble gitt med forbehold om Stortingets samtykke.

Endringsdirektivets artikkel 1 punkt 8 introduserer en ny artikkel 10f i rådsdirektiv 96/53/EF om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i innenlands og internasjonal trafikk og av største tillatte totalvekt i internasjonal trafikk for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet (heretter «vekt- og dimensjonsdirektivet»).

I henhold til ny artikkel 10f punkt 1 skal medlemsstatene fastsette regler med krav om at:

 • a) avsenderen skal utstede et dokument som angir en containers eller et vekselflaks vekt til den transportør som transporterer containeren eller vekselflaket, og

 • b) transportøren skal gi tilgang til all relevant dokumentasjon fra avsenderen.

I henhold til ny artikkel 10f punkt 2 skal medlemsstatene fastsette regler om ansvar for både avsenderen og transportøren, alt etter hva som er relevant, i de tilfeller der opplysningene nevnt i nr. 1 mangler eller er feilaktige, og kjøretøyet eller kjøretøykombinasjonen er overbelastet.

Ny artikkel 10f krever endring av vegtrafikkloven, siden den ikke inneholder slike krav eller ansvarsplassering. Endringsdirektivets øvrige bestemmelser vil bli gjennomført i forskrifts form med hjemmel i vegtrafikkloven.

Vegdirektoratet sendte forslag om endring av vegtrafikkloven § 36 a på høring 4. juli 2016. Forslaget var del av en større høring, som også inneholdt forslag til endring av vegtrafikkloven §§ 13, 19, 19 a og 32.

Forslaget ble sendt på høring til følgende instanser:

 • Departementene

 • Arbeidsdirektoratet

 • Direktoratet for forvaltning og IKT

 • Direktoratet for Arbeidstilsynet

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Helsedirektoratet

 • Klima- og forurensningsdirektoratet

 • Kystverket

 • Politidirektoratet

 • Statens vegvesens regionvegkontorer

 • Tolldirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Utdanningsdirektoratet

 • Fylkesmennene

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Fylkeskommunene

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Forsvarsstaben

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helsetilsynet

 • Jernbaneverket

 • Konkurransetilsynet

 • KRIPOS

 • Kystverket

 • Norsk institutt for luftforskning

 • Regjeringsadvokatembetet

 • Riksadvokatembetet

 • Sametinget

 • Sivilombudsmannen

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt

 • Statens innkrevingssentral

 • Statens Jernbanetilsyn

 • Teknologisk institutt

 • Transportøkonomisk institutt

 • Økokrim

 • Alpinanleggenes landsforening

 • American Car Club of Norway

 • Arbeidsgiverforeningen SPEKTER

 • ATV-importørenes Forening

 • Autobransjens Leverandørforening

 • Akademikerne

 • Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

 • AVYO Arbeids- og Velferdstilsattes Yrkesorganisasjon

 • Betongelementforeningen

 • Betongindustriens Landsforening

 • Bilimportørenes Landsforening

 • Bransjegruppen for Påbygg og Karosseri (BPK)

 • Byggenæringens Landsforening

 • Dekkimportørenes forening

 • Delta

 • Den Norske Advokatforening

 • Den Norske Dommerforening

 • Emergency Care

 • Fagforbundet

 • Finnmarkseiendommen

 • Firehjuls Mopedenes Importør Forening

 • Forbundet for Ledelse og Teknikk

 • Foreningen Byfolk

 • Forlaget Bjørgu Anlegg/Transport

 • Forsvarets Kompetansesenter for Vognførerutdanning

 • Forsvarets Logistikkorganisasjon

 • Entreprenørforeningen for Bygg og Anlegg

 • Frie Bilimportørers Forening

 • Glass- og fasadeforeningen

 • Grønn Hverdag Miljøheimevernet

 • HMS-faglig forum

 • HSH Arbeidsgiveravdelingen

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Kongelig Norsk Automobilklub

 • Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Lastebileiernes Forening

 • Longyearbyen lokalstyre

 • NHO Logistikk- og Transport

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • Maskingrossistenes Forening

 • Motorførernes Avholdsforbund

 • Motorsykkelimportørenes Forening

 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

 • Natur og Ungdom

 • Naturvernforbundet

 • NHO Transport

 • NITO

 • NKI fjernundervisning

 • Norges Automobil-forbund

 • Norges Bilbransjeforbund

 • Norges Bilsportforbund

 • Norges Bilutleieforbund

 • Norges Bonde- og småbrukarlag

 • Norges Bondelag

 • Norges Caravanbransjeforbund

 • Norges Juristforbund

 • Norges Lastebileier-Forbund

 • Norges Lensmanns- og politilederlag

 • Norges Motorsportforbund

 • Norges Taxiforbund

 • Norges Turbileierforbund

 • Norges Røde Kors

 • Norsk Akkreditering

 • Norsk Arbeidsmandsforbund

 • Norsk Bobil og Caravan Club

 • Norsk Bobilforening

 • Norsk Cirkus og Tivolieierforbund

 • Norsk Elbilforening

 • Norsk Forening for Spesielle og Ombygde Kjøretøy (NFSOK)

