Prop. 181 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2021/523 om opprettelse av programmet InvestEU (2021–2027)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2021/523 av 24. mars 2021 om opprettelse av programmet InvestEU (2021–2027), regulerer EUs program for å utløse samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i nyskapende og bærekraftig næringsliv. InvestEU er en sentral del av EUs programsamarbeid for årene 2021–2027. InvestEU avløser låne-, garanti- og egenkapitalvirkemidler fra 13 tidligere program, herunder de tidligere programmene Horisont 2020, COSME og Det europeiske fondet for strategiske investeringer (EFSI).

Regjeringen legger opp til en bred deltakelse i EUs programsamarbeid fremover, dette inkluderer deltakelse i Horisont Europa, EU4Health, Digital Europe, Det europeiske forsvarsfond, Romprogrammet og COSME. De finansielle virkemidlene i disse programmene vil primært bestå av tilskudd, mens InvestEU vil inneholde låne-, garanti- og egenkapitalvirkemidlene knyttet til satsingene. I tillegg er virkemidler fra InvestEU relevant for både nasjonale satsinger og satsinger på europeisk nivå, som europeiske satsinger for innovasjons- og industrisamarbeid (IPCEI), Innovasjonsfondet knyttet til EUs klimakvotesystem og utvikling og trygging av verdikjeder for å sikre tilgang til innsatsfaktorer og varer på det europeiske markedet.

EØS-avtalen sikrer Norge en anledning til å delta i de ulike finansielle virkemidlene i InvestEU på like vilkår som medlemsstatene. Innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen vil gi Norge rettigheter til å delta i virkemidlene under InvestEU, gitt at Norge oppfyller de tilhørende forpliktelsene. Forordningen åpner for at Norge kan velge hvilke virkemidler norske aktører skal ha tilgang til. Den endelige utformingen av virkemidlene og dermed også hvilke økonomiske forpliktelser en norsk deltakelse vil innebære, er ikke endelig klar fra EUs side. Det er ventet at dette vil bli avklart sommeren 2021 med gjennomføring av virkemidlene fra slutten av 2021 eller tidlig i 2022.

Forordningen vil bli innlemmet i EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter.

En innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen vil i seg selv ikke innebære økonomiske forpliktelser for Norge. Nærmere forslag til hvilke virkemidler Norge skal delta i og budsjettmessige konsekvenser av dette, vil bli fremmet for Stortinget i tilknytning til statsbudsjettet. Selv om Norge i utgangspunktet ikke binder seg til konkrete økonomiske forpliktelser ved deltakelse i programmet InvestEU (2021–2027), innebærer deltakelse i virkemidlene under InvestEU økonomiske konsekvenser. Stortingets samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning er derfor nødvendig i medhold av Grunnlovens § 26 andre ledd. For at Norge skal kunne delta i programmet fra oppstart, legges det opp til å innhente Stortingets samtykke før det er truffet beslutning i EØS-komiteen. EØS-komiteens beslutning ventes juni/juli 2021. Det ventes ingen vesentlige endringer i utkastet til EØS-komitébeslutning. Dersom det likevel skulle bli vesentlige endringer, vil saken bli fremlagt for Stortinget på nytt.

Utkast til EØS-komiteens beslutning i uoffisiell norsk oversettelse samt forordning (EU) nr. 2021/523 om opprettelse av programmet InvestEU (2021–2027) i dansk språkversjon følger som trykte vedlegg til proposisjonen.