Prop. 181 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2021/523 om opprettelse av programmet InvestEU (2021–2027)

Til innholdsfortegnelse

6 Økonomiske og administrative konsekvenser

InvestEU-forordningen tilsier en total EU-garanti på 26,2 mrd. euro. Garantien har som mål å utløse over 372 mrd. euro fra offentlige og private kilder til prosjekter under InvestEU. Garantien er videre fordelt mellom de fire politikkvinduene a) Bærekraftig infrastruktur (38 pst.), b) Forskning, innovasjon og digitalisering (25 pst.), c) SMB (26 pst.) og d) Sosiale investeringer og humankapital (11 pst.). Under de fire vinduene er det ulike virkemidler som kan hente finansering fra ett eller flere vinduer. Norge har mulighet til å delta på virkemiddelsnivå.

Inndelingen av programmet i fire vinduer kombinert med den angitte allokeringen av budsjettmidler til hvert vindu gir et utgangspunkt for vurderinger av kostnadene ved deltakelse i programmet, men regjeringen vil komme tilbake med nærmere økonomiske anslag etter at det blir klarere hvilke virkemidler som vil bli gjennomført i programmet, og også hvilke økonomiske midler som må settes av som en garanti for deltakelse i de ulike virkemidlene. Vinduet for bærekraftig infrastruktur har en anslått årlig kostnad for norsk deltakelse på 145 mill. kroner. Vinduet for forskning, innovasjon og digitalisering og vinduet for SMB har hver for seg en anslått årlig kostnad på om lag 95 mill. kroner. Vinduene inneholder flere av virkemidlene fra Horisont 2020 og COSME som videreføres under InvestEU. Vinduet for sosiale investeringer og humankapital fremstår som det vinduet hvor merverdien av medlemskap vil være minst for Norge. Kostnaden for deltakelse anslås til under 45 mill. kroner årlig.

Den endelige utformingen av virkemidlene og dermed også hvilke økonomiske forpliktelser norsk deltakelse vil innebære, er ikke endelig klar fra EUs side. Det er ventet at dette vil bli klarere sommeren 2021, med mulig gjennomføring på slutten av 2021 eller tidlig i 2022. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med et forslag til hvilke virkemidler under programmet Norge bør slutte seg til, og dermed også de tilhørende økonomiske forpliktelsene knyttet til programmet i de årlige budsjettproposisjonene.

Gjennomføring av programmet krever ikke lov- eller forskriftsendring.