Prop. 184 L (2020–2021)

Endringer i folketrygdloven (hjelpestønad til barn under sykehusopphold og virkningstidspunkt for uføretrygd)

I proposisjonen foreslår departementet at hjelpestønad til barn under 18 år skal løpe uendret under sykehusopphold. Dette er en oppfølging av anmodningsvedtak fra Stortinget. Departementet foreslår også å klargjøre bestemmelser i folketrygdloven om virkningstidspunkt for uføretrygd for personer som mottar arbeidsavklaringspenger. Forslaget innebærer en presisering og medfører ingen endring for mottakere av ytelsene.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget