Prop. 197 S (2020–2021)

Tillegg til Prop. 172 S (2020–2021) om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om opprettelse av «Erasmus+»: EU-programmet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

2 Vurdering og tilråding

Kunnskapsdepartementet ønsker å foreslå for Stortinget et justert forslag til vedtak i Prop. 172 S (2020–2021) der informasjonen om at vi kommer tilbake til revidert nasjonalbudsjett fjernes. Kunnskapsdepartementet foreslår derfor en justering av romertallsvedtak I.

Kunnskapsdepartementet tilrår at Norge deltar i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsforordning om opprettelse av «Erasmus+»: EU-programmet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett (2021–2027) med de endringene dette gir i statsbudsjettet for 2021 under Kunnskapsdepartementet. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.