 • Norsk Forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning

 • Norsk Industri

 • Norsk Jernbaneforbund

 • Norsk Motorcykkel Union (NMCU)

 • Norsk Motorklubb

 • Norsk Sidevogn Klubb

 • Norsk Tjenestemannslag

 • Norsk Trafikkmedisinsk Forening

 • Norsk Transportarbeiderforbund

 • Norsk Transportarbeiderforbund

 • Norsk Veteranvogn klubb

 • Norvegfinans

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

 • Opplysningsrådet for Veitrafikken

 • PARAT

 • Politiembetsmennenes Landsforening

 • Samarbeidsforum for opplæringsvirksomheter innen transport- og logistikkfag i Norge (SOTIN)

 • SINTEF

 • Skolenes Landsforbund

 • Snøscooterimportørenes Forening

 • Statstjenestemannsforbundet

 • Syklistenes Landsforening

 • The Scandianvian Tire & Rim Organization

 • Traktor- og landbruksmaskinimportørenes forening

 • Trafikkforsikringsforeningen

 • Trygg Trafikk

 • Utdanningsforbundet

 • Yrkestrafikkforbundet

 • YS

 • Viking Redningstjeneste

 • Justitsministeriet, Danmark (D)

 • Transportministeriet, D

 • Trafik- og Byggestyrelsen, D

 • Rigspolitiet, D

 • Vejdirektoratet, D

 • Danske Busvognmænd, D

 • Arbets- och näringsministeriet, Finland (F)

 • Kommunikationsministeriet, F

 • Trafi Trafiksäkerhet, F

 • Näringsdepartementet, Sverige (S)

 • Arbetsmiljöverket, S

 • Arbejdstilsynet, S

 • Vägverket, S

 • Motormännens Riksförbund, S

 • Vinnueftirlit Rikisins, Island

Forslaget ble også gjort offentlig tilgjengelig på www.vegvesen.no.

Høringsfristen var 1. oktober 2016. Det innkom 37 høringssvar.

Følgende høringsinstanser informerte om at de ikke hadde kommentarer til forslaget:

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Akershus fylkeskommune

 • Østfold fylkeskommune

 • Brønnøysundregistrene

 • Jernbaneverket

 • Riksadvokaten

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt

 • Statens jernbanetilsyn

 • Tolldirektoratet

 • Den norske advokatforening

 • Det danske Vejdirektorat

Følgende høringsinstanser hadde kommentarer til lovforslaget:

 • Datatilsynet

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Forsvaret

 • Helsedirektoratet v/Norsk Trafikkmedisinsk forening

 • Hordaland fylkeskommune

 • Politidirektoratet

 • Oslo politidistrikt

 • Statens vegvesen Region midt

 • Statens vegvesen Region nord

 • Statens vegvesen Region sør

 • Statens vegvesen Region vest

 • Statens vegvesen Region øst

 • Autobransjens Leverandørforening

 • Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

 • Bilimportørenes Landsforening

 • Kongelig Norsk Automobilklub

 • Landsorganisasjonen Norge

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • Nettbuss AS

 • NHO Transport

 • Norges Bilbransjeforbund

 • Norges Lastebileier-Forbund

 • Norsk Bobilforening

 • Norsk Motorcykkelunion

De høringsinstansene som hadde kommentarer til forslag om endring av vegtrafikkloven § 36 a var i all hovedsak positive.

Helsedirektoratet v/Norsk Trafikkmedisinsk Forening, Hordaland Fylkeskommune, Maskinentreprenørenes Forbund, Norsk Bobilforening og Statens vegvesen Region midt og nord, støttet alle lovforslaget.

Forsvaret påpekte særlig at de nærmere reglene skal fastsettes i forskrift, og la til grunn at de kunne søke om dispensasjon ved behov. Norsk Bilbransjeforbund viste også til at de nærmere reglene skal fastsettes i forskrift, og at det derfor var vanskelig å komme med konkrete innspill nå.

NHO Transport valgte å gi en generell kommentar til hele høringen, der det ble gitt støtte til forslagene til kontrolltiltak som styrker kjøretøysikkerheten og reduserer ulykkesrisikoen. De påpekte også at det er viktig at kontrollvirksomheten ikke fører til unødig ulempe for transportørene i form av tidsbruk, forsinkelser og kostnader.

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund støttet også forslaget, og ga uttrykk for at man så forslaget som et ledd i trafikksikkerhetsarbeidet. De mente også at forslaget ville bidra til likere vilkår i transportbransjen.

De konkrete høringskommentarene omtales i kapittel 4.3 og 5.3.

Til toppen
Til dokumentets forside