Prop. 184 L (2020–2021)

Endringer i folketrygdloven (hjelpestønad til barn under sykehusopphold og virkningstidspunkt for uføretrygd)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår i denne proposisjonen en endring av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 6-8 om at hjelpestønad til barn under 18 år skal løpe uendret under sykehusopphold.

Departementet foreslår også endringer i folketrygdloven §§ 11-18 og 22-12 om virkningstidspunkt for uføretrygd for personer som mottar arbeidsavklaringspenger. Endringene er en klargjøring og presisering av lovteksten og innebærer ikke endring for brukerne.

Forslagene har ikke vært på høring. Forslaget om endring av folketrygdloven § 6-8 er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 601 fra 11. februar 2021. I lys av de klare føringene fra Stortinget, samt forventning om rask oppfølging, anses det åpenbart unødvendig å sende forslaget på høring, jf. utredningsinstruksen punkt 3-3 andre ledd. Forslaget om endring av folketrygdloven §§ 11-18 og 22-12 er presisering av gjeldende rett og følger opp en uttalelse fra Sivilombudsmannen. Også for disse endringene anses det åpenbart unødvendig å sende forslaget på høring.