Prop. 184 L (2020–2021)

Endringer i folketrygdloven (hjelpestønad til barn under sykehusopphold og virkningstidspunkt for uføretrygd)

I proposisjonen foreslår departementet at hjelpestønad til barn under 18 år skal løpe uendret under sykehusopphold. Dette er en oppfølging av anmodningsvedtak fra Stortinget. Departementet foreslår også å klargjøre bestemmelser i folketrygdloven om virkningstidspunkt for uføretrygd for personer som mottar arbeidsavklaringspenger. Forslaget innebærer en presisering og medfører ingen endring for mottakere av ytelsene.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget