Prop. 19 L (2020–2021)

Endringer i våpenlova (oppbevaring av skytevåpen mv.)

Proposisjonen inneholder forslag om enkelte endringer i våpenloven. I forbindelse med arbeidet med ny våpenforskrift har departementet blitt oppmerksom på flere forhold som det er behov for å presisere i våpenloven. Etter en nærmere vurdering har departementet i tillegg kommet til at enkelte forhold bør reguleres på en noe annen måte enn det som ble vedtatt i den nye våpenloven i 2018. Utenom rent språklige endringsforslag foreslås det blant annet å gi en forskriftshjemmel for oppbevaring av løyvepliktige våpen mv. på annet sted enn der våpeneieren bor fast. I tillegg foreslås det at forbudet mot å ha halvautomatiske rifler etter våpenloven § 5 annet ledd nr. 3 skal tre i kraft ett år etter våpenlovens ikrafttredelse.

Les dokumentet

Rettebrev

Følg proposisjonen på Stortinget