Prop. 19 L (2020–2021)

Endringer i våpenlova (oppbevaring av skytevåpen mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov 20. april 2018 nr. 7 om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova). I påvente av ny våpenforskrift har våpenloven 2018 ennå ikke trådt i kraft. Utenom rent språklige endringer foreslås det blant annet å gi en forskriftshjemmel for oppbevaring av løyvepliktige våpen, våpendeler og ammunisjon på annet sted enn der våpeneieren bor fast. I tillegg foreslås det at forbudet mot å ha halvautomatiske rifler etter våpenloven § 5 annet ledd nr. 3 skal tre i kraft ett år etter våpenlovens ikrafttredelse.

Til dokumentets forside