Prop. 162 L (2015–2016)

Lov om taubaner (taubaneloven)

Proposisjonen inneholder forslag til ny lov om taubaner (taubaneloven), som vil erstatte lov 14. juni 1912 nr. 1 om anlæg av taugbaner og løipestrenger mv. Bakgrunnen for ny lov er at flere av dagens lovbestemmelser er utdaterte, og at det er behov for å oppdatere loven til dagens forhold og krav til taubaner. Ny lov vil styrke sikkerheten på norske taubaner med nye og klarere bestemmelser om varsling og rapportering ved ulykker og hendelser, forbud mot rus, pliktavhold mv. Ny lov vil også legge grunnlag for en mer risikobasert tilsynsmetodikk og gi Statens jernbanetilsyn flere tilsynsvirkemidler.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget