Prop. 18 L (2020–2021)

Endringer i tvisteloven (halvering av skrivesalæret for forliksklager i inkassosaker)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Departementet foreslår i proposisjonen her en halvering av skrivesalæret for forliksklager der det også kreves erstatning for utenrettslige inndrivingskostnader (inkassogebyrer og -salærer etter inkassoforskriften). Skrivesalæret er nå ett rettsgebyr (p.t. 1172 kroner) og foreslås redusert til et halvt rettsgebyr (p.t. 586 kroner).

Forslaget inngår i departementets arbeid med å redusere skyldnernes kostnader ved inndriving av forfalte pengekrav. Skrivesalær ved forliksklage har nær sammenheng med skrivesalær ved tvangsfullbyrdelse, som er regulert i forskrift